Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
1°C
-2°C
JUTRI
2°C
-2°C
Avtor: Občina Kidričevo,

R A Z P I S ZA IZVAJANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V ČASU POČITNIC V LETU 2018

Datum objave: 08. 03. 2018
Številka razpisa:
R A Z P I S ZA IZVAJANJE IN SOFINANCIRANJE PROGRAMOV AKTIVNEGA PREŽIVLJANJA PROSTEGA ČASA V ČASU POČITNIC V LETU 2018 1. PREDMET RAZPISA Predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacije aktivnega preživljanja prostega časa v času počitnic za šoloobvezne otroke v letu 2018. 2. VIŠINA RAZPOLOŽLJIVIH FINANČNIH SREDSTEV V proračunu občine Kidričevo za leto 2018 je za sofinanciranje programov predvidenih 1.000,00 evrov. 3. POGOJI SOFINANCIRANJA Pravico do prijave imajo organizatorji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - organizator mora imeti sedež v občini Kidričevo ter zagotovljene materialne, kadrovske in prostorske pogoje, - program se mora izvajati najmanj pet dni neprekinjeno, lahko se ponovi, - organizator mora navesti populacijo, za katero se program izvaja, ter predvideno število otrok, - izdelana mora biti finančna konstrukcija, - organizator mora podpisati izjavo, da program še ni bil prijavljen in tudi ne sofinanciran na podlagi drugih razpisov, - organizator mora podpisati izjavo, da se program ne financira iz drugih virov (MŠŠ, Športne unije, donatorskih sredstev občine itd.), - program se mora izvajati v času letnih počitnic (junij–avgust 2018). Do sofinanciranja programov niso upravičeni izvajalci, ki v letu 2017 niso izvedli programa, s katerim so na razpisu uspeli. 4. IZVAJANJE PROGRAMA Občina Kidričevo bo sofinancirala programe aktivnega preživljanja prostega časa, ki se bodo izvajali v obliki tabora izven občine Kidričevo in bodo trajali neprekinjeno najmanj pet dni, 24 ur na dan. Med programe aktivnega preživljanja prostega časa ne spadajo programi intenzivnih vaj oziroma programov vadbe. Občina bo sofinancirala stroške materiala, prevoza in druge upravičene stroške. Med upravičene stroške ne spada nakup opreme. 5. MERILA ZA VREDNOTENJE PROGRAMOV Pri vrednotenju programov bo odbor upošteval naslednje kriterije: a. Kakovost, inovativnost, ustvarjalnost 20 točk b. Reference (izvajalec je že sodeloval na podobnih razpisih) 15 točk c. Število uporabnikov – udeleženih otrok 20 točk d. Strokovna raven 10 točk e. Kontinuiteta in večletna tradicija izvajanja programa 15 točk f. Stroškovna učinkovitost 10 točk a. kakovost, inovativnost, ustvarjalnost – merila - jasno opredeljeni cilja programa 5 točk - različne vsebine programa od 5 do 10 točk - inovativnost in ustvarjalnost 5 točk b. reference – merila izvajalec je program izvajal že v preteklem letu 15 točk c. število uporabnikov – udeleženih otrok – merila - od 0 do 10 0 točk - od 11 do 20 otrok 5 točk - od 21 do 30 otrok 10 točk - od 31 do 45 otrok 15 točk - nad 45 otrok 20 točk d. strokovna raven – merila - strokovna usposobljenost spremljevalcev za delo z otroki 3 točke - tehnična reven programa 2 točki - organizacijska in finančna zahtevnost programa 5 točk e. kontinuiteta in večletna tradicija izvajanja programa – merila - prvo leto 1 točka - drugo leto 5 točk - do pet let 10 točk - nad pet let 15 točk f. stroškovna učinkovitost – merila - jasno in realno opredeljena finančna konstrukcija (jasno opredeljeni stroški in njihova namembnost) 10 točk Občina Kidričevo bo v letu 2018 sofinancirala tri programe, ki bodo dosegle največje število točk. Program, ki bo zbral največ točk, se sofinancira v višini 50 % razpoložljivih sredstev. Program, ki bo drugi z zbranimi točkami, v višini 30 % razpoložljivih sredstev. Program, ki bo tretji z zbranimi točkami, v višini 20 % razpoložljivih sredstev. Če več programov doseže isto število točk, o izboru odloči žreb. Če na razpisu sodelujeta ali sta izbrana samo dva izvajalca, se sredstva v višini 20 % razpoložljivih sredstev razdelijo med dva izbrana izvajalca. Če je na razpis prijavljen ali je izbran samo en izvajalec, prejme vse razpisana sredstva. 6. ROK IN NAČIN PRIJAVE Izvajalci podajo svojo prijavo na razpis na izpolnjenih obrazcih razpisne dokumentacije z vsemi potrebnimi prilogami. Izvajalci lahko dostavijo prijavo osebno ali pošljejo po pošti na naslov: OBČINA KIDRIČEVO Kopališka ul. 14 2325 Kidričevo. Prijava mora biti podana v zapečateni kuverti. Na spodnji strani kuverte mora biti razviden pripis »RAZPIS – AKIVNE POČITNICE 2018 – ne odpiraj« in naslov izvajalca, ki kandidira na razpisu. Razpisno dokumentacijo izvajalci prejmejo na spletni strani: www.kidricevo.si, v času od 8.3.2018 do poteka roka za prijavo na javni razpis. Prijave morajo biti predložene v sprejemni pisarni Občine Kidričevo najkasneje do 9. aprila 2018 do 15. ure. Odpiranje vlog bo opravil odbor za družbene dejavnosti 11. aprila 2018. Odpirale se bodo samo v roku prispele vloge v pravilno izpolnjenem in označenem ovitku, in sicer po vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Prijave, ki bodo prispele po tem roku, ali ne bodo podane na obrazcih razpisne dokumentacije, ali jih vlagatelj ne bo dopolnil v predpisanem roku, bodo s sklepom zavržene. Na podlagi prispelih prijav bo odbor za družbene dejavnosti opravil izbor programov, ki se bodo v letu 2018 sofinancirali. Na podlagi izbranih programov bo občinska uprava Občine Kidričevo izdala sklep o sofinanciranju oziroma sklep o zavrnitvi sofinanciranja. Zoper sklep občinske uprave bo možna pritožba v roku 8 dni o kateri bo odločil župan. Zoper sklepa župana ni možna pritožba, možno pa je sprožiti upravni spor na pristojnem sodišču. Sprožitev upravnega spora ne zadrži sklenitve pogodbe z izbranimi izvajalci. 7. INFORMIRANJE KANDIDATOV Vse dodatne potrebne informacije lahko kandidati pridobijo v rednem delovnem času na naslednjem naslovu: - OBČINA KIDRIČEVO pri gospe Zdenki Frank ali na tel. 02/799-06-13 oz. 041 746 956. 8. ROK O OBVEŠČANJU O IZIDU JAVNEGA RAZPISA Izvajalci bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v roku dveh mesecev od datuma odpiranja vlog. Štev. 410-57/2018 Dne 6.3.2018 Anton Leskovar, župan Občine Kidričevo

Všečkaj objavo