Logo MojaObčina.si
DANES
5°C
-2°C
JUTRI
2°C
-5°C
ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI
Šport in rekreacija, Športna organizacija

ŠPORTNA ZVEZA KRIŽEVCI

Predstavitev

 

ANALIZA STANJA, KOT IZHODIŠCAZA PRIPRAVO STRATEŠKEGA RAZVOJA ŠPORTA V OBČINI

 

V slovenski državi se danes kažeta dva interesa v športu: prvi je politicni, saj je šport politiki naraven zaveznik in interes športa, ki kaže na kulturno raven države. Država  in posledicno lokalne skupnosti, bi morale kazati interes za šport predvsem zaradi njegovih ekonomskih ucinkov. Le-ti so seveda v glavnem posredni: vec športno aktivnih – manj bolnih (manj izostankov iz dela), manj narkomanov, manj alkoholizma, manj mladostniškega nasilja itd.

Glede na število prebivalcev je v naši obcini ca 10% aktivnih v športu s tem pa so odrasli obcani predvsem TV gledalci in manj neposredno aktivni športniki oz. rekreativci, kar je eden temeljnih problemov športa pri nas. V svetu so športni dogodki pomemben financni vir športa, pri nas pa samo nekaj športnih dogodkov privabi resnicno veliko število gledalcev.

Slovenci ob športu uživamo, se zavedamo njegovih ucinkov za zdravje – šport je nacin življenja in cenimo vrhunske športne dosežke, ki dokazujejo, da Slovenci znamo in zmoremo.

Ob tem ne smemo pozabiti, da se strukturne spremembe v sodobnih družbah, kot so pomanjkanje delovnih mest, trajna brezposelnost, staranje prebivalstva, ukinjanje socialnih programov itd. odražajo tudi v športu. Tako tudi šport lahko postane dobrina le nekaterih. Lahko trdimo, da se spremenjeni pogoji okolja, v katerem deluje šport, ki so posledica spremenjenega sistema družbene ureditve, procesov tranzicije in zaostrenih ekonomskih razmer, odražajo v športu. Šport, njegova organiziranost, nacin mišljenja vseh, ki delujejo v športu, se mora tem novim razmeram prilagoditi. Te prilagoditve se izvajajo tudi v društveni sferi. Prav gotovo pa so športna društva, ki so neprofitne organizacije civilne sfere, lahko s svojim prostovoljnim (brezplacnim) delom in podporo javnih financ tudi v bodoce najcenejše in konkurencne organizacije za izvajanje programov športa.

S svojimi programi, kadri, prostorskimi pogoji, financnimi viri izmenjavo znanj med društvi, športnimi zvezami in obstojecimi agencijami za šport, njeni clani, oziroma clanice prihajajo v dolocene odnose z drugimi organizacijami na podrocju športa, izobraževanja, zdravstva, zasebniki, drugimi društvi in zavodi. Prav gotovo so za nas najpomembnejši odnosi  z organizacijami odgovornimi za razvoj športa – obcinsko upravo, Ministrstvom za šolstvo in šport, OKS-ZŠZ in vsekakor med samimi clanicami. Pomanjkljivost, ki je že vseskozi prisotna je slabo sodelovanje, oziroma nesodelovanje z nacionalnimi panožnimi zvezami. V bodoce bo s ciljem bolj usklajenega in racionalnega sodelovanja potrebno storiti ob pomoci OKS-ZŠZ marsikaj, še posebej po vprašanjih tekmovalnih sistemov, sodniških stroškov in (so)financiranja športnikov in ekip raznih kakovostnih stopenj, kakor tudi pri dolocanju standardov športnih objektov.

  KRATKOROČNE USMERITVE

 

- povecevanje števila športnih društev in aktivnih clanov. Posledicno to pomeni vecjo ponudbo športnih programov oziroma vecje število športno aktivnih prebivalcev, njihovo športno ozavešcenost ter pripadnost posameznika športu;

- vec pozornosti nameniti športu žensk, otrok in mladine ter starostnikov. Nujno je zagotoviti ugodnejše sofinanciranje teh programov iz javnih sredstev, predvsem za tiste ki tega ne zmorejo;

- z razlicnimi propagandnimi akcijami s privdihom športa vzpodbuditi k ukvarjanju s športno dejavnostjo cim vec otrok in mladine;

- posodabljanje športne infrastrukture (prav tako še naprej namenjati pozornost tudi odprtim športnim površinam, ki so dostopne vsem obcanom in obcankam);

- povecati število trajnih športno-rekreativnih prireditev, kar v bistvu predstavlja nadgradnjo celotne športne aktivnosti športnega društva in ne nazadnje tudi lokalne skupnosti;

- omogociti (sofinancirati) delovanje kakovostnega in vrhunskega športa v obcini;

- dograjevanje sistema sofinanciranja letnih programov športa na podlagi meril za izvajanje letnih programov športa v obcini;

- medije v vecji meri seznanjati z dosežki in prireditvami ter akcijami, ki so vezane na šport otrok in mladine ter športne rekreacije;

- pri novogradnjah športnih objektov je nujno upoštevanje dejstva, da ti morajo biti dostopni vsem kategorijam obcanov in obcank. Objekti za kakovostni in vrhunski šport pa morajo nujno slediti stalnemu razvoju posameznih športnih panog;

- vzpodbujanje strokovnega izobraževanja, usposabljanja in spopolnjevanja volonterskih (amaterskih) strokovnih delavcev v športnih društvih tako med strokovnjaki (vaditelji, trenerji), kakor tudi med aktivnimi clani (igralci);

 

 DOLGOROČNE USMERITVE

 

- povecevanje športno aktivnih prebivalcev

- povecanje deleža javnih financ iz zdajšnjih 2% na republiško poprecje 3,58% znotraj obcinskega proracuna ter doseci stabilno sofinanciranje

- ozavešcanje posameznika, da tudi s športno dejavnostjo skrbi za svoje zdravje

- rast športne kulture obcanov in obcank

- razvoj športne stroke in sistema organiziranosti športa v obcini

- medijska podpora vsem pojavnim oblikam športa (šport otrok in mladine, kakovostni in vrhunski šport, športna rekreacija, šport invalidov, šport starostnikov)

- skrb za modernizacijo in vzdrževanje športnih objektov

 

Literatura:

- Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji

- Cilji in smernice delovanja v športu Slovenije z vidika OKS-ZŠZ.