Logo MojaObčina.si
DANES
13°C
2°C
JUTRI
13°C
2°C

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI V LETU 2022

Datum objave: 15. 06. 2022
Številka razpisa: 410-54/2022

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

 

 

 

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011 in 3/13) Občina Kidričevo, Kopališka ul. 14, 2325 Kidričevo objavlja

 

JAVNI RAZPIS

ZA SOFINANCIRANJE GOSTOVANJ V TUJINI

V LETU 2022

 

 

1. PREDMET RAZPISA

 

Predmet razpisa je sofinanciranje gostovanj v tujini v letu 2022 v višini 2.000,00 EUR.

 

Predmet sofinanciranja po tem razpisu niso programi, ki se že sofinancirajo iz drugih razpisov v občini Kidričevo.

 

2. IZVAJALCI PROGRAMA

 

Na podlagi tega razpisa lahko za sofinanciranje gostovanj v tujini v Občini Kidričevo kandidirajo:

             društva, ki so registrirana na območju Občine Kidričevo.

 

Na podlagi tega razpisa niso upravičena do sofinanciranja društva, ki lahko za gostovanje v tujini kandidirajo na podlagi področnih razpisov (kulturna in prosvetna društva, …). Prav tako na podlagi tega razpisa niso upravičen do sofinanciranja izvajalci programov intenzivnih vaj, tekem, izmenjav in podobnih programov.

 

3. POGOJI  SOFINANCIRANJA

 

Pravico do sofinanciranja gostovanj v tujini imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

             so registrirani in imajo sedež v občini najmanj eno (1) leto,

             imajo za prijavljene dejavnosti,

zagotovljene materialne in prostorske pogoje,

izdelano finančno konstrukcijo, iz katere je razviden predviden vir prihodkov in stroškov za izvedbo gostovanja.

 

Vsak izvajalec lahko letno kandidira samo na eno gostovanje v tujini.

 

4. VSEBINA PROGRAMA

 

Iz sredstev gostovanj v tujini se sofinancira udeležba na športnih, kulturnih in drugih prireditvah v tujini. Izvajalec mora v tujini promovirati občino Kidričevo in jo na dostojen način tudi predstavljati.

 

 

 

5. VIŠINA SOFINANCIRANJA

 

Izbranim izvajalcem se sofinancira do 50 % stroškov avtobusnega prevoza.

Izvajalec, ki gostuje v tujini več kot en dan, se lahko višina sofinanciranja poveča še za stroške prenočišča, in sicer v višini do 20 % , vendar samo za udeležence, ki imajo stalno prebivališče v občini Kidričevo.

 

6. ROK IN NAČIN PRIJAVE

 

Izvajalci podajo prijavo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo dobijo na spletni strani občine: www.kidricevo.si.

 

Prijave, ki ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, bodo zavržene.

 

Izvajalci lahko pošljejo prijavo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov:

 

OBČINA KIDRIČEVO

Kopališka ul. 14

2325 Kidričevo

 

Prijave morajo biti podane v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – gostovanje v tujini 2022- ne odpiraj« in naslov izvajalca programa.

 

Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najdlje do 2. novembra 2022 do 12. ure.

 

Nepopolne vloge, ki jih vlagatelj v roku, ki se mu določi za dopolnitev, ne bo dopolnil ali vloge, ki bodo prispele po zaprtju razpisa ali ne bodo pravilno označene, se zavržejo.

 

Komisija, ki jo bo imenoval župan,  bo odprla in pregledala prejete vloge v roku tridesetih dni od prejema posamezne vloge.

 

Na podlagi poročila komisije bo občinska uprava izdala sklep o zavrženju ali zavrnitvi ali sklep o sofinanciranju programa.

 

Morebitni sklep za dopolnitev prijave na javni razpis, sklep o zavrnitvi/zavrženju ali o sofinanciranju letnih programov športa izbranim izvajalcem, bo vročeno elektronsko.

Elektronski prevzem je možen z digitalnim potrdilom, ki se glasi na odgovorno osebo ali s SMS geslom.

Navodila za prevzem bodo poslana na E-mail naslov, ki ga boste navedli v prijavi obr. 1.

 

Vsi vlagatelji, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, ne bodo izbrani ali z odločitvijo ne bodo zadovoljni, lahko vložijo pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa,  pri organu, ki je izdal sklep. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi odloča župan Občine Kidričevo. Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

 

7. INFORMIRANJE KANDIDATOV

 

Vse dodatno potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu:

 

OBČINA KIDRIČEVO, pri gospe Zdenki Frank tel. 02/799-06-13 ali 041 746 956.

 

8. ROK  O OBVEŠČENOSTI O IZIDU JAVNEGA RAZPISA

 

Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku enega mesecev od dneva odpiranja vlog.

 

 

 

Štev. 410-54/2022-1

Dne   15.6.2022

 

                Anton Leskovar

župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo