Logo MojaObčina.si
DANES
26°C
15°C
JUTRI
26°C
15°C
Oceni objavo

Projektiranje komunalne infrastrukture v naseljih Valburga in Hraše

Občina Medvode je lani pričela z izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovodnega omrežja na območju naselij Valburga in Hraše. Na javnem razpisu je bilo za izdelavo projektne dokumentacije izbrano podjetje LINEAL d.o.o. Konec leta smo projekt že predstavili lastnikom tistih zasebnih zemljišč, katerih sodelovanje v obliki podpisa služnostne pogodbe potrebujemo za nadaljnje korake proti začetku gradnje. Trenutno čakamo še na podpis slabe polovice pogodb.

Najprej je izvajalec izdelal geodetski posnetek območja, opravljene so bile geomehanske raziskave in pridobljeni projektni pogoji s strani vseh mnenjedajalcev. Na osnovi teh podatkov je bila izdelana idejna rešitev poteka fekalne kanalizacije in obnove vodovoda.

Na območju Valburge in Hraš je načrtovana gradnja fekalne kanalizacije v dolžini 9,5 kilometrov in obnova vodovoda v dolžini 3,8 kilometra. Glede na obseg gradnje znaša groba ocenjena vrednost investicije približno 5 milijonov evrov. Na nekaterih trasah bomo obnovili tudi obstoječo meteorno kanalizacijo.

Hkrati vas obveščamo, da bo investitor Telekom Slovenije na trasah, kjer bomo gradili fekalno kanalizacijo, sočasno gradil tudi odprto optično omrežje. V kolikor bo s strani lastnikov stanovanjskih objektov izkazan dovolj velik interes za priklop na plinovodno omrežje, obstaja možnost, da se bo gradnji pridružila tudi Energetika Ljubljana z izgradnjo plinovoda. O tem vas bo Energetika Ljubljana obvestila naknadno.

Trase komunalnih vodov bodo v večini primerov potekale po obstoječih cestah in dostopnih poteh. V večini primerov je načrtovano, da se bo priključni jašek za priklop na kanalizacijsko omrežje zgradil kolikor se bo dalo v bližini vašega zemljišča, oziroma približno 1 meter v vašem zemljišču, s čimer omogočimo, da bo dolžina hišnega priključka, ki ga morate zgraditi krajani, čim krajša. Sočasno z izgradnjo fekalne kanalizacije in obnove vodovoda, bo upravljavec vodovodnega omrežja Javno podjetje Komunala Kranj d.o.o. obnovil tudi hišne vodovodne priključke. Te stroške obnove nosi upravljavec in občanov ne bodo bremenili.

Ker Občina Medvode ni lastnik vseh zemljišč, po katerih nameravamo graditi komunalno infrastrukturo, moramo s strani lastnikov zemljišč pridobiti služnostno pravico za gradnjo. V nasprotnem primeru se na tem območju - trasi gradnja kanalizacije ne bo mogla izvesti in jo bodo lastniki objektov v sklopu gradnje daljšega hišnega priključka, morali zgraditi sami. Priključitev na javno kanalizacijsko omrežje je po zakonu obvezna. Maksimalna dolžina hišnega priključka je lahko do 150 metrov. Posledično se na tej trasi ne bo moglo obnoviti niti vodovodno omrežje. Po izgradnji komunalne infrastrukture bo izvajalec vzpostavil prvotno stanje, v kolikor so ceste asfaltirane, se bodo le te na novo asfaltirale v enaki širini, kot so bile pred posegom.

Pogoj za začetek gradnje je pridobljeno gradbeno dovoljenje, za kar pa potrebujemo na zemljiščih, ki niso v lasti Občine Medvode ali javno dobro, služnostno pravic za gradnjo. Zato smo vse lastnike zemljišč, od katerih potrebujemo služnostno pravico za gradnjo fekalne kanalizacije in obnovo vodovoda lani oktobra povabili na sestanek, kjer smo jim predstavili načrtovani poseg in prosili za podpis služnostne pogodbe. Na območju Valburge in Hraš je potrebno skleniti približno 90 služnostnih pogodb.

Takoj, ko bomo prejeli podpisane in overjene služnostne pogodbe, bomo lahko nadaljevali s postopkom projektiranja in pridobivanjem gradbenega dovoljenja.

Zavedamo se, da bo investicija od vseh nas zahtevala veliko mero potrpežljivosti, prilagajanja in sodelovanja, najprej že v času sklepanja služnostnih pogodb, nato pa še v času gradnje, a verjamemo, da bomo po končanem projektu vsi skupaj veseli sodobne in okolju prijazne infrastrukture.

V priponki spodaj najdete zadnjo situacijo z zemljevidom predvidene gradnje.

Trenutno stanje zbiranja služnostnih pogodb v krajevnih skupnostih Smlednik in Zbilje

Trenutno smo v fazi zbiranja služnostnih pogodb, ki so osnova za pridobitev gradbenega dovoljenja. Za območje Valburge imamo overjenih 29 služnostnih pogodb, potrebujemo jih še 18. Na območju Hraš smo že pridobili 23 overjenih služnostnih pogodb, čakamo še na podpis 20 pogodb.

Nekaj mesecev pred začetkom projektiranja za naselji Valburga in Hraše smo se lotili projektiranja projekta komunalnega opremljanja Zbilj in Smlednika. V Zbiljah nam od 112 služnostnih pogodb manjka še 45 pogodb. V Smledniku čakamo še na 36 pogodb od skupno 90.

Krajevni skupnosti Zbilje in Smlednik sta poleg krajevne skupnosti Senica največji krajevni skupnosti kjer fekalna kanalizacija še ni zgrajena. Dinamika gradnje bo odvisna predvsem od tega, kako hitro bomo lahko pridobili gradbena dovoljenja. Gradbeno dovoljenje za KS Senica že imamo, gradnja pa bo kasneje sledila v zaporedju Zbilje – Smlednik – Valburga – Hraše. Po pridobitvi gradbenih dovoljenj si bomo na Občini Medvode prizadevali tudi za zagotovitev zunanjih virov financiranja projektov.

Oglejte si tudi