Logo MojaObčina.si

Logatec

JUTRI
15°C
4°C
NED.
17°C
2°C
Deli

Analiza razvojnih pobud za OPN - "tretji paket"

Občina Logatec je zaključila z analizo razvojnih pobud, ki so bile dane med februarjem 2015 in majem 2019. To je tretji sklop pobud, po katerem bo Občina pristopila k izdelavi sprememb in dopolnitev OPN. Skupaj je bilo v tem, tretjem paketu, analiziranih 226 pobud. Od tega je sprejemljivih ali delno sprejemljivih 56, nesprejemljivih 76, nekaj pa jih ostaja še odprtih: zaradi potrebe po dodatnih strokovnih analizah ali zaradi potrebnih pomembnejših strateških odločitev.

 

Tisti, katerih pobude so bile ovrednotene kot nesprejemljive, se zagotovo sprašujete, zakaj. Za Občino Logatec je izvajalec najprej pripravil izhodišča in nato še merila, kriterije, po katerih se je ovrednotilo ali je pobuda sprejemljiva ali ne. Tu mora biti jasno, da ne gre za odločanje »kar tako«, pač pa smo podrejeni številnim predpisom, zato je dobro, da vemo, kaj so ključna izhodišča za opredelitev meril, kriterijev. 

 

IZHODIŠČA:

+ zakonodaja s področja urejanja prostora 

+ sektorska zakonodaja kot. npr. zakon o kmetijskih zemljiščih, zakon o ohranjanju narave, zakon o gozdovih.

+ varstvene in varovalne omejitve v prostoru 

+ Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije in Uredba o Prostorskem redu Slovenije

+ strateški del OPN Občine Logatec

 

MERILA, KRITERIJI:

+ varstvene in varovalne omejitve v prostoru; nesprejemljive pobude so tiste, ki posegajo na najstrožje varovana območja, na katerih posegi niso dopustni bodisi zaradi varovanja prostora (na primer: območja varovanih gozdov, območja varovanih vodnih virov, območja naravnih vrednot, območja nepremične kulturne dediščine, območja varstvenih pasove gospodarske javne infrastrukture), bodisi zaradi varovanja ljudi in njihovega premoženja (na primer: poplavna območja, erozijska območja in podobno). 

+ cilji strateškega prostorskega razvoja občine; nesprejemljive pobude so tiste, ki niso skladne z naslednjimi cilji: 

- prostorski razvoj se usmerja in načrtuje na prostih, degradiranih in nezadostno izkoriščenih površinah znotraj obstoječih naselij, pri čemer ima prenova prednost pred novogradnjo;

- širitev naselij je dopustna le, če znotraj obstoječega naselja nadaljnji prostorski razvoj ni možen ali če gre za zaokroževanje naselja,

- novo poselitev se usmerja le na komunalno opremljena, nepozidana zemljišča znotraj strnjenih kompleksov obstoječih naselij,

- z zelenimi cezurami se preprečuje zlivanje naselij in se tako ohranja prostorsko identiteto posameznih naselij,

- ohranjanje kmetijske rabe prostora in krajinske prepoznavnosti z usmerjanjem novogradenj predvsem na območja obstoječih naselij.

+ prostorski, razvojni in urbanistični kriteriji; nesprejemljive so tiste pobude, ki že v osnovi niso skladne z veljavno prostorsko zakonodajo, to so zlasti nova območja stavbnih zemljišč, ki prostorsko niso povezana z obstoječimi stavbnimi zemljišči, t.i. posamična poselitev. 

Nesprejemljive so tudi širitve posamične poselitve, ko ne gre za spodbujanje kmetijstva, gozdarstva, turizma, malega gospodarstva, ipd. 

Pri vrednotenju pobud se upoštevajo tudi urbanistična merila (na primer: vizualna izpostavljenost območja, odnos do obstoječe morfologije naselja, ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora, razmestitev dejavnosti v prostoru in podobno) ter zagotavljanje in varovanje javnega interesa.

 

Analiza služi za nadaljnje načrtovanje prostorskega razvoja občine. Večina pobud se nanaša na posamične vloge, s katerimi želijo posamezniki spremembo iz nestavbnih v stavbna zemljišča, pretežno za gradnjo stanovanjskih objektov. Pobude, ki so na podlagi sprejetih meril opredeljene kot sprejemljive, bo treba v postopku sprejema OPN uskladiti še z nosilci urejanja prostora. 

 

Večino pobudnikov bomo v prihodnjih dneh o rezultatih analize obvestili po navadni pošti ali po elektronski pošti. O pobudah, ki so vezane na nadaljnji strateški razvoj občine ali potrebujejo dodatne strokovne podlage pa bodo posamezniki obveščeni naknadno.

 

Občinska uprava 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi