Logo MojaObčina.si

Medvode

DANES
19°C
6°C
JUTRI
18°C
7°C
1911

Sodeluj in glasuj! - Participativni proračun Občine Medvode

Občinski svet Občine Medvode je rezerviral 300.000 EUR proračunskih sredstev v letih 2021 in 2022 za izvajanje projektov, ki jih boste predlagali in izglasovali občani. Proces, imenovan participativni proračun, je relativno nov način vključevanja občanov pri odločanju o razporejanju proračunskih sredstev, v Sloveniji ga je izvedlo že 26 občin. V Medvodah smo projekt participativnega razdeljevanja proračunskih sredstev poimenovali Sodeluj in glasuj! Namen projekta je spodbujanje aktivnega prispevka in vključenosti občanov, dvig kakovosti bivanja v lokalnem okolju in krepitev skupnosti. 

Kaj je to participativni proračun?
Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela proračunskih sredstev neposredno odločajo občanke in občani. S participativnim proračunom lahko prebivalke in prebivalci občine, krajevne ali vaške skupnosti sami prepoznajo probleme in možnosti izboljšav, sami predlagajo rešitve in sami odločajo. Priprave participativnega proračuna smo se lotili tudi v Medvodah, kjer bomo prvi cikel izpeljali v letih 2021 in 2022.

Participativni proračun je priložnost za povezovanje krajanov, gradnjo lokalne identitete in vključevanje občanov pri sooblikovanju skupnosti. Želimo si, da bi projekt dal dodaten zagon naši skupnosti hkrati z vračanjem v normalnost po težkem letu epidemije. 

Participativni proračun NI:
- razdeljevanje proračunskih sredstev društvom ali krajevnim skupnostim - predlagatelj sam ne prejme denarja;
- namenjen velikim komunalnim projektom;
- javno naročilo za izbor izvajalca.

Občino Medvode smo razdelili na 11 območij
Z namenom razpršitve projektov po celotni občini z vključevanjem tudi najmanjših naselij, smo občino Medvode razdelili v 11 območij izvajanja participativnega proračuna. Večinoma gre za obstoječo razdelitev po krajevnih skupnostih z nekaj posebnostmi na območju Polhograjskih dolomitov. Projektne predloge zbiramo za vsako področje posebej. Občani lahko podate predlog za katerokoli območje, v fazi glasovanja pa boste lahko glasovali za projekte iz tistega območja, kjer imate naslov stalnega prebivališča. Zemljevid občine najdete spodaj v priponki. 

Projekt bo izveden v 4 fazah
Projekt Sodeluj in glasuj! bo izveden v štirih fazah. Prve tri faze predstavljajo postopek posvetovanja z občani, četrta faza pa je izvedba izbranih projektov. Prve tri faze bodo izvedene do sredine letošnjega leta, faza izvedbe projektov pa bo potekala v drugi polovici letošnjega leta in celotno leto 2022.

1. Faza: »PREDLAGAJ«

Prva faza je zbiranje predlogov in javna razprava. Med 7. 4. 2021 in 7. 5. 2021 lahko občani podate predloge projektov, ki morajo ustrezati določenim kriterijem. V tem koraku bodo hkrati z zbiranjem predlogov potekale tudi spletne predstavitve projekta z razpravo o konkretnih idejah. 

V času priprave projektnih predlogov so vam za sodelovanje na voljo predstavniki svetov krajevnih in vaških skupnosti, za dodatne informacije pa se lahko obrnete na Občinsko upravo Občine Medvode.

2. Faza: EVALVACIJA PREDLOGOV

Druga faza je evalvacija predlogov in bo potekala med 10. 5. 2021 in 4. 6. 2021. Župan je za potrebe izvedbe participativnega proračuna imenoval Komisijo za izvedbo participativnega proračuna Občine Medvode, ki jo sestavljajo 3 predstavniki občinske uprave in 2 predstavnika občinskega sveta. V tem koraku bo Komisija za izvedbo participativnega proračuna Občine Medvode v sodelovanju z občinskimi strokovnimi službami pregledala prispele predloge in preverila njihovo skladnost s kriteriji. Možno bo tudi prilagajanje in dopolnjevanje projektov v sodelovanju s predlagatelji. Tiste predloge, ki ne bodo ustrezali kriterijem, bo komisija izločila z javno obrazložitvijo, kateremu kriteriju ali kriterijem predlog ni ustrezal. Prav tako bo ocenila predviden strošek izvedbe predlogov. Komisija lahko podobne predloge združi. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali vsem kriterijem, se umestijo v tretjo fazo.

3. Faza: »GLASUJ«

Tretja faza je odločanje oziroma glasovanje, ki bo potekalo med 14. 6. 2021 in 20. 6. 2021. Vsi predlogi, ki bodo ustrezali kriterijem in bodo finančno ovrednoteni, bodo uvrščeni v fazo glasovanja. Z glasovanjem občani odločate o tem, kateri predlogi se vam zdijo bolj koristni in kateri manj. Kot rezultat glasovanja nastane prioritetna lista predlogov. Iz te prioritetne liste predlogov se nato v proračunski predlog umestijo projekti od tistih z največ glasovi navzdol, in sicer dokler skupna vrednost projektov ne zapolni predvidenega finančnega okvirja. Z umestitvijo projektov v proračun gredo izglasovani projekti v izvajanje. Če imata dva ali več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za izvedbo, za odločitev o tem, kateri projektni predlog bo izveden, komisija za participativni proračun izvede žreb.

4. Faza: »SPREMLJAJ«

Četrta faza je izvedba in obsega proračunski leti 2021 in 2022. Izvajanje projektov se bo razporedilo v časovnem obdobju med 1. 7. 2021 in 31. 12. 2022.

Kriteriji za projektne predloge

Kriteriji za oddajo predloga so zastavljeni tako, da dopuščajo čim več svobode in kreativnosti občanom, hkrati pa zagotavljajo, da so predlogi zakoniti, izvedljivi, finančno vzdržni in zasledujejo javni interes.

Projektni predlog je upravičen za uvrstitev na glasovanje, če izpolnjuje naslednje kriterije

 1. je skladen z zakonodajo in veljavnimi občinskimi akti,
 2. je takšen, da je izvedba v pristojnosti Občine Medvode,
 3. je namenjen splošni javni uporabi,
 4. ni že uvrščen v proračun Občine Medvode oz. načrt razvojnih programov,
 5. v zadnjih 5 letih ni bil sofinanciran s strani Občine Medvode na javnih razpisih,
 6. je finančno ovrednoten med 3.000 in 20.000 EUR z vključenim DDV. V primeru, da je za posamezno območje na voljo manj kot 20.000 EUR, vrednost projekta na tem območju ne sme presegati dodeljenih sredstev za to območje.
 7. je načrtovan v enem od 11 območij občine, opredeljenih za participativni proračun,
 8. je načrtovan na zemljišču v javni lasti oziroma na zasebnem zemljišču s soglasjem lastnika,
 9. je izvedljiv v proračunskem obdobju 2021 ali 2022,
 10. je oddan na predvidenem in v celoti izpolnjenem obrazcu (elektronsko ali fizično).

 Projektni predlog mora biti skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine:

-              omogočanje pogojev za gospodarski razvoj občine tako, da v okviru svojih pristojnosti občina opravlja naloge, s katerimi ureja področje gostinstva, turizma in kmetijstva, pri čemer daje poudarek ekološkemu načinu pridelave hrane in razvijanju ekološkega turizma;

-              ustvarjanje pogojev za izobraževanje odraslih, pospeševanje raziskovalne, kulturne, mladinske in društvene dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije;

-           skrb za varstvo zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, za varstvo pred hrupom, za zbiranje in odlaganje odpadkov in opravljanje drugih dejavnosti varstva okolja;

-              izgradnja in posodobitve igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč, parkov, trgov in drugih javnih površin;

-              izboljšanje prometne varnosti, predvsem za ranljivejše udeležence v prometu.

Najpogostejši primeri projektov iz drugih občin:

 • gradnja ali obnova otroških igrišč,
 • gradnja ali obnova športnih površin,
 • ureditve/preplastitve krajših cest, manjkajočih pločnikov,
 • ureditev javnih površin,
 • urbane ureditve (oprema, klopi, interaktivne vsebine …),
 • izobraževalne, turistične, kulturne vsebine,
 • obnova kulturne dediščine ali postavitev obeležij,
 • inovativni projekti za boljšo kakovost bivanja.

Kdo je lahko predlagatelj predlogov?

Predlagatelj je lahko vsak posamezni občan ali občanka s stalnim prebivališčem v občini Medvode, ki je do dne oddaje predloga dopolnil(a) 15 let. Predlagatelj  ne sme nastopati kot izvajalec predloga. To velja za fizične osebe, lastnike pravne osebe ali člane poslovodstva pravne osebe.

Spletna stran Sodelujinglasuj.si

V času epidemije se je naše življenje preselilo na splet, kjer bo izveden tudi celoten proces participativnega proračuna. Za oddajo projektnih predlogov, glasovanje in spremljanje izvajanja projektov smo vzpostavili spletno stran www.sodelujinglasuj.si. Uporabljamo spletno aplikacijo Consul, ki je odprtokodno orodje za izvajanje participativnega proračuna, ki ga je razvila Občina Madrid in vsebuje tri glavne funkcionalnosti, ki podpirajo izvajanje procesa PP: predlaganje, glasovanje in spremljanje, ter je namenjena tako občanom kot delu komisije. Za podajanje predlogov in glasovanje je potrebna registracija, medtem ko je pregled predlogov omogočen vsem. 

Kako lahko oddam svoj predlog?

Občani lahko predloge oddate na spletni strani www.sodelujinglasuj.si ali na pripravljenem obrazcu, ki ga lahko oddate osebno v sprejemni pisarni Občine Medvode. Izpolnjen obrazec lahko oddate tudi s poštno pošiljko na naslov Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode ali skeniran obrazec prek elektronske pošte na elektronski naslov: sodeluj.glasuj@medvode.si. Rok za oddajo projektnih predlogov je 7. 5. 2021 do 24. ure (oddano prek elektronskih poti ali s priporočeno poštno pošiljko). Obrazec prilagamo v spodaj pripetem pozivu. V primeru oddaje projektnega predloga na tiskanem obrazcu bo predlog v aplikacijo vnesel uslužbenec Občine Medvode.

Za pomoč pri oceni vrednosti projekta smo pripravili tabelo orientacijskih stroškov, ki jo najdete v prilogah spodaj. Objavili smo tudi vzorec soglasja lastnika zemljišča.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi