Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
9°C
JUTRI
25°C
9°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

Javni razpis za sofinanciranje malih čistilnih naprav za leto 2023

Datum objave: 18. 04. 2023
Številka razpisa: 354-0003/2023-1
Sredstva: 15 000,00 EUR

Na podlagi 3. člena Pravilnika o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 29/15, 30/18, in 52/18) župan Občine Radenci objavlja

J A V N I R A Z P I S

za sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci v letu 2023

I.

Predmet razpisa

Predmet razpisa je sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav (v nadaljevanju: MKČN) velikosti do 50 PE za stanovanjske objekte na območju Občine Radenci (v nadaljevanju: občina) v skladu s Pravilnikom o sofinanciranju malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 29/15, s spremembami - Uradno glasilo slovenskih občin št. 30/18 in 52/18).

II.

Upravičenci do sredstev

Upravičenci do dodelitve proračunskih sredstev po tem razpisu so lastniki (fizične osebe) stanovanjskih objektov v občini. V primeru izgradnje skupne male čistilne naprave za več stanovanjskih objektov, je nosilec investicije (vlagatelj) tisti, na katerega zemljišču bo čistilna naprava zgrajena, investitorji pa medsebojna razmerja uredijo s posebno pogodbo.

Splošni pogoji upravičenosti so podrobneje opisani v IV. točki tega razpisa.

Upravičenec lahko kandidira na proračunska sredstva za en objekt le enkrat.

III.

Višina pomoči

Višina pomoči za posamezno MKČN znaša 1.000,00 EUR bruto za stanovanjski objekt za postavitve MKČN pri zamenjavi obstoječe greznice s čistilno napravo ali novogradnji.

Sofinancira se postavitev ene MKČN za en stanovanjski objekt kot tudi postavitev ene komunalne čistilne naprave za več stanovanjskih objektov.

V primeru postavitve ene MKČN za več stanovanjskih objektov, se poleg subvencije, navedene v 1. odstavku tega člena, vsak naslednji stanovanjski objekt financira v višini 200 EUR/stanovanjski objekt bruto.

IV.

Splošni pogoji upravičenosti

Upravičenec pridobi pravico do sofinanciranja, ko izpolni naslednje pogoje:

 • da ima vlagatelj stalno prebivališče v občini Radenci najmanj 2 leti (razen pri novogradnji) in da objekt enostanovanjske ali večstanovanjske stavbe leži v občini Radenci, na območjih, kjer na podlagi Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode ni predvideno širjenje javnega kanalizacijskega sistema ali je predvideno, pa nima določenega roka izvedbe gradne javne kanalizacije; do sofinanciranja so upravičeni tudi tisti, ki so si v obdobju pred sprejetjem Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, že zgradili MKČN iz lastnih sredstev;
 • MKČN je lahko postavljena tudi na območju, kjer je že zgrajena ali se gradi javna kanalizacija in čistilne naprave, vendar mora biti na podlagi soglasja izvajalca javne službe občine razvidno, da objekt na kanalizacijo ne bo priklopljen;
 • MKČN mora imeti certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22-ZVO-2); v nadaljevanju: Uredba);
 • čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN mora biti skladno z ostalimi določili 4. člena Uredbe glede ustreznosti čiščenja v MKČN;
 • ocena obratovanja MKČN, ki jo upravičenec kot dokazilo posreduje na občino, mora biti pozitivna (dolžan jo je dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN);
 • lokacija postavitve MKČN mora omogočati dostop in neovirano praznjenje;
 • upravičenci morajo razpolagati z zemljiščem, na katerem se načrtuje postavitev MKČN;
 • MKČN mora biti vgrajena in v funkciji obratovanja;
 • upravičenci, ki bodo za več objektov postavili skupno MKČN, morajo vlogi priložiti podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen in osebo, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN, ter sklenjeno služnostno pogodbo med lastniki in investitorjem;
 • v primeru biološke čistilne naprave je potrebno zahtevku za izplačilo sredstev priložiti dokazilo o pozitivno opravljeni prvi meritvi (upravičenec je dolžan dokazilo dostaviti v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN);
 • upravičenci lahko pridobijo sredstva za isto naložbo le enkrat. V kolikor je upravičenec že prejel javna sredstva za isti namen, do sredstev po tem razpisu ni upravičen.

MKČN mora zadostiti naslednjim tehničnim zahtevam:

 • MKČN mora biti izdelana v skladu z enim od standardov:

SIST EN 12566-1, SIST EN 12566-2, SIST EN 12566-3, SIST EN 12566-4 ali SIST EN 12566-5 in iz katere se v skladu s temi standardi odvaja očiščena odpadna voda neposredno v površinsko vodo, kar se dokazuje z ustreznim a testom oziroma certifikatom.

 • MKČN mora imeti kot gradbeni proizvod izjavo o skladnosti, da ustreza standardom iz prejšnje alineje in je izdelana v skladu s predpisom, ki ureja potrjevanje skladnosti in označevanja gradbenih proizvodov,
 • za MKČN mora biti izdelana ocena obratovanja, iz katere mora biti razvidno, da je obratovanje MKČN v skladu z določbami Uredbe iz MKČN.

V.

Upravičeni stroški

Za sofinanciranje lahko kandidati uveljavljajo le stroške nakupa MKČN velikosti do 50 PE, z vključenimi stroški montaže MKČN in njenega prvega zagona z nastavitvijo parametrov. DDV ni upravičen strošek.

VI.

Višina razpisanih sredstev

Sredstva sofinanciranja MKČN so zagotovljena na proračunski postavki 04827 z imenom Male čistilne naprave-sofinanciranje proračuna Občine Radenci za leto 2023. Višina razpisanih sredstev za leto 2023 znaša 15.000 €.

VII.

Vloga

Vlagatelji morajo vloge oddati na prijavnih obrazcih, ki morajo biti izpolnjeni v skladu iz razpisne

dokumentacije. Seznam obveznih prilog, ki jih mora predložiti vlagatelj ob predložitvi vloge:

 1. Račun za nakup male komunalne čistilne naprave iz katerega je razvidno, da cena vključuje montažo in prvi zagon MKČN z nastavitvijo parametrov.
 2. Izjava vlagatelja (Priloga 3).
 3. Izjava proizvajalca, da ima MKČN, ki je predmet ponudbe, certifikat oziroma listino o skladnosti izdelka z zahtevami glede doseganja mejnih vrednostih parametrov odpadnih vod, kot jih predpisuje Uredba o odvajanju in čiščenju odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/17, 81/19 in 44/22-ZVO-2) (Priloga 4)
 4. Izjava proizvajalca, da je čiščenje komunalne odpadne vode v MKČN, ki je predmet ponudbe, skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/2015, 76/17, 81/19, 194/21 in 44/22-ZVO-2) (Priloga 4).
 5. V kolikor parcela na kateri se postavlja MKČN, ni v lasti oz. ni v celoti v lasti vlagatelja, je potrebno priložiti pisno soglasje lastnika oz. solastnika zemljišča (Priloga 5).
 6. Podpisan medsebojni dogovor vseh uporabnikov MKČN, ki ni časovno omejen iz katerega bo razvidna delitev stroškov vzdrževanja MKČN in oseba, ki bo zadolžena za upravljanje MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN).
 7. Pooblastilo za vložitev vloge s podpisom vseh lastnikov stavb, ki bodo uporabljali MKČN (samo za vloge, kjer se za več objektov z različnimi lastniki postavi skupna MKČN) (Priloga 6).
 8. Veljavno gradbeno dovoljenje za stanovanjski objekt zgrajen po letu 1967, ali potrdilo za stanovanjski objekt zgrajen pred letom 1967, ali uporabno dovoljenje za objekt na podlagi določil Gradbenega zakona in pridobljeno hišno številko.
 9. Original Poročilo o prvih pozitivnih meritvah za malo komunalno čistilno napravo z zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, ki ga izdela pooblaščeni izvajalec, ki je vpisan v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa in s tem izpolnjuje pogoje, ki jih določa 30. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14 in 98/15) in 101. člen Zakona o varstvu okolja (Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22 in 18/23 – ZDU-1O)
 10. Zahtevek za izplačilo sredstev, po zaključku naložbe in po podpisu pogodbe o dodelitvi sredstev (Priloga 7)

VIII.

Prijava, način prijave in roki

Izpolnjeno razpisno dokumentacijo vlagatelji pošljejo priporočeno po pošti, ali oddajo neposredno na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci. Razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zapečateni kuverti s pripisom »Ne odpiraj, javni razpis, MKČN«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja vloge.

Razpis je odprt vsako leto do porabe sredstev v proračunu Občine Radenci.

IX.

Obravnavanje vlog in postopek odobritve

Odpiranje in pregled vlog:

Prispele vloge se odpirajo po vrstnem redu prejetja, v skladu z označeno uro in minuto ter datumom oddaje na kuverti. Odpiranje vlog ni javno. Prispele vloge bo pregledala in strokovno ocenila komisija, ki jo imenuje župan Občine Radenci.

Popolnost in dopolnitve vlog:

Vloga se šteje za popolno, če je izpolnjena na obrazcih razpisne dokumentacije, je razumljiva in ima priložene vse potrebne priloge, ki so navedene v razpisni dokumentaciji (priloga 2). Vlagatelje nepopolnih vlog komisija pisno pozove k dopolnitvi. Rok dopolnitve je 8 dni od prejema poziva za dopolnitev. Dopolnitve poslane po navedenem roku se ne upoštevajo.

Popolne vloge se razvrstijo po datumu, uri in minuti prejetja. Pri prvotno nepopolnih vlogah, ki so bile dopolnjene, se kot čas oddaje vloge štejeta datum in čas oddane dopolnitve. V primeru, da je v seznam popolnih vlog uvrščeno več vlog, kot je na voljo sredstev, se sredstva razdelijo vlagateljem popolnih vlog na začetku seznama, glede na vrstni red (datum, ura in minuta prejema) in razpoložljiva sredstva.

V primeru premajhnih razpoložljivih finančnih sredstev za subvencije v proračunu za leto 2019 vsem upravičenim vlagateljem, se preostalim zagotovi izplačilo subvencij v naslednjem proračunskem letu prednostno pred objavo javnega razpisa, v okviru sredstev poračuna predvidenih za te namene.

S sklepom se zavrže:

 • vloge, ki so prispele po zaključku razpisa,
 • nepopolne vloge, ki jih v navedenem roku vlagatelj ni dopolnil ali jih je dopolnil neustrezno.

S sklepom se zavrne vloge:

 • ki so neutemeljene,
 • ki vsebinsko niso vloge in
 • vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev za prijavo.


X.

Obveščanje o izboru

O dodelitvi sredstev na predlog komisije odloči občinska uprava Občine Radenci s sklepom. V obrazložitvi sklepa o pravici do sredstev je utemeljena odločitev in v primeru pozitivne odločitve opredeljena višina dodeljenih sredstev, namen ter upravičeni stroški. O izidu javnega razpisa se vse vlagatelje obvesti v roku 15 dni od dne, ko komisija pripravi predlog dodelitve proračunskih sredstev.

XI.

Pritožba na sklep

Zoper odločitev v sklepu lahko upravičenec vloži pisno pritožbo na župana Občine Radenci, na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, v roku 15 dni od prejema sklepa.

XII.

Nakazilo odobrenih sredstev

Z upravičenci se na podlagi sklepa o dodelitvi sredstev in po predložitvi vse dokumentacije skladno s priloženimi navodili sklene pogodba o dodelitvi nepovratnih sredstev in ostalih medsebojnih obveznostih in pravicah. Upravičenci na podlagi pogodbe o dodelitvi sredstev pošljejo zahtevek za izplačilo z vsemi zahtevanimi prilogami.

Pred vložitvijo zahtevka mora biti naložba zaključena in plačani vsi računi, razen potrdila o pozitivno opravljeni prvi meritvi, ki se dostavi v roku 6 mesecev po vgradnji MKČN.

Nakazilo sredstev se izvrši na osebni račun upravičenca 30. dan od podpisa pogodbe.

Proračunska sredstva se lahko porabijo samo za namen, za katerega so dodeljena.

Ocena obratovanja se opravi po vzpostavitvi stabilnih obratovalnih razmer med tretjim in devetim mesecem po prvem zagonu nove naprave, pri starejših napravah se ocena obratovanja opravi takoj.

XIII.

Spremljanje namenske porabe sredstev

Za nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev za sofinanciranje MKČN v Občini Radenci je zadolžena komisija iz prvega odstavka IX. točke tega razpisa.

Upravičenec je dolžan vrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obresti, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencu, do dneva vračila sredstev v primerih, ko se ugotovi:

 • da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena,
 • da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke,
 • v primeru, da ne dostavi ocene obratovanja oziroma meritev MKČN v roku 6 mesecev po vgradnji naprave.

XIV.

Razpisna dokumentacija in informacije

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Občine Radenci: http://www.radenci.si. Zainteresirane stranke jo lahko dvignejo tudi na sedežu Občine Radenci, Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci, vsak delovni dan od 7. do 15. ure in v petek od 7. do 13. ure.

Dodatne informacije se lahko pridobijo po elektronski pošti: obcina@radenci.si ali na telefonu: 02 / 5669-610, vsak delovni dan od 7. do 15. ure.

Številka: 354-0003/2023-1

Datum: 14.04.2023

ŽUPAN OBČINE RADENCI

Roman Leljak

Všečkaj objavo