Logo MojaObčina.si

Log - Dragomer

DANES
19°C
6°C
JUTRI
16°C
6°C

Prejeli smo: Ima komunala nelegalnega direktorja?

Z delom na komunali Vrhnika je začel novi začasni direktor, ki pa ni bil izbran na legalen način. 

 

Ker na dopisni seji Skupnega ustanoviteljskega organa (SUO) ni bilo doseženega soglasja za imenovanje vršilca dolžnosti, naj bi se, v skladu z Odlokom o ustanovitvi JP KPV, odločanje preneslo na občinske svete občin ustanoviteljic. 

 

Vrhniški občinski svet je na dopisni seji sredi počitnic odločal o imenovanju vršilca dolžnosti na podlagi poročila, čeprav bi se v skladu z 52. členom Odloka o ustanovitvi JP KPV, za vse seje moral narediti potrjen zapisnik. Ker ni bilo zapisnika iz katerega bi izhajali za odločanje potrebni sklepi, občini Log - Dragomer in Borovnica nista izvedli občinskih sej. O pravilnosti vrhniške pa statutarno - pravna komisija sploh še ni odločala.

 

To pa ni bila edina napaka. Tudi, če bi se odločanje o začasnem direktorju JP KPV preneslo na občinski svet, bi kandidat moral najprej čez komisijo za volitve in imenovanja in se seveda tudi uradno predstaviti na seji Občinskega sveta OV, česar se ni zgodilo.

 

Vzporedno s tem pa je bil pred tem imenovanjem, s soglasjem županov vseh treh občin, sprejet sklep in izveden razpis za novega direktorja JP KPV, ki je bil tudi objavljen v junijskem Našem časopisu. Kljub temu, da se je razpis zaključil, vrhniški župan, čeprav mu to nalaga Odlok o ustanovitvi JP KPV, ne skliče seje SUO, kjer bi se odločalo o rezultatih razpisa in s tem o direktorju s polnim mandatom..

 

S tako enostransko potezo posameznih predstavnikov občine Vrhnika so grobo kršeni procesi tovrstnega imenovanja vodstva JP KPV kot tudi ustanoviteljske pravice občin Borovnica in Log-Dragomer, posledično pa so oškodovani občani, saj take poteze po pravilu prinašajo škodljive rezultate za uspešnost podjetja kot je komunala. Komunala namreč tudi po mnenju nadzornega sveta potrebuje direktorja s polnim mandatom. Ta bi lahko predstavil in razvijal podjetje z vizijo.

 

Pozivamo vrhniškega župana, da pojasni, zakaj, z oviranjem postopka za imenovanje direktorja, povzroča, da podjetje vodi nov vršilec dolžnosti. Ta z delom v komunalnih podjetjih sploh nima izkušenj in je, po besedah takratnega podžupana Kukca, lani na razpisu izpadel kot povsem neprimeren. Namesto tega bi lahko podjetje vodil direktor, za katerega so z razpisom postavljeni pogoji, ki zagotavljajo njegovo strokovnost na komunalnem področju. 

 

Marko Močnik, koordinator Levice LO Vrhnika - Borovnica

 

Odgovor Občine Vrhnika g. Marku Močniku

Nikakor ne drži, da bi bil trenutni direktor JP KPV izbran na nelegalen način. Občina Vrhnika ima v zvezi s tem pridobljena potrebna pravna mnenja in je postopek izpeljala zakonito. Izgovarjanje na to, da ni bil sprejet zapisnik, je absurdno. V sklicu seje je bilo jasno napisano, da bo pisno glasovanje štelo kot zapisnik. Zapisnik tudi ni relevanten za veljavnost odločitve. Ob tem ni nepomembno, da je bila seja Skupnega ustanoviteljskega organa Komunalnega podjetja Vrhnika, ki ga sestavljajo župani občin Borovnica, Log-Dragomer in Vrhnike, dopisna, na njej so bili pisni predlogi sklepov in pisno glasovanje. V samem sklicu seje je bilo tudi zapisano, da je glasovanje v elektronski obliki in na takšen način, da je vse dokumentirano in ne more biti dvoma o glasovanju. Po seji se je sestavilo poročilo o glasovanju z vsemi potrebnimi elementi. Tako kot že vsa leta do sedaj. V prejšnjih mandatih županov Log-Dragomer in Borovnica ni motilo, da v glavi dokumenta piše poročilo in ne zapisnik. Zdaj, ko ni po njihovo, je pa vse narobe. Vse skupaj ni nič drugega kot obstrukcija delovanja organov JP KPV s strani občin Log Dragomer in Borovnica. In to nas pa v vodstvu Občine Vrhnika in Občinskem svetu zelo skrbi. Obstrukcija se vleče kar nekaj časa. Pojdimo k dejstvom. 

Občina Vrhnika je 66,17% lastnik JP KPV. Občinski svet je najvišji organ odločanja v občini in nadzoruje delo župana. Občinski sveti vseh treh občin tudi predstavljajo lastnike JP KPV. Občinski sveti so leta 2013 del svojih pristojnosti prenesli na skupščino in skupni ustanoviteljski organ (SUO) in vanju z odlokom imenovali župane, čeprav tako imenovanje pri nekaterih podeljenih pristojnostih (npr. izbira direktorja)  pomeni tveganje za nastanek korupcije! (na kar je župan Cukjati opozarjal že v preteklosti kot svetnik). Tako zdaj župani v teh dveh organih glasujejo namesto svetnikov tudi o zadevah, o katerih z vidika zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ne bi smeli. Ker so bili imenovani s strani vseh treh občinskih svetih, vsem trem občinskim svetom tudi odgovarjajo. 

Če na SUO ali skupščini župani niso soglasni morajo o tem glasovati občinski sveti vseh treh občin. Tako piše v odloku. V odloku je zapisano, da lahko SUO posamezne zadeve prenese v glasovanje na OS. Za te zadeve je določeno, da je o njih na OS potrebno glasovati v 30 dneh. Za preneseno zadevo pa šteje tudi zadeva, ki se na glasovanje na OS prenese kadar SUO o njej ni soglasen. 

Do zdaj župani v SUO ali skupščini niso bili soglasni pri:

•          razdelitvi dobička dne 12.05.2020 

•          razrešnici direktorju in NS JP KPV dne 12.05.2020 

•          imenovanju začasnega direktorja dne 10.07.2020 

•          ustavitvi postopka izbire stalnega direktorja dne 10.07.2020

O teh prenesenih zadevah je skladno z odlokom že glasoval vrhniški občinski svet in jih z veliko večino potrdil. V vmesnem času so bile seje občinskih svetov tudi v občinah Log Dragomer in Borovnica, pa sklepi niso šli na glasovanje.

Občina Log Dragomer je do 11.09. potem, ko so od prvega sklepa pretekli štirje meseci, glasovala samo o enem sklepu, Borovnica še o nobenem. 

Če bi enako postopala tudi občina Vrhnika bi bilo JP KPV danes brez direktorja, saj je začasnemu potekel mandat, in ne bi bilo nikogar, ki bi jo vodil, predstavljal in zastopal. Bila bi mrtvo podjetje. Da v štirih mesecih ne moreš sprejeti odločitve je nesprejemljivo. Na tak način se podjetij ne da voditi!

S tem, ko župana manjših občin ne posredujeta prenesenih zadev na občinske seje se občini v bistvu odrekata svoji pravici upravljati z JP KPV. Oziroma še huje, 20. člen odloka pravi, da se kot groba kršitev odloka šteje, če občina ustanoviteljica: »ne sodeluje pri upravljanju in s tem ovira redno delovanje javnega podjetja ali uresničevanje pravic drugih občin ustanoviteljic«. Odlok tudi pravi: »Občina ustanoviteljica je iz javnega podjetja lahko izključena v primeru, da grobo krši odlok o ustanovitvi ali družbeno pogodbo.« 

Ali je vse skupaj samo priprava na izstop iz JP KPV vesta župana občine Borovnica in Log-Dragomer sama. V vsakem primeru bodo posledice za KPV negativne.

Če stvar pogledamo z vidika upravljanja občin(e) v bistvu župana Log Dragomer in Borovnica negirata odločitve občinskega sveta občine Vrhnika in ignorirata svoje občinske svete s tem, da zadev ne dajeta v odločanje na seje. To je enako, kot če bi se na državnem nivoju vlada ignorirala sprejete sklepe državnega zbora ali na glasovanje v državni zbor ne bi dala zadev, ki jih je po zakonu dolžna. Kako bi se reklu temu?

Glede razpisa za stalnega direktorja je OS OV kot najvišji organ odločanja v Občini Vrhnika z veliko večino izglasoval, da se razpis ustavi. Občinska sveta občin Log-Dragomer in Borovnica kljub pozivom nista glasovala. Za povrh vsega, ko je župan Občine Vrhnika kljub vsemu, da bi vseeno neformalno preverili primernost kandidatov, hotel imenovati člana komisije, mu ga g. Stanovnik s praznim proceduralnim izgovorom ni želel potrditi.

Razlog zakaj se je razpis ustavil je pa elementaren. Odlok je namreč neskladen z zakonodajo tudi ali predvsem v delu, ki ureja izbiro direktorja. Tako pravi Zakon o Integriteti in preprečevanju korupcije in tako pravi KPK, iz obrazložitve Ustavnega sodišča pa je moč premočrtno zaključiti, da ureditev upravljanja JP KPV: »pomeni eno največjih tveganj za korupcijo«. Zato je OS OV, kot najvišji organ odločanja, ki predstavlja več kot 66% lastništva odločil, da je najprej potrebno odlok uskladiti z zakonodajo. Da se pristopi k spremembi odloka so se, po začetni blokadi, na koncu strinjali tudi vsi trije župani. Odločeno je, da se ustanovi skupna delovna skupina. Vrhnika je svoja člana skupine imenovala maja 2020, Log Dragomer in Borovnica še ne.

V prejšnjih mandatih so bile pristojnosti, ki jih po zakonu ima nadzorni svet KPV prenesene na župane. Za Ustavno sodišče taka ureditev »pomeni eno največjih tveganj za korupcijo«. Župani vseh treh občin so v prejšnjem mandatu večinoma glasovali soglasno.

V zdajšnjem mandatu smo župan in občinski svet Občine Vrhnika trdno določeni, da upravljanje KPV postavimo na transparentne in zakonsko dopustne temelje. 

Žal dejstva govorijo, da Občini Log Dragomer in Borovnica obstruirata ali zavlačujeta praktično vsak korak, ki jim ni po godu, a hkrati nimata niti enega nasprotnega predloga, razen povsem neprimernega kandidata za direktorja na prvem razpisu. Članici komisije iz občin Log Dragomer in Borovnica sta namreč dali skoraj maksimalno število točk kandidatu, ki je štiriletni plan razvoja JP KPV predstavil na manj kot pol A4 strani in za katerega je Nadzorni odbor občine kjer je kandidat deloval, ugotovil kršitve Zakona o javnem naročanju, izogibanje Zakonu o javnem naročanju, izogibanje odprtemu javnemu naročilu, ki bi omogočalo večjo transparentnost in konkurenčnost ter ugotovil privilegiran položaj enega ponudnika, kjer je (sicer ne nujno povezano) bil kandidat kasneje v službi.

V taki situaciji županu in občinskemu svetu Občine Vrhnika ne preostane drugega, kot da zaščiti interese Občine Vrhnike in njenih občanov. Pri tem je podpora trdna, saj je Občinski svet vse sklepe sprejel z več kot 85% večino, kar je vedno predstavljalo tudi več kot 50% lastništva JP KPV.

Se pa sprašujemo zakaj predstavnik Levice v občinskem svetu Občine Vrhnika dela in deluje za koristi Občine Borovnica in Log-Dragomer in ne za Občino Vrhnika. 

 

Odgovor pripravila: član prve komisije za izbor direktorja JP KPV d.o.o. ter svetnik Grega Kukec in župan Občine Vrhnika Daniel Cukjati 

 

Odgovor Občine Log-Dragomer Občini Vrhnika

Spoštovani! Vsaka občina ustanoviteljica Javnega podjetja komunalno podjetje Vrhnika d.o.o. (v nadaljevanju JP KPV) je dolžna spoštovati Odlok o ustanovitvi javnega podjetja katerega lastnik je.

 Njeni predstavniki v organih, ki jih določa menjeni Odlok so dolžni izvajati soglasno sprejete sklepe. Običajno in politično korektno je, da se partnerji kot ustanovitelji za posamezna vprašanja tudi pogajajo in pri tem uveljavljajo ustanoviteljske pravice. 

Predstavniki občine Log-Dragomer ob upoštevanju usmeritev Nadzornega sveta JP KPV na vseh nivojih odločanja tudi v primeru JP KPV delujemo izključno v skladu z Družbeno pogodbo in veljavnim Odlokom o ustanovitvi JP KPV. Tako bomo delovali tudi v prihodnje in bomo zelo pozorni na morebitne postopke, ki bi utegnili škoditi JP KPV. Kategorično zavračamo vse očitke, da bi delovali v škodo kateri od družbenic ali podjetju katerega ustanovitelji smo. 

 

Občina Log-Dragomer

 

 

P.S. uredništva Našega časopisa: Vsebina prispevka odraža zgolj osebna mnenja avtorjev, ki ni nujno tudi uradno stališče uredništva.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi