Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
9°C
JUTRI
25°C
9°C
Avtor: OBČINA RADENCI,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo na območju Občine Radenci v letu 2023

Datum objave: 18. 09. 2023
Številka razpisa: 341-0001/2023

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo na območju Občine Radenci v letu 2023

 

 

  1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radenci (v nadaljevanju občina), Radgonska c. 9, 9252 Radenci.

 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti trajnostnega gospodarjenja z divjadjo iz naslova dela koncesijske dajatve za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v posameznih loviščih, katerih lovna površina leži v Občini Radenci.

 

  1. Sredstva se namenjajo za naslednje aktivnosti:

·         Biomeliorativni ukrepi:

         vzdrževanje gozdnega roba:

         saditev in vzdrževanje plodonosnega drevja in grmovja:

         vzdrževanje pasic, mokrišč in gozdnih jas.

 

·         Biotehnični ukrepi:

         izdelava, postavitev in vzdrževanje krmišč, gnezdilnic in solnic.

 

·         Ostali ukrepi:

-          čistilne akcije v občini:

-          čiščenje divjih odlagališč:

-          izobraževanje otrok o pravilnem odnosu do divjadi in obnašanja v gozdu.

 

Aktivnosti se morajo izvajati v skladu s koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, programi in načrti upravljanja z divjadjo, predpisi s področja lovstva, ohranjanja narave, varstva okolja in zaščite živali ter drugimi veljavnimi predpisi.

 

  1. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu

 

Vlagatelj mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 

• je v Republiki Sloveniji registriran kot lovska družina,

• ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za lovišče,   ki leži v občini,

• ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku,

• ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve državi in občini.

 

 

 

 

 

 

 

  1. Merila za dodelitev sredstev

 

Vsak vlagatelj prejme sorazmerni del sredstev glede na lovno površino lovišča, ki leži v

občini.

 

  1. Višina sredstev

 

Višina sredstev je 995,78  EUR.

 

  1. Rok porabe dodeljenih sredstev

 

Dodeljena sredstva za tekoče leto morajo biti porabljena  v tekočem letu.

 

  1. Prijava na razpis

 

Prijava na razpis z vsemi  obrazci  je vlagateljem na voljo od dneva objave tega javnega razpisa na spletnih straneh Občine  Radenci  http://www.radenci.si ali na sedežu naročnika.

 

Vlagatelj mora zraven obrazca Prijava na razpis (OBR-1) predložiti tudi IZJAVO VLAGATELJA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV (OBR-2) ter izpolnjen in podpisan OSNUTEK POGODBE (OBR-3).

 

  1. Način, čas in kraj oddaje prijav na javni razpis

 

Rok za prijavo na javni razpis je torek, 02.10.2023, do 10. ure.

 

Prijave je potrebno poslati do roka v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis – sofinanciranje trajnostnega gospodarjenja z divjadjo« na naslov: OBČINA RADENCI, Radgonska c. 9, 9252 RADENCI

 

Na prednji strani ovojnice levo zgoraj mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja ter  navedba

Lovišča, na katerega se prijava nanaša.

 

Za pravočasno oddano prijavo se šteje prijava, ki je prispela po pošti na naslov naročnika ali je oddana osebno do 02.10.2023, do 10. ure.

 

  1. Čas in kraj odpiranja prispelih prijav

 

Odpiranje prijav bo dne, 03. 10. 2023, ob 8.00 uri v prostorih Občine Radenci, Radgonska c. 9, 9252 Radenci. Odpiranje prijav ni javno.

 

  1. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa

 

Zavržene bodo prijave:

-  ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v 8. točki tega razpisa,

- ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev prijav (nepopolne prijave).

 

Zavrnjene bodo prijave:

- tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev in pogojev, določenih v besedilu razpisa.

 

 

 

Všečkaj objavo