Logo MojaObčina.si
DANES
5°C
0°C
JUTRI
2°C
4°C

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE IN KASTRACIJE LASTNIŠKIH MAČK V LETU 2023

Datum objave: 17. 11. 2023
Številka razpisa: 41011-0003/2023-2

Občina Oplotnica na podlagi 7. člena Statuta Občine Oplotnica (UGSO, št. 33/22) in Odloka o rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2023 (UGSO, št. 60/2023) objavlja

 

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE STERILIZACIJE in Kastracije  LASTNIŠKIH MAČK V LETU 2023

 

  

  1. Uporabnik proračunskih sredstev

Občina Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.

 

  1. Predmet javnega razpisa

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sterilizacije in kastracije lastniških mačk v letu 2023.

 

  1. Višina sredstev

Sredstva so zagotovljena v  rebalansu proračuna Občine Oplotnica za leto 2023 pod proračunsko postavko 45710,višina razpisanih sredstev za leto 2023 je 2.000,00 EUR.

 

  1. Pogoji za pridobitev sredstev

Za sofinanciranje storitve lahko zaprosijo posamezniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

§  da imajo stalno  prebivališče na območju občine Oplotnica;

§  da so lastniki mačk/e za katero/e uveljavljajo vlogo in je bila opravljena sterilizacija ali kastracija;

§  da je bila storitev opravljena do porabe sredstev oziroma najdlje do 22. 12. 2023;

§  da je vloga oddana do porabe sredstev oziroma najdlje do 22. 12. 2023 skupaj z vsemi dokazili.

 

Vlagatelji za pridobitev sredstev sofinanciranja morajo na naslov občine predložiti:

§  izpolnjeno vlogo, ki je priloga tega razpisa,

§  originalni račun (lahko sken) za opravljeno storitev z osebnimi podatki vlagatelja.

 

  1. Postopek obravnave prijav

Sredstva se odobrijo po načelu vrstnega reda prispetja popolnih vlog, vendar najdlje do porabe razpoložljivih sredstev.

 

Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev bodo zavrnjene.

 

V primeru nepopolne vloge bo občina zahtevala dopolnitev v skladu z določili Zakona o upravnem postopku.

 

Če stranka pomanjkljivosti odpravi v roku, se šteje, da je vloga oddana, ko je bila vložena dopolnitev, s katero so pomanjkljivosti odpravljene.

 

Če stranka v tem roku pomanjkljivosti ne odpravi, organ s sklepom zavrže vlogo.

 

 VI.            Višina sofinanciranja

Lastnikom živali se sofinancira storitev sterilizacije v višini 30,00 EUR na žival in 15,00 EUR za kastracijo na žival. Pri dodelitvi sredstev sofinanciranja se priznajo stroški največ za dve  (2) živali na lastnika. Storitve se sofinancirajo do porabe sredstev oziroma najdlje do 22.12.2023. Z dnem porabe sredstev se javni razpis zaključi, kar bo objavljeno na uradni spletni strani občine.

 

  1. Način prijave in informacije

Vloga s prilogami za dodelitev sredstev se odda:

-          v tajništvu Občine Oplotnica, ali

-          priporočeno po pošti na naslov:  Občina  Oplotnica, Goriška cesta 4, 2317 Oplotnica.

-          po e-pošti na naslov: obcina@oplotnica.si.

 

Vse dodatne informacije, ki so vezane na javni razpis se lahko dobijo  v času uradnih ur pri Klari Fornezzi Strašek (tel. 02/845 09 07). Razpisni obrazec je objavljen na spletni strani Občine Oplotnica. Obrazec lahko dobite tudi osebno v tajništvu Občine Oplotnica. Upoštevani bodo le popolno in pravilno izpolnjeni obrazci.

 

  1. Dodelitev sredstev

Osnovni pogoj za dodelitev sredstev je pravočasno oddana in popolna vloga in sicer:

§  vloga je pravočasna, če je oddana v času trajanja tega javnega razpisa;

§  vloga se šteje za popolno, ko upravičena oseba predloži v celoti izpolnjen obrazec – vlogo in obvezne priloge, kot jih opredeljuje razpis.

 

O pravici do dodelitvi proračunskih sredstev se bo v roku 30 dni po prejemu popolne vloge izdala odločba. Sredstva se nakažejo v roku 30 dni po izdani odločbi.

 

 

 

 

Številka: 41011-0003/2023-2                                                                           Občina Oplotnica

Oplotnica, 15. 11. 2023                                                                                   Matjaž Orter, župan

Všečkaj objavo