Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
9°C
JUTRI
27°C
7°C
Oceni objavo

S 5. seje občinskega sveta

Radovljiški občinski svet je na včerajšnji seji sprejel Razvojni načrt Alpskega letalskega centra Lesce do leta 2030. Načrt določa ključne razvojne izzive, upoštevajoč trende razvoja in opredeljuje razvojne prioritete in aktivnosti do leta 2030.

Med razvojnimi izzivi so varnost, okolje in trajnost, vzdrževanje, investicije in infrastruktura, lokalni in strateški – širši družbeni vpliv, razvoj športnega letalstva, razvoj turizma, tehnološki razvoj in podjetništvo, finančni viri in finančna vzdržnost, upravljanje in kadri.

Razvojna vizija, ki se je izoblikovala, je, da bo Alpski letalski center Lesce postal prepoznavno trajnostno in družbeno odgovorno športno letališče v mednarodnem prostoru, ki ga odlikuje močno in aktivno športno letalstvo v edinstvenem alpskem okolju in razvojno modro stičišče dopolnjujočih združljivih aktivnosti z letalsko tematiko. Za doseganje vizije razvojni načrt opredeljuje devet strateških ciljev:
-        varno in zanesljivo letališče,
-        trajnostno upravljanje letališča in njegovih vplivov,
-        urejena in funkcionalna infrastruktura letališča,
-        uravnotežen in vzdržen dolgoročni razvoj letališča lokalnega in nacionalnega pomena,
-        prepoznano edinstveno športno letališče v alpskem prostoru,
-        krepitev kakovostne tematike turistične ponudbe letališča in povezovanje v skupno turistično ponudbo Radovljice,
-        usmerjanje v tehnološki razvoj, inovativnost, dejavnost znanj in visoke dodane vrednosti,
-        finančna likvidnost za zagotavljanje rednega poslovanja / obratovanja, izvedbo projektov in investicij letališča,
-        učinkovito upravljanje poslovanja / obratovanja in razvoj letališča.

Pričakovani rezultati so prikazani skozi različne projekcije poslovanja do leta 2030.

Proces priprave razvojnega načrta je trajal eno leto. Pred samim začetkom priprave je bila izdelana analiza stanja in izvedena delavnica z deležniki, ki delujejo na letališču Lesce oz. so kakorkoli povezani z letališčem. Uvodni delavnici so sledili še individualni razgovori, vse z namenom pridobitve različnih pogledov na razvoj letališča in ugotovitve potreb, ki bi jih lahko pri pripravi dokumenta ustrezno upoštevali. Izdelan je bil osnutek dokumenta, ki je bil v februarju 2023 ponovno v razpravi na skupni delavnici. Po prejemu pripomb je bil izdelan dokončen razvojni načrt.

Občinski svet Občine Radovljica je na seji sprejel Odlok o subvencioniranju razlik pri ceni socialnega servisa razvoza kosil v občini Radovljica. Pobudo za sprejem pravne podlage, ki bo omogočala in urejala subvencioniranje razlik pri ceni te socialnovarstvene storitve, je v letu 2022 podal Odbor za zdravstvo in socialno varstvo. Na območju občine je trenutno edini izvajalec socialno varstvene storitve razvoza kosil, ki ne sodi v javno službo, Dom dr. Janka Benedika Radovljica. Cena storitve zajema ceno kosila in ceno za razvoz kosila, ki je odvisna od oddaljenosti kraja dostave. Cena storitve je tako za občane glede na njihov kraj bivanja različna. S subvencioniranjem razlik pri ceni razvoza kosil bo cena storitve za vse upravičence enaka, ne glede na kraj bivanja. Občina na ta način želi izboljšati dostopnost upravičencem, ki storitev potrebujejo in živijo v krajih izven mesta Radovljica. Za ta namen je v proračunu za leto 2023 načrtovanih 20 tisoč evrov, za leto 2024 pa 23.000 evrov.

Občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje čistih stanovanjskih površin DV 07 – Dvorska vas Opekarna, katerega osnutek je bil potrjen na seji občinskega sveta v prejšnjem mandatu. Na obravnavanem območju je v površini cca 1,6 ha predvidena gradnja sedmih prostostoječih stanovanjskih stavb s pripadajočo zunanjo, prometno in drugo infrastrukturno ureditvijo. Bistvena sprememba med javno razgrnjenim dopolnjenim osnutkom in usklajenim predlogom OPPN je, da je določena le ena varianta priključevanja območja na prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo.

Občinski svet je obravnaval še tri osnutke občinskih podobnih prostorskih načrtov oziroma njihovih sprememb, celotno gradivo je objavljeno na internetni strani Občine Radovljica na povezavi: https://www.radovljica.si/objave/107.

Občinski svet je potrdil osnutek Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah Občinskega lokacijskega načrta Dolina v Lescah, s katerim se predvideva sprememba tipa objekta na parceli pobudnika, na celotnem območju pa se upošteva predlog Upravne enote Radovljica in smernice nosilcev urejanja prostora. Javna razgrnitev odloka poteka še do 7. junija.

S sprejemom osnutka Odloka o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, za Trato, katerega javna razgrnitev poteka še do 14. junija, se na območje umešča dodaten stanovanjski objekt na mestu zelenih površin, spremembe pa se nanašajo tudi na mnenja nosilcev urejanja prostora.

Sprejet osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Jelenc na Prezrenjah, ki je javno razgrnjen še do 14. junija, omogoča širitev obstoječe kmetije in gradnjo novega kmetijskega objekta (hleva) s pripadajočimi zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami, ki služijo načrtovani gradnji. Obenem se za potrebe širitve in posodobitve kmetije omogoča ohranitev obstoječih objektov kmetije, ki so deloma že zgrajeni izven območja stavbnih zemljišč ter določajo pogoji za posege na teh objektih.

Ker na osnutek odloka ni bilo bistvenih pripomb, so svetniki na isti seji sprejeli tudi predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Andreja v Mošnjah za spomenik lokalnega pomena. Pobudo za razglasitev je podala Župnija Mošnje zaradi možnosti pridobitve nepovratnih sredstev na razpisu Ministrstva za kulturo. Cerkev v Mošnjah ima zaradi kulturnih in sodobnih družbenoekonomskih vrednosti poseben pomen za območje občine Radovljica, kar je Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije opredelil tudi v strokovnih podlagah.

Komunali Radovljica, d.o.o., je bilo podano soglasje za izvedbo gradnje 1. faze komunalne infrastrukture na območju OLN za centralno čistilno napravo (severni del), ki je potrebna zaradi zagotavljanja dostopa do zemljišča, kjer namerava Komunala Radovljica zgraditi skladiščna objekta za lastne potrebe. Zemljišče, kjer je predvidena gradnja 1. faze komunalne infrastrukture, ni komunalno opremljeno. Ker Občina Radovljica za njeno gradnjo nima načrtovanih sredstev v občinskem proračunu, bo komunalno opremljenost zemljišča zagotovila Komunala Radovljica z lastnimi sredstvi. V ta namen sta občina in komunala predhodno že določili medsebojne pravice in obveznosti ter pogoje in roke za izgradnjo in priključevanje na obstoječo komunalno opremo, ki je v lasti Občine Radovljica.

Občinski svet je podal soglasje k Pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Razvojni agenciji Zgornje Gorenjske, ki se usklajuje s spremenjeno Uredbo o uvrstitvi delovnih mest v javnih agencijah, javnih skladih in javnih zavodih v plačne razrede. Pravilnik opredeljuje vsebino kataloga delovnih mest, v njem pa je obenem dano pooblastilo direktorju, da po potrebi razširi oz. spremeni in določi število delovnih mest glede na delovne potrebe razvojne agencije.

Sprejeti Sklep o načinu financiranja političnih strank za leto 2023 določa, da bo šest političnih strank, od katerih jih je pet zastopanih v občinskem svetu, v letošnjem letu iz občinskega proračuna prejelo skupaj 9.700 evrov. Višina sredstev je sorazmerna številu glasov, ki so jih politične stranke prejele na lokalnih volitvah.

Občinski svet se je seznanil in podprl pobudo Združenja zgodovinskih mest Slovenije za ohranitev mestnih središč. Občina Radovljica je vključena v nacionalno združenje zgodovinskih mest Slovenije. V združenju se ocenjuje, da je ponudba kulturne dediščine v Sloveniji v mestih in okolici mest zelo bogata, vendar ni ustrezno in zadostno obnovljena, programsko razvita in povezana s turističnim gospodarstvom. Prav tako ni oblikovane ustrezne celostne in medresorsko usklajene politike, ki bi zagotavljala ohranjanje in razvoj le-te. Združenje zgodovinskih mest Slovenije ocenjuje, da so za urejene podobe in uspešno oživljanje mestnih središč potrebne sistemske in celovite rešitve, ki bodo ključne za uspešno izvajanje celovitega načrtovanja, prenove, upravljanja in valorizacije kulturne dediščine. Za rešitev problematike je združenje pripravilo pobudo.

Med sprejetimi točkami dnevnega reda seje je še določitev redne delovne uspešnosti direktorici Muzejev radovljiške občine in soglasje k določitvi višine dela plače za redno delovno uspešnost direktorja zavoda in strokovnega vodjo zavoda Osnovnega zdravstva Gorenjske za leto 2022.

Svetniki so sprejeli še letno poročilo o delu Policijske postaje Radovljica ter zaščite in reševanja, oceno izvajanja občinskega programa varnosti za leto 2022 in program dela varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2023.

Za predstavnici Občine Radovljica v Svetu Ljudske univerze Radovljica so svetniki imenovali Ireno Rems in Darjo Kürner.

Oglejte si tudi