Logo MojaObčina.si
DANES
8°C
1°C
JUTRI
14°C
7°C
Oceni objavo

S slavnostno sejo tudi letos obeležen občinski praznik

V sredo, 22. julija, je v Mladinskem centru Vrtojba v počastitev občinskega praznika potekala slavnostna seja Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. Ob tej priložnosti, ki so jo z izbrano pesmijo bogatil voklani trio »Le Dive« (Marjetka Luznik, Alenka Marušič in Julija Polanc) ob klavirski spremljavi Blaža Pahorja, so bile kot običajno podeljene nagrade občinskim nagrajencem. Letos so bili prejemniki štirje: nagradi za mlade za leto 2021 sta prejela Rebeka Pregelj in Nik Šuler, priznanji Občine Šempeter-Vrtojba pa Vojko Pirih ter ŠENTov dnevni center za ljudi s težavami v duševnem zdravju – enoti Nova Gorica v imenu katerega je priznaje prevzela njegova vodja Margerita Humar.

Župan Milan Turk je vsem iskreno čestital, zbrane pa v nagovoru popeljal čez dosežke in mejnike, ki jih je občina dosegla v zadnjih dvanajstih mesecih. Njegov nagovor v nadaljevanju objavljamo v celoti:

"Spoštovane članice in člani občinskega sveta, občinski nagrajenci, cenjeni gostje in vsi ostali, ki ste danes prišli na praznovanje našega občinskega praznika.

Vesel sem, da nam tudi letos razmere omogočajo, da se srečamo na slavnostni seji občinskega sveta ob občinskem prazniku naše občine pa čeprav v nekoliko manjšem številu kot smo navajeni v časih brez nevarnosti epidemije.

Kot je običajno, bi se tudi letos rad spomnil na dogajanje v občini in delo, ki smo ga opravili od preteklega občinskega praznika. Seveda je dogajanje v veliki meri zaznamovala epidemija Covid-19, ki pa jo na nek način obvladujemo. Zdravstveno stanje prebivalstva v naši občini je ves čas epidemije relativno dobro glede na vse okoliščine. Tudi preventivnega cepljenja, smo se prebivalci Občine Šempeter - Vrtojba kar v velikem deležu udeležili. Tudi sicer je zdravstveno stanje v naši občini po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje nadpovprečno dobro za slovenske razmere. To seveda pomeni, da imamo prebivalstvo, ki mu zdravje predstavlja vrednoto, prav gotovo pa pomeni tudi, da je za zdravje relativno dobro poskrbljeno tudi na institucionalni ravni. Življenje se je glede marsičesa moralo prilagoditi, vendar pa se nadaljuje. Tudi gospodarsko stanje se zaradi epidemije ni zelo poslabšalo, razen seveda dejavnosti povezanih s turizmom, ki se ne morejo izvajati oziroma se izvajajo s precej omejitvami. Pri prilagajanju turistične panoge bo potrebno ravnati zelo rahločutno, saj bo tudi epidemije enkrat konec in se bo lahko tudi turistična dejavnost brez omejitev lahko nadaljevala.

Med lanskim poletjem smo odkupili in prevzeli objekt in zemljišča športnega centra, ki smo ga uredili toliko, da imamo nove ločene priključke na javno infrastrukturo in da lahko objekt obratuje. Gre za relativno velik športni objekt s kvalitetnimi športnimi površinami, čeprav je star več kot 30 let. Škoda bi bilo namen tega objekta spremeniti, saj bi športne in rekreacijske dejavnosti na Goriškem s tem veliko izgubile. 5.000 m2 pokritih površin in 7.000 m2 zemljišč je občina odkupila za približno 1.300.000 EUR, kar se mi za tak objekt ne zdi visok znesek. Objekt smo oddali v upravljanje javnemu zavodu KŠTM. Trudili se bomo, da bodo tekoči stroški objekta pokriti s plačili uporabnikov, saj si občina iz proračuna ne more privoščiti financiranja tako obsežne dejavnosti. Vsekakor pa bomo zagotovili, da bo objekt za športnike in rekreativce dostopen, da ga bodo uporabljali z veseljem, gotovo pa bo v njem našla prostor tudi marsikatera javna prireditev, kot smo jih bili vajeni doslej.

V preteklem letu smo za možnost pestrejših športnih aktivnosti postavili tudi nova orodja za vadbo na trim stezi in uredili igrišče za košarko trojk v športnem parku v Šempetru.

Po večletnih naporih smo v letošnjem letu dokončali dela na odprtem jarku med Čukljami in Zapučkami, ki pomenijo prvo fazo protipoplavnih ukrepov. Dela so bila sofinancirana v okviru čezmejnega programa Slovenija – Italija na projektu VISFRIM. Še v letošnjem letu nameravamo nadaljevati z deli z izgradnjo meteorne kanalizacije na Čukljah in tako razrešiti najbolj pereč problem, ki ga na tem območju povzročajo zaledne vode.

Javna razsvetljava je z letošnjim letom urejena skladno s predpisi na območju celotne občine. Zamenjali smo namreč še vse preostale neustrezne svetilke. Zamenjane svetilke so tudi veliko bolj varčne, s tem bo občina veliko prihranila pri električni energiji.

Na področju cestne infrastrukture smo uredili krožišče pri trgovini Hofer in zgradili meteorno kanalizacijo in cesto v poslovni coni Lavžnik. Poslovna cona Lavžnik tako počasi dobiva novo podobo, podobno kot tudi poslovna cona Polje, kjer novi lastniki že urejajo območje nekdanjih tovarn Cimos in ABK. Občina seveda sodeluje z gradnjo nekaj nujnega vodovoda in urejanjem kanalizacije. V naslednjih letih bo na tem območju gotovo potrebno dograditi še nekaj infrastrukture, vendar moramo pred tem najprej sprejeti nov podrobni prostorski načrt.

Obnovili in dogradili smo tudi kanalizacijo in vodovod na nekaterih odsekih Vrtojbenske ceste in Cesti goriške fronte v Šempetru in Ulici 9. septembra in Gramozni poti v Vrtojbi. Odseke ulice po potrebi opremili tudi z javno razsvetljavo in na novo preplastili. Naročili smo tudi že ureditev še enega odseka ulice na Cesti goriške fronte in dela Krožne ceste v Vrtojbi.

Kljub temu, da je glavnina kanalizacijskega sistema v občini zgrajenega, pa vendarle ostajajo še nekateri deli nezgrajeni ali potrebni temeljite prenove. Tako se že projektira kanalizacija in obnova vodovoda v Bazari, pa tudi prenova kanalizacije na Lazah. Trenutno potekajo tudi dela za sanacijo zadrževalnega in razbremenilnega objekta v gornji Vrtojbi, ki ni ustrezno opravljal funkcij, za katere je bil zgrajen.

Skoraj dokončani sta tudi dve kolesarski povezavi v gornji Vrtojbi. Gre za 400 m povezave ob Ulici 9. septembra in skoraj 1.000 m dolgo povezavo od križišča Ulice 9. septembra z ulico Pod Lazami do bodočega krožišča na državni cesti ob vhodu v poslovno cono ob hitri cesti v Vrtojbi. Večji del sredstev za izgradnjo teh povezav je občina pridobila na državnem razpisu za spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Na tem področju se lahko pohvalimo tudi z novo točko za izposojo koles in kolesarnico pri pošti v Šempetru. V naslednjih letih nameravamo mrežo točk za izposojo koles še razširiti.

Kar nekaj sredstev smo v letošnjem letu namenili tudi za investicijsko vzdrževanje objektov v občinski lasti. Tako smo zamenjali stavbno pohištvo na občinski stavbi na Trgu Ivana Roba 4 in urejali okolico zadružnega doma v Vrtojbi, da se je lahko odprl lokal. Zamenjali smo tudi nekaj stavbnega pohištva na istem objektu. Stavba nekdanje trgovine Mercator je bila v relativno slabem stanju in že več časa neuporabna, zato smo jo letos preuredili in usposobili za potrebe režijskega obrata. V naslednjih letih bo potrebno v stavbo vložiti še nekaj sredstev, bo pa delovanje režijskega obrata na tem prostoru prineslo tudi nekaj več dogajanja v središče Vrtojbe.

Seveda pa nam je letos veliko časa vzelo tudi urejanje gospodarskih javnih služb varstva okolja. Na območju občine imamo tako skoraj zgledno urejene javne službe ravnanja z odpadki. Prevzemna mesta oz. ekološki otoki so precej bolje urejeni, dodano vrednost predstavlja tudi na novo urejen zbirni center, ki je uporabnikom na voljo vsak dan, razen ob nedeljah in dela prostih dnevih. Zagotovili smo pogoje, da je mogoče zbiranje komunalnih odpadkov še nekoliko bolje organizirati, seveda pa moramo še precej narediti tudi na zavesti in motivaciji uporabnikov, da svoje odpadke prepuščajo skladno s predpisi in na način, da kar najmanj obremenjujejo okolico. Tudi na področju oskrbe s pitno vodo ter odvajanju in čiščenju odpadne vode smo v zadnjem letu dosegli napredek, saj smo se občine, kjer te gospodarske javne službe izvaja javno podjetje Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., dogovorile za način delitve stroškov gospodarske javne infrastrukture, ki se uporablja za uporabnike z območja teh občin. Usklajevanje sporazuma ni bilo enostavno, je pa bilo med drugim nujno tudi zaradi vodenje boljše politike cen teh javnih dobrin in načrtovanja novih naložb.

Občina Šempeter - Vrtojba si želi trajnostno naravnanega razvoja. Načrtujemo ga tudi s spremembami občinskih prostorskih aktov. Računamo, da bi v letošnjem letu vendarle uspeli sprejeti spremenjeni občinski prostorski načrt. Spremembe bodo omogočile ustreznejši razvoj poslovnih con, ter načrtovanje in gradnjo potrebne infrastrukture, ne predvidevamo pa spreminjanja namenske rabe večjih površin kmetijskih zemljišč v stavbna. Občina sodeluje tudi pri urejanju prostorskih aktov za stanovanjsko sosesko Lada in poslovno cono ob Žnidarčičevi ulici.

Pri svojem delu občinska uprava na več načinov sodeluje tudi z državnimi organi in drugimi institucijami, ki upravljajo z infrastrukturo ali objekti na našem območju. Tako odkupujemo zemljišča in sodelujemo pri projektiranju novega krožišča na državni cesti na vstopu v poslovno cono ob hitri cesti v Vrtojbi. Projektira se tudi rešitev, ki bo omogočila varen promet kolesarjev v podhodu pod hitro cesto na tem območju.

Projekt protipoplavnih ukrepov v porečju reke Vipave, ki nam ga je uspelo uvrstiti v dogovor za razvoj regije, dobiva nove razsežnosti. Iz sredstev, ki so za projekt že odobrena, se bo financirala med drugim tudi celotna projektna dokumentacija za rešitev problema poplav na območju Občine Šempeter - Vrtojba. Danes je že jasno, da zgolj s posegi v strugo Vrtojbice poplavne varnosti ne bo mogoče doseči. Potrebna bi bila obsežna dela na brežinah, ki so velikokrat v bližini stanovanjskih objektov, nadomestiti bi morali skoraj vse mostove vključno z železniškim mostom pri Kurivu, struga Vrtojbice bi popolnoma spremenila svoj izgled. Zato se je našlo rešitev z obvodnim kanalom, ki bo potekal ob bolnišnice pa do čistilne naprave in to pretežno v cesti. Gre za relativno velik gradbeni poseg, ki pa okolja ne bo obremenil. Za enkrat se vrednost posega ocenjuje na 20 milijonov evrov, pričakujemo, da se bodo potrebna sredstva zagotovila že v naslednjih letih, takoj po tem, ko bo pripravljena potrebna projektna dokumentacija.

Vsi skupaj smo si verjetno oddahnili tudi, ko smo izvedeli, da se je vendarle našla ustrezna rešitev za nasedlo naložbo Socialnega centra v Vrtojbi. Država je razpisano koncesijo podelila in s koncesionarjem že sklenila koncesijsko pogodbo. Koncesionar je z Družbo za upravljanje terjatev bank že sklenil kupoprodajno pogodbo za objekte in kupnino tudi plačal. Trenutno urejajo še nekatere formalnosti za vpis v zemljiško knjigo. Koncesionar vzporedno že pripravlja dokumentacijo za spremembo gradbenega dovoljenja in se pripravlja na začetek del za dokončanje objektov. Kot veste namera v novem domu zagotoviti 150 postelj za starejše, poseben oddelek za dementne in tudi dnevni center. Istočasno bo dokončal tudi oskrbovana stanovanja. Odprtje doma upokojencev v Vrtojbi koncesionar trenutno načrtuje za jesen naslednjega leta.

Spoštovani!

Danes občina praznuje svoj občinski praznik. Spominjamo se njene ustanovitve pred triindvajsetimi leti. Občinski praznik je seveda predvsem priložnost, da se zahvalimo in podelimo priznanja tistim, ki so se s svojim trudom za skupnost in dosežki še posebej izkazali. Spoštovani nagrajenci, ob tej priložnosti vam seveda čestitam in izražam svojo hvaležnost. Prepričan sem, da na vas lahko računamo tudi v prihodnje. Tudi zaradi vas je življenje v naši občini prijetnejše in tudi zaradi vas nas lahko navdaja optimizem.

Naj za konec vsem še iskreno čestitam ob prazniku Občine Šempeter - Vrtojba in se vam zahvalim za pozornost. Tistim, ki si boste to poletje privoščili še kaj počitnic pa zaželim tudi lepe počitnice!"

Oglejte si tudi