Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
27°C
16°C
JUTRI
29°C
16°C
Avtor: OBČINA KRIŽEVCI,

JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja

Datum objave: 06. 11. 2018
Številka razpisa:
Na podlagi določil Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. list RS št. 50/07, 61/08, 99/09-ZIPRS, 3/13), Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci (v nadaljevanju: pravilnik; (Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2018), in Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2018 (Ur. list RS, št. 11/2018), objavlja Občina Križevci JAVNI RAZPIS za dodelitev državnih pomoči na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za leto 2018 I. PREDMET IN NAMEN JAVNEGA RAZPISA Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za uresničevanje ciljev Občine Križevci na področju ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva in podeželja, ki se dodeljujejo po pravilih o dodeljevanju državnih pomoči. Namen razpisa za dodelitev državnih pomoči za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci je uresničevanje ciljev ohranjanja in spodbujanja razvoja kmetijstva na območju Občine Križevci, ki so opredeljeni v poglavju II. Ukrepi v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 702/2014, v poglavju III. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1407/2013 in poglavju IV. Ukrepi de minimis v skladu z Uredbo komisije (EU) št. 1408/2013, v Pravilniku o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Križevci za programsko obdobje 2018-2020 (v nadaljevanju: pravilnik(Uradno glasilo slovenskih občin št. 51/2018), h kateremu je Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdalo pozitivno mnenje o skladnosti shem državnih pomoči (štev. 441-7/2017/8 z dne 12.10.2018 in štev. 441-7/2017/9 z dne 12.10.2018. II. UPRAVIČENCI DO POMOČI IN IZVAJALCI STORITEV (6. čl. pravilnika) (1) Upravičenci do pomoči so: Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja in so dejavna v primarni kmetijski proizvodnji v primerih ukrepov po členih 14, 15 in 28 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 ter v primeru ukrepa po Uredbi komisije (EU) št. 1408/2013 ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu kmetijska, ki ležijo na območju Občine Križevci in imajo sedež na območju občine. 2) Pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja v primerih ukrepov za pomoči de minimis po Uredbi komisije (EU) št. 1407/2013 ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti ali zakupu kmetijska, ki ležijo na območju Občine Križevci in imajo sedež na območju občine. II. VIŠINA RAZPISANIH SREDSTEV (sprejet Proračun Občine Križevci za leto 2018 Sredstva za dodelitev pomoči so zagotovljena v proračunu Občine Križevci za leto 2018 na proračunski postavki 11002 »Neposredna plačila v kmetijstvu.« Skupni znesek razpisanih sredstev po tem javnem razpisu znaša 30.000,00 EUR in je predviden za naslednje namene: 1. Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (13. čl. pravilnika): skupaj 15.000,00 EUR. 2. Podpora ohranjanju oz. povečevanju rodovitnosti tal (16. čl. pravilnika): skupaj 15.000,00 EUR. V kolikor predvidena sredstva za posamezen ukrep niso v celoti uporabljena, se preostanek teh sredstev lahko uporabi-prerazpredi za drugi ukrep, ki je določen med ukrepi finančnih spodbud za to leto. Ne glede na določila iz prejšnjih točk se pomoč pri posameznem ukrepu sorazmerno zniža, v kolikor je iz zahtevkov prosilcev pomoči razvidno, da bi bil presežen znesek predviden v proračunu Občine Križevci za leto 2018 na proračunski postavki 11002 »Neposredna plačila v kmetijstvu.« IV. VRSTE UKREPOV ZA KATERE SE DAJEJO POMOČI, CILJI UKREPOV, UPRAVIČENI STROŠKI, UPRAVIČENCI DO POMOČI PRI POSAMEZNIH UKREPIH, POGOJI ZA PRIDOBITEV POMOČI TER INTENZIVNOST POMOČI UKREP 1: Pomoč za plačilo zavarovalnih premij (28. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014-13. člen pravilnika) Upravičeni stroški (nameni sofinanciranja): – sofinanciranje upravičenih stroškov zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijskih posevkov. Upravičenci do pomoči: – kmetijska gospodarstva, vpisana v register kmetijskih gospodarstev, s sedežem na območju občine in ki sklenejo zavarovalno polico za tekoče leto, ki je vključena v sofinanciranje po nacionalni uredbi za tekoče leto. Pogoji za pridobitev: – predložena veljavna zavarovalna polica in račun za zavarovanje kmetijskih posevkov v letu 2018, z obračunano višino nacionalnega sofinanciranja. Intenzivnost pomoči: -za zavarovanje posevkov je pomoč do 30% vrednosti oz. upravičenih stroškov, Pomoč, skupaj s pomočjo po nacionalni uredbi o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje ne sme preseči 65% stroškov zavarovalne premije. UKREP 2: Podpora ohranjanju oziroma povečevanju rodovitnosti tal (v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 1408/2013- 16. člen pravilnika) Upravičeni stroški (nameni sofinanciranja): Pomoč se dodeli za stroške: - nakupa sredstev za zmanjšanje kislosti tal (nakup apnenčeve moke, agro apna, ipd.), Bruto intenzivnost pomoči: - do 50% upravičenih stroškov; - znesek pomoči se ustrezno zniža, če bi z odobreno de minimis pomočjo presegli skupni znesek de minimis pomoči iz šestega odstavka 16. člena pravilnika. Upravičenci: Kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje, kot so opredeljeni v 6. členu pravilnika. Pogoji za pridobitev sredstev: Za pridobitev sredstev po tem ukrepu je potrebno predložiti: - vlogo za dodelitev sredstev za ta ukrep; - dokazila o nastalih stroških: plačani račun za nakup sredstev za zmanjšanje kislosti tal (apnenca, apna,…) - načrt apnenja, ki vsebuje časovnico apnenja na istem kmetijskem zemljišču (na vsaka tri leta) in predvideno količino sredstev za zmanjšanje kislosti tal na ha (lahko kopija zbirne vloge za 2018 z omenjenimi podatki); - Pomoč po ukrepu 2 se za iste kmetijske površine lahko pridobi na vsaka tri leta (največ 120,00 EUR/ha/vsaka tri leta) oz. do 2.500,00 EUR na leto V. OBVEZNOSTI PREJEMNIKA SREDSTEV IN OBČINE (1) Prejemnik pomoči mora imeti za nakazilo dodeljenih sredstev odprt transakcijski račun v Republiki Sloveniji. (2) Prejemnik mora k vlogi predložiti:  pisno izjavo o vseh drugih pomočeh de minimis, ki jih je upravičenec oziroma enotno podjetje prejelo na podlagi te ali drugih uredb de minimis v predhodnih dveh in v tekočem proračunskem letu;  pisno izjavo o drugih že prejetih (ali zaprošenih) pomočeh za iste upravičene stroške in zagotovil, da z dodeljenim zneskom pomoči de minimis, ne bo presežena zgornja meja de minimis pomoči ter intenzivnosti pomoči po drugih predpisih;  seznam podjetij, s katerimi je lastniško povezan, tako da se preveri skupen znesek že prejetih de minimis pomoči za vsa, z njim povezana podjetja;  izjavo o ločitvi dejavnosti oziroma stroškov vezano na določilo sedmega odstavka 17. člena pravilnika. (3) Občina bo s sklepom pisno obvestila prejemnika:  da je pomoč dodeljena po pravilu za skupinske izjeme oz. po pravilu de minimis,  o odobrenem znesku pomoči (skupinske izjeme in /ali de minimis pomoči). Pri odločanju o dodelitvi pomoči za posamezen ukrep, se upoštevajo tudi preostala določila pravilnika, ki niso povzeta v tem javnem razpisu. VI. NADZOR IN SANKCIJE (18. člen pravilnika) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava in komisija, ki jo imenuje župan. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:  da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;  da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;  da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. VII. ROK IN NAČIN PRIJAVE Razpis je odprt do vključno 19.11.2018. Razpisna dokumentacija je na voljo na sedežu občinske uprave Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, objavljena pa je tudi na spletni strani Občine Križevci: www.obcina-krizevci.si Vloga-prijava na razpis se lahko pošlje priporočeno po pošti na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru, s pripisom »PRIJAVA NA RAZPIS KMETIJSKE SUBVENCIJE 2018« ali odda neposredno v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242 Križevci pri Ljutomeru vsak dan ob delavnikih. Pravočasno prispela vloga na razpis je tista, ki bo oddana v občinski upravi Občine Križevci najpozneje do 19.11.2018 do 15.00 ure oziroma vloga, priporočeno po pošto do vključno 19.11.2018. Na hrbtni strani kuverte morata biti izpisan polni naziv in naslov prijavitelja. VIII. OBRAVNAVA VLOG Vloge bo obravnavala strokovna komisija, ki jo imenuje župan. Odpiranje vlog ni javno. Komisija bo po vrstnem redu oddaje vlog opravila pregled vlog. Ocenila jih bo na podlagi pogojev in meril iz javnega razpisa ter pripravila predlog prejemnikov sredstev. Na podlagi predloga komisije bo občinska uprava izdala sklepe o dodelitvi sredstev. Na sklep o dodelitvi sredstev lahko vlagatelj vloži pritožbo pri županu v roku 8 dni od prejema sklepa. Odločitev župana je dokončna. Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku 8 dni od pregleda vlog pisno pozove, da jih dopolnijo v roku 5 dni. Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v določenem roku, se zavrže, neustrezno dopolnjene pa zavrne. Vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev razpisa, se kot neustrezne zavrnejo. Vloge, ki bodo prispele po 19.11.2018 se kot prepozne zavržejo. IX. NADZOR IN SANKCIJE (18. člen pravilnika) Namensko porabo proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini, pridobljenih po tem pravilniku in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, spremlja in preverja občinska uprava in komisija, ki jo imenuje župan. Namenskost porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor občine. V primeru ugotovljene nenamenske porabe sredstev, mora prejemnik vrniti odobrena sredstva v celoti s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi, če se ugotovi:  da so bila dodeljena sredstva delno ali v celoti nenamensko porabljena;  da je upravičenec za katerikoli namen pridobitve sredstev navajal neresnične podatke;  da je upravičenec za isti namen in iz istega naslova že pridobil finančna sredstva. X. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE Prijavne obrazce lahko zainteresirani prejmejo v sprejemni pisarni občinske uprave Občine Križevci v času uradnih ur in na spletni strani občine http:// www.obcina-krizevci.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom se dobijo v občinski upravi Občine Križevci ali na telefonskih številkah: 02 584 40 46; kontaktne osebe za dajanje informacij: Miran Ros. Številka: 442-00001/2018-4 Križevci, 05.11.2018 Župan Občine Križevci Mag Branko Belec Dokumentacija se nahaja v prilogah

Všečkaj objavo