Logo MojaObčina.si

Medvode

JUTRI
18°C
2°C
PON.
19°C
4°C
Deli
6191

Javna razgrnitev sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode (SD OPN OM) – kratek postopek

Občina Medvode obvešča javnost o javni razgrnitvi sprememb in dopolnitev Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode – kratek postopek, ki ga je izdelala družba Ljubljanski urbanistični zavod d.d., Ljubljana.

 

Občina Medvode je v juliju 2018 sprejela Občinski prostorski načrt Občine Medvode (v nadaljevanju: OPN) in ga uveljavila z Odlokom o Občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 45/2018.

 

Po uveljavitvi OPN je bila v tekstualnem delu izvedbenega dela prostorskega akta ugotovljena napaka, ki je tehnične narave, zato je Občina pristopila k njeni odpravi po kratkem postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN. Spremembe in dopolnitve zajemajo uskladitev odloka z mnenjem nosilca urejanja Direkcijo RS za vode.

 

Spremembe se nanašajo na naslednje EUP: ME_123 (ZS), ME_594 (ZP), ME_620 (ZD), ME_1143 (ZS), ME_1165 (ZD), ME_1186 (ZP), ME_1551 (ZP), PI_1148 (ZP), PI_1152 (ZS), ME_677 (ZS), PI_1136 (ZP), ME_611 (ZS), ME_623 (ZS), PI_1731 (ZP) in ME_1496 (ZD).

 

S spremembo in dopolnitvijo odloka se stavek: »V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terene in ni dopustna gradnja objektov.« zamenja s stavkom »V poplavnem območju je prepovedano spreminjati koto terena in ni dopustna gradnja stavb.«.

 

Predlagane spremembe in dopolnitve se obravnavajo skladno s 124. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/2017) (ZUreP-2) – kratek postopek.

Zakon tak postopek dopušča v primerih takšnih sprememb OPN, ki ne predstavljajo vsebinsko novega določanja ali spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, so pa (med drugim) potrebne zaradi odprave očitnih pisnih, računskih in tehničnih napak v tekstualnem ali grafičnem delu OPN ter odpravo pomanjkljivosti glede njegove oblike.

 

Navedeni akt bo javno razgrnjen od 6. 2. 2020 do 20. 2. 2020, v prostorih Občine Medvode, v veliki sejni sobi, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode in bo na vpogled v poslovnem času občinske uprave. Gradivo in obrazložitev sta dosegljiva tudi na spletni strani občine www.medvode.si pod rubriko »Obvestila in objave«.

 

V času javne razgrnitve lahko k navedenemu aktu podajo svoje pripombe ter predloge pravne in fizične osebe. Pripombe in predloge lahko vpišete v knjigo pripomb na kraju javne razgrnitve ali pa jih posredujete pisno na naslov Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, ali po elektronski pošti obcina@medvode.si ali oddate v sprejemni pisarne Občine Medvode.

 

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteča zadnji dan javne razgrnitve, to je 20. 2. 2020.

 

Poudarjamo, da bodo skladno s 124. členom ZUreP-2 obravnavane samo pripombe, ki se nanašajo na očitne pisne, računske in tehnične napake. Pripombe in predlogi, ki bodo imeli naravo spreminjanja namenske rabe prostora, načrtovanja novih prostorskih ureditev ali določanja novih prostorskih izvedbenih pogojev, bodo zavrnjeni.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi