Logo MojaObčina.si

Polzela

JUTRI
6°C
0°C
PON.
4°C
-2°C
Avtor: OBČINA POLZELA,

JAVNA OBJAVA - Podelitev koncesije za izvdbo projekta Novogradnja energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela

Datum objave: 08. 01. 2021
Številka razpisa: 3512-6/2018-83

Občinska uprava Občine Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela, na podlagi  67. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 46., 57. in 58. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), prvega odstavka 37. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11 – ORZGJS40), 12. člena Odloka o javno zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave št. 6/2018, z dne 29.6.2018 in št. 7/2018, z dne 17.8.2018), v okviru javnega razpisa za podelitev koncesije za izvedbo projekta »Novogradnja, energetska obnova in upravljanje javne razsvetljave v Občini Polzela«, objavljenega dne 13.7.2018, 24.1.2019 in 10.9.2020 na spletnih straneh Občine Polzela ter v Uradnem listu RS, št. 48/2018, z dne 13.7.2018 in spremembo št. 57/2018, z dne 24.8.2018, izdaja naslednjo

O D L O Č B O

o  p o d e l i t v i  k o n c e s i j e

Javni razpis za podelitev koncesije na povezavi:

https://www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/razpisi/javni-razpisi/javni-razpis----podelitev-koncesije-za-izvedbo-projekta-novogradnja-energetska-obnova-in-upravljanje-javne-razsvetljave-v-obcini-polzela.htmlhttps://www.mojaobcina.si/polzela/razpisi/razpisi/javni-razpisi/javni-razpis----podelitev-koncesije-za-izvedbo-projekta-novogradnja-energetska-obnova-in-upravljanje-javne-razsvetljave-v-obcini-polzela.html

Odločba o podelitvi koncesije v prilogi:

Všečkaj objavo