Logo MojaObčina.si
DANES
30°C
12°C
JUTRI
30°C
16°C
Oceni objavo

11. redna seja Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem – sporočilo za javnost 15. 5. 2024

11. redna seja je potekala v sredo, 15. maja 2024, v veliki sejni sobi Občine Ravne, s pričetkom ob 15. uri, ki jo je vodil župan dr. Tomaž Rožen.

Po ugotovitvi sklepčnosti in obravnavi zapisnikov 10. redne ter 5. in 6. dopisne seje, so se svetnice in svetniki seznanili z izvrševanjem sklepov preteklih sej, o delu od zadnje seje, porabi svetniških skupin, s poročilom izvedbe projektov (neurje 2023) ter odgovori in pobudami iz 10. redne seje OS ter prešli na obravnavo dnevnega reda, s skupno 16. točkami.

V točki 6. je občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v občini Ravne na Koroškem.

S tem odlokom se na novo kategorizira 22. javnih poti. Sedmim občinskim cestam se uredi zaris grafične osi cest glede na dejanski potek ceste v naravi. Eni javni poti se je potek skrajšal, petim pa podaljšal glede na dejanski potek cest v naravi. S tem so se uskladile tudi stične točke med različnimi upravljalci cest. 

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s Poročilom o poslovanju javnih zavodov na ravni Občine Ravne na Koroškem v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 in ga sprejel.

Letna poročila javnih zavodov na ravni občine so sestavljena po Zakonu o računovodstvu iz računovodskega poročila in poslovnega poročila. Računovodsko poročilo predstavljajo računovodski izkazi. Bistvo zaključnih računov je predstaviti uspešnost poslovanja, kako učinkovito, zakonito so delovali javni zavodi ter koliko in katera sredstva so za to uporabili. Izkazi uspeha javnih zavodov za leto 2023 kažejo, da je poslovanje vseh javnih zavodov pozitivno, s presežkom prihodkov nad odhodki. Največji presežek so ustvarile Koroške lekarne s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 515.538 €, Zdravstveni dom Ravne s presežkom prihodkov nad odhodki v višini 428.105 € in Zdravstveno reševalni center Koroške v višini 158.917 €, vsi po plačilu davka od dobička pravnih oseb.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil z letnim poročilom JKP Ravne d. o. o. za leto 2023.

Letno poročilo javnih podjetij je sestavljeno v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Računovodsko poročilo predstavljajo računovodski izkazi ter računovodska pojasnila. Iz računovodskih izkazov, predvsem bilance stanja in izkaza prihodkov in odhodkov, je razvidno stanje sredstev in virov sredstev ter poslovanje javnih podjetij.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s Poročilom o delu Medobčinskega inšpekcijskega nadzora za leto 2023.

Medobčinski inšpekcijski nadzor je na podlagi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinska uprava občin Mežiške doline in Občine Dravograd (Uradni list RS, št. 76/2019) organiziran kot ena od notranjih organizacijskih enot Medobčinske uprave občin Mežiške doline in Občine Dravograd in je pričel z delovanjem 1. 11. 2020. Sedež Medobčinske uprave občin Mežiške doline in Občine Dravograd je na Ravnah na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem, pisarna inšpektorata pa je na naslovu Čečovje 12a, Ravne na Koroškem.

V letu 2023 sta inšpektorja na območju vseh občin ustanoviteljic obravnavala skupaj 174 novih zadev. Od tega jih je bilo na področju inšpekcijskega nadzora 115 (66%), na področju prekrškov jih je bilo 55 (32%) in 4 (2%) splošne zadeve. Reševala sta tudi 24 zadev, prenesenih iz leta 2022.

Najpogosteje obravnavana področja: odpadki – 71 zadev, ceste – 52 zadev, odpadne vode – 16 zadev, drugo – 19 zadev (turistična taksa (1), gradbena zakonodaja (6), javne površine (4), plakatiranje (2), pitna voda (1), hrup (1), parkiranje (2) in še 2 druga postopka).

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je podal soglasje k sklepu:

  1. sveta zavoda Osnovne šole Prežihovega Voranca, ki je na 9. seji, dne 7. 3. 2024 sprejel, da se ravnateljici za delovno uspešnost nameni 5 % osnovne plače v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, kar znaša 1.868,68 €,
  2. sveta zavoda Osnovne šole Koroški jeklarji, ki je na 12. seji, dne 22. 2. 2024, sprejel, da se ravnatelju za delovno uspešnost nameni 5 % osnovne plače v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, kar znaša 1.943,43 €,
  3. sveta zavoda Osnovne šole Juričevega Drejčka, ki je na 7. seji, dne 21. 2. 2024, sprejel, da se ravnateljici za delovno uspešnost nameni 5 % osnovne plače v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, kar znaša 1.744,47 €,
  4. sveta zavoda Glasbene šole, ki je na 1. seji, dne 22. 2. 2024, sprejel, da se ravnatelju za delovno uspešnost nameni 5 % osnovne plače v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, kar znaša 1.943,43 €,
  5. sveta Vrtca Ravne, ki je na 16. seji, dne 26. 2. 2024, sprejel, da se ravnateljici za delovno uspešnost nameni 5 % osnovne plače v obdobju od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023, kar znaša 1.943,43 €,
  6. sveta Ljudske univerze Ravne na Koroškem, ki je na 5. seji, dne 05. 03. 2024, sprejel, da se v. d. direktorju za delovno uspešnost nameni 5 % osnovne plače v  obdobju 1. 1. 2023 do 30. 06. 2023, kar znaša 889,68 € ter da se direktorici za delovno uspešnost nameni 5 % osnovne plače v  obdobju 1. 7. 2023 do 31. 12. 2023, kar znaša 907,13 €,
  7. sveta Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika, ki je na 3. seji, dne 22. 2. 2024, potrdil, da direktorju Aljažu Verhovniku za obdobje od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 pripada 91 % priznana uspešnost glede na seštevek vseh kriterijev ter izplačilo v višini 5 % osnovne plače, kar znaša 1.796,81 €.

V točki 11 dnevnega reda so svetnice in svetniki Občinskega sveta Občine Ravne na Koroškem obravnavali poročila o aktivnostih v okviru projektov s certifikati občine v letu 2023, t. j. poročilo o aktivnostih v okviru projekta »Starosti prijazna občina«, »Občina po meri invalidov« in »Mladim prijazna občina«.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem se je seznanil s Poročilom o izvajanju lokalnega energetskega koncepta Občine Ravne na Koroškem v letu 2023.

Občina je v letu 2012 sprejela Lokalni energetski koncept (v nadaljevanju LEK) in bi morala, skladno s 17. členom Pravilnika, skrb za njegovo izvajanje poveriti lokalni energetski agenciji ali energetskemu upravljavcu lokalnega energetskega koncepta, ki sta zadolžena tudi za pripravo letnega poročila o izvajanju LEK-a. Ker Občina še nikomur ni podelila skrbi za izvajanje LEK-a, je Občinska uprava od leta 2013, ministrstvu pristojnemu za energetiko, skladno z 20. členom Pravilnika, poročala na predpisanem obrazcu, od leta 2017 preko elektronske aplikacije.

V preteklosti sta bili pomembnejši investiciji prenova javne razsvetljave (2012-2013) in energetska sanacija OŠ Prežihovega Voranca (2013-2014). V letih 2014-2015 je bil urejen monitoring porabe energije v petih javnih objektih, v letu 2017 je bila zmanjšana obračunska moč na sedmih prižigališčih javne razsvetljave. V letu 2018 sta bili v Kotljah in Dobji vasi postavljeni dve postaji za izposojo koles in dve polnilnici za električne avtomobile, kar predstavlja posredne učinke pri spodbujanju trajnostne mobilnosti in zmanjševanju porabe fosilnih goriv. V letu 2019 je bila zaključena gradnja energetsko varčne večnamenske dvorane v Kotljah. Postavljeni sta bili dve dodatni izposojevalnici koles, in sicer na Čečovju in v Strojnski Reki. V manjšem obsegu se je dogradila tudi javna razsvetljava v sodobni izvedbi, z LED tehnologijo in brez svetlobnega onesnaževanja (Dobja vas, Strojnska Reka). V letu 2020 je bila pripravljena dokumentacija za izgradnjo novega, energetsko varčnega vrtca pri OŠ Prežihovega Voranca, dograjena JR Čečovje in rekonstruirana JR križišča pri trgovskem centru SPAR. V letu 2021 je bila zgrajena JR na novem parkirišču na Javorniku, zamenjanih 108 neustreznih svetilk, dograjena JR na pešpoteh s Čečovja v Trg, prenovljena JR pri stadionu, rekonstruirana JR v krožišču na Javorniku, dograjena JR v Strojnski Reki in pridobljena PZI dokumentacija za prenovo 43 odjemnih mest. Izdelani so bili tudi razširjeni energetski pregledi (REP) za projekt Energetske sanacije objektov v lasti Občine Ravne na Koroškem, ki še niso energetsko sanirani ter konec leta je bil objavljen razpis za JZP. Razpis je bil neuspešen. V letu 2022 se je dogradila javna razsvetljava pri blokih pod zdravstvenim domom, pri DTK in bazenu, na prehodu za pešce v Kotljah, na površinah pred objektom Punkl, prehodu za pešce pri TP Čečovje. V letu 2023 je bila izvedena dograditev JR v Strojnski Reki, na Preškem vrhu ter prenovljena javna razsvetljava prehoda pri Mladinski knjigi.

V točki 13 dnevnega reda, Podaja soglasja k vrsti, številu oddelkov in številu otrok v oddelku ter k predlogu sistemizacije delovnih mest v Vrtcu Ravne na Koroškem za šolsko leto 2024/2025, je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem podal soglasje k vrsti in številu oddelkov ter številu vključenih otrok v posameznem oddelku v Vrtcu Ravne za šolsko leto 2024/2025, strinjanjem za zakonsko dovoljeno odstopanje števila otrok v oddelku, za 2 otroka; potrdil oblikovani odpiralni in zapiralni čas vrtca v vseh treh enotah, in sicer od 5.30 do 16.00 ure ter podal soglasje k sistemizaciji delovnih mest v prihajajočem šolskem letu.

V šolskem letu 2024/2025 je oblikovanih 22 oddelkov (20 celih in 2 polovična), od tega enajst oddelkov v enoti Solzice, sedem oddelkov v enoti Ajda in štirje oddelki v enoti Levi Devžej. Skupno število vpisanih otrok je 372 (57 otrok manj kot v šolskem letu 2023/2024). Za šolsko leto 2024/25 ni čakalne liste, kar pomeni, da so mesto v vrtcu dobili vsi otroci, ki so se vpisali v rednem vpisu in bodo s 1. 9. 2024 imeli pogoj za vpis. Gre za 8 oddelkov I. starostne skupine, 11 oddelkov II. starostnega obdobja in 2 kombinirana oddelka (I. in II. starostno obdobje). V primerjavi z lanskim šolskim letom je na podlagi števila vključenih otrok oblikovan 1 oddelek manj. Iz predloga sistemizacije za šolsko leto 2024/25 je razvidno, da je predvidenih tudi manj zaposlitev in sicer  6,5 delavcev – od tega 2 vzgojitelja, 3,5 pomočnik vzgojitelja, 0,5 kuharja in 1 spremljevalec gibalno oviranih otrok. Glede na izražene potrebe staršev ob vpisu otroka po prihodu in odhodu otrok Vrtec Ravne bo za šolsko leto 2024/25 poslovni čas vrtca v vseh enotah od 5.30 do 16.00 ure.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je za članico Nadzornega sveta A .L. P. PECA d. o. o. imenoval Mojco ERJAVEC.

Ker se mandatno obdobje dosedanjemu svetu izteče junija 2024 je s strani družbe A. L. P. PECA d. o. o. prišlo zaprosilo za predlaganje novega kandidata za predstavnika Nadzornega sveta A. L. P. PECA d. o. o. Poziv za predlaganje kandidatov je bil posredovan vsem političnim strankam in nestrankarskim listam občinskega sveta, ki jih je 14. 5. 2024 obravnavala Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja in potrjeno kandidatko predlagala občinskemu svetu.

Občinski svet Občine Ravne na Koroškem je podal soglasje k imenovanju Zdenke KOŽELJ REKANOVIĆ, dr. med. spec., za direktorico Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem, za mandatno obdobje 4 let.

 

V zadnji točki so bile na dnevnem redu še pobude in vprašanja svetnic in svetnikov.

Seja je bila končana ob 17:00 uri.

Oglejte si tudi