Logo MojaObčina.si

Mežica

DANES
24°C
15°C
JUTRI
24°C
7°C
3501

Javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine


Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, objavlja na podlagi 22. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti - 1 (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju: ZSPDSLS-1), 16. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju: uredba) in Načrta razpolaganja Občine Mežica za leto 2021

JAVNO ZBIRANJE PONUDB

za prodajo nepremičnine

Občine Mežica

Stanovanje ID znak 889-1720-12

 

 1. 1. NAZIV IN SEDEŽ PRODAJALCA IN ORGANIZATORJA JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica, matična št.: 5883610000, ID št. za DDV: SI82400776

 

 1. PREDMET JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB IN IZHODIŠČNA CENA

Predmet javnega zbiranja ponudb je nepremičnina:  

 

nezasedeno stanovanje na naslovu Leška cesta 5, 2392 Mežica, ID znak dela stavbe 889-1720-12 (stavba št. 1720, del stavbe št. 12, k. o. 889-Mežica). Stavba št. 1720 stoji na parceli št. 193/3, k.o. 889-Mežica.

Iz zemljiškoknjižnega izpiska izhaja, da je stanovanje v lasti Občine Mežica (1/1) in je bremen prosto.

Na nepremičnini ne obstaja predkupna pravica.

 

OPIS

Stanovanje leži v stavbi (leto gradnje 1977), v blokovskem naselju v centru mesta Mežica. V bližini se nahaja policijska postaja, pošta, občina Mežica, trgovski in gostinski lokali. Tip stavbe – vmesna vrstna stavba. Objekt je masivna AB gradnja. Objekt je povezan s hodniki, betonskimi stopnišči. Objekt ima 7 etaž. V objektu ni dvigala. Izvedena instalacija elektrike ter daljinskega toplovodnega ogrevanja. Parkiranje na javnih površinah pred blokom. Objekt je priključen na javni vodovod in kanalizacijo. Dovod elektrike, telefona kabelski. Okolica komunalno urejena, javna razsvetljava.

Stanovanje se nahaja v mansardi (7. etaža) vmesne vrstne stavbe (12 stanovanj) št. stavbe 1720 na naslovu Leška cesta 5, Mežica. Stanovanje sestavljajo WC/kopalnica, spalnica, hodnik, dnevna soba in kuhinja. Neto tlorisna površina stanovanja: 40,95 m2. Stanovanje nima balkona, pripada mu klet v kletnih prostorih. Stanovanje je zelo dobro vzdrževano. Notranja vrata in podi so bili obnovljeni leta 2017.  

Za stanovanje je izdelana energetska izkaznica (Energetski razred G 297 kWh/m2a).

Izhodiščna cena:  39.022,00 EUR

(z besedo: devetintridesettisočdvaindvajset eurov in 00/100)

Navedena izhodiščna cena ne vključuje davščin.

 

 1. POGOJI PRODAJE

3.1 Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične in pravne osebe, ki imajo pravico pridobivati nepremičnine v Republiki Sloveniji skladno z veljavno zakonodajo. Pri javnem zbiranju ponudb kot ponudniki ne morejo sodelovati cenilec in člani komisije ter z njimi povezane osebe.

3.2 Ponudba ponudnika mora biti veljavna do podpisa pogodbe.    

3.3 Nepremičnina je naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.

3.4 Nepremičnina bo prodana ponudniku, za katerega bo, s strani župana imenovana komisija, ugotovila, da je podal najugodnejšo ponudbo in bo s sklepom izbran za najugodnejšega ponudnika.

3.5 Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo v roku 15 dni po opravljenem izboru najugodnejšega ponudnika. Če ponudnik ne sklene pogodbe v roku iz prejšnjega odstavka, Občina Mežica lahko podaljša rok za sklenitev pogodbe, vendar ne za več kot 15 dni. Če najugodnejši ponudnik ne podpiše pogodbe niti v podaljšanem roku, Občina Mežica zadrži njegovo varščino.  

3.6 Po plačilu celotne kupnine in po poravnanih vseh stroških se bo kupcu nepremičnina izročila v last s pravico vpisa lastninske pravice na kupljeni nepremičnini v pristojni zemljiški knjigi.

3.7 Plačilo celotne kupnine v roku 60 dni po sklenitvi prodajne pogodbe je bistvena sestavina pogodbe.   

3.8 Kupec bo poleg ponujene kupnine dolžan plačati stroške notarja ter stroške vknjižbe lastninske pravice na svoje ime in v svojo korist v zemljiški knjigi pristojnega sodišča.    

 

 1. POGOJI ZA UDELEŽBO V POSTOPKU JAVNEGA ZBIRANJA PONUDB

4.1 Ponudnik je dolžan plačati varščino v višini 3.902,20 EUR (tj. 10 % izhodiščne cene nepremičnine), ki jo je potrebno plačati na redni transakcijski račun Občine Mežica, številka: SI56 0127 4010 0010 050, UJP OE Slovenska Bistrica, obvezno je potrebno navesti namen plačila: »Javno zbiranje ponudb – ID znak 889-1720-12«. Pisno dokazilo o plačilu varščine je obvezna priloga k ponudbi.  Plačana varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, ostalim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od dneva izbire najugodnejšega ponudnika.

 • Zavezujoča ponudba mora vsebovati:
 • podpisan in žigosan OBRAZEC 1 razpisne dokumentacije – podatki o ponudniku in ponujeni ceni,
 • izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje dejansko stanje za pravne osebe oziroma priglasitveni list FURS za samostojne podjetnike,
 • dokazilo o vplačilu varščine,
 • morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti pisno pooblastilo za udeležbo na javnem zbiranju ponudb.

4.3 Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na OBRAZCU 1 razpisne dokumentacije, ki ga lahko pridobijo iz spletne strani www-mezica.si ali prejmejo v elektronski obliki na podlagi povpraševanja, ki ga posredujejo na elektronski naslov: jana.horvat.tomaz@mezica.si

4.4 Ponudniki morajo oddati popolno ponudbo z vsemi prilogami do 28. aprila 2021. V primeru, da ponudba ne bo oddana v skladu z določili tega razpisa, je pristojna komisija ne bo upoštevala.

4.5 Ponudbe pod izhodiščno vrednostjo ne bodo upoštevane oz. bodo v postopku odpiranja ponudb izločene.

4.6 Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo prispele v zaprtih kuvertah na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1, 2392 Mežica. Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: »Ne odpiraj - ponudba za nakup – ID znak 889-1720-12«. Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.

4.7 Najugodnejši ponudnik mora pred sklenitvijo pogodbe podati pisno izjavo, da ni povezana oseba po sedmem odstavku 51. člena ZSPDSLS-1 (OBRAZEC 2 razpisne dokumentacije).

4.8 Protikorupcijska klavzula: Prodajalec bo iz postopka izbire izločil ponudnika, pri katerem obstaja utemeljen sum, da je kupec ali druga oseba v njegovem imenu, delavcu prodajalca ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev prodajalca v postopku prodaje premoženja, obljubil, ponudil, ali dal kakršnokoli (premoženjsko ali nepremoženjsko) korist z namenom, da bi tako vplival na vsebino, dejanje ali odločitev prodajalca objekta glede ponudbe pred, med ali po izbiri dražitelja. V zvezi z navedenim se upoštevajo določbe Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije  (Uradni list RS, št. 69/11 – UPB in 158/20).

 

 1. DODATNE INFORMACIJE

Dodatne podrobnejše informacije o pogojih javnega zbiranja ponudb, natančnejše podatke o predmetni nepremičnini in informacije za ogled predmetne nepremičnine dobijo interesenti pri kontaktni osebi: Jana Horvat Tomaž, tel. 02 82 79 363, elektronska pošta: jana.horvat.tomaz@mezica.si.

 

 1. POSTOPEK IZBIRE NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

6.1 Odpiranje bo potekalo dne 29. april 2021 ob 9.00 uri. Občina Mežica bo, ob slabi epidemiološki sliki, javnost postopka zagotovila z vročitvijo zapisnika javnega odpiranja ponudb vsem ponudnikom, ki bodo oddali popolno ponudbo.   

6.2 V primeru, da bo prispelo več najugodnejših ponudb, bo pristojna Komisija najugodnejše ponudnike pozvala k oddaji nove ponudbe. Za izklicno vrednost se določi vrednost, ki so jo v svojih ponudbah ponudili najugodnejši ponudniki, pri čemer se kot varščina v novem postopku šteje že vplačana varščina v postopku javnega zbiranja ponudb.

6.3 Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 8 dneh po izbiri.

6.4 Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najvišjo ceno, je izključena. Župan oz. imenovana komisija s soglasjem župana lahko ustavita začeti postopek razpolaganja do sklenitve pravnega posla, pri čemer se ponudnikom povrnejo stroški v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije in varščina.

 

ŽUPAN OBČINE MEŽICA

Dušan KREBEL, l.r.

 


Dokumenti, priloge:


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi