Logo MojaObčina.si

Križevci

DANES
5°C
-3°C
JUTRI
8°C
-4°C
Avtor: OBČINA KRIŽEVCI,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Križevci za leto 2019

Datum objave: 01. 10. 2019
Številka razpisa: 6100-0001/2019-13
Sredstva: 9280€

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Križevci za leto 2019

 

 

Predmet javnega razpisa  so finančna sredstva  iz proračuna Občine Križevci, namenjena sofinanciranju letnih programov in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v Občini Križevci za leto 2019. Višina proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa je 9.280,00 EUR. Od tega se nameni za dejavnost 8.352,00 EUR, za izobraževanje pa 928,00 EUR.

 

Pravico do sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov imajo društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

  • da imajo sedež v občini Križevci in so registrirana za opravljanje kulturne dejavnosti. To dokažejo s kopijo odločbe UE o registraciji društva ali z izpisom iz AJPES-a, ki ne sme biti starejši od enega leta.
  • da imajo urejeno dokumentacijo, evidenco o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa Zakon o društvih,
  • da vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih,
  • da imajo potrjen program dela s strani upravnega organa društva, namenjen čim večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
  • da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
  • da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov,
  • da so registrirani najmanj eno leto

 

 

Merila in kriteriji so podrobneje opredeljena v Pravilniku o sofinanciranju programov v ljubiteljski kulturi v Občini Križevci (spletna stran občine Križevci (www.obcina-krizevci.si)

 

Razpisna dokumentacija je na voljo od 02.10.2019 do 18.10.2019 in je dosegljiva na spletni strani občine ter v tajništvu občine.

 

Rok prijave: Vloge morajo biti oddane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami, ki jih zahteva razpis. Rok za oddajo vlog je sreda, 18 . oktober  2019  do 12.00 ure.

Vloge lahko pošljete priporočeno po pošti na naslov Občina Križevci, Križevci pri Ljutomeru 11, 9242  Križevci pri Ljutomeru ali osebno vložite v tajništvo občine Križevci do dneva in ure, določene kot skrajni rok za oddajo prijave.

 

Oprema prijave:Na zaprto ovojnico navedite pripis »NE ODPIRAJ - JAVNI RAZPIS – KULTURA 2019«.

 

Obveščanje o rezultatih razpisa:Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni od obravnave popolnih vlog.

 

Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na Občini Križevci, kontaktna oseba

Nataša Antolin, telefon:02/584-40-45.   

 

Številka: 6100-0001/2019-13

Datum:01.10.2019

Župan občine Križevci

Všečkaj objavo