Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
4°C
JUTRI
14°C
4°C
Oceni objavo

Zapisnik 6. redne seje Odbora za družbene dejavnosti

Z  A  P  I  S  N  I  K

 

 

6. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ki je bila, dne 29.8.2023 ob 19,30 uri v sejni sobi Občine Kidričevo

 

 

Prisotni: člani odbora; Bogdan Potočnik, Iva Cizerl Ferčec, Branko Valentan, Peter Krajnc, Sara Rihtar;  občinska uprava; Zdenka Frank

 

 

Sejo je vodil predsednik odbora za družbene dejavnosti gospod Bogdan Potočnik.

Predlagal je razširitev predloga dnevnega reda, in sicer z novo

 

8. točko »Spremembe normativov v oddelku II. starostnega obdobja v vrtcu pri Osnovni šoli Cirkovce«.

 

Prejeli smo tudi predlog ekonomske cene za vrtec pri OŠ Cirkovce, vendar o predlogu ne bomo razpravljali, saj ni bilo dovolj časa za proučitev gradiva.

 

Dnevni red:

 

  1. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje odbora
  2. Investicijski program izgradnje Vrtca Lovrenc na Dr. polju
  3. Rebalans finančnega načrta OŠ Kidričevo
  4. Rebalans finančnega načrta OŠ Cirkovce
  5. Rebalans II. OŠ dr. Ljudevita Pivka Ptuj
  6. Predlog ekonomske cene programa vrtca pri Osnovni šoli Kidričevo
  7. Soglasje k deležu razporejanja stroškov v OŠ Cirkovce za šolsko leto 2023/2024
  8. Spremembe normativov v oddelku II. starostnega obdobja
  9. Sofinanciranje spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku 2023
  10. Razno

 

Dnevni red je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 1

 

Na zapisnik 5. redne seje odbora za družbene dejavnosti, ni bilo pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti potrjuje zapisnik 5. redne seje odbora.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 2

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval investicijski program izgradnje vrtca v Lovrencu na Dr. polju. Predvideni so prostori za 4 oddelke. Glavni financer je občina Kidričevo.

 

Odbor upa, da bodo cene ostale nespremenjene, glede na to, da se cene v gradbeništvu ne dvigujejo. Predvidno je, da bi otroke vpisali v vrtec s 1.9.2024, s tem pa bi rešili prostorsko stisko v obeh vrtcih, saj načrtujemo zaprtje enega oddelka v Kidričevem in enega v Cirkovcah.

 

Člani odbora na predlagani IP niso imel pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Investicijski program  izgradnje vrtca v Lovrencu na Dr. polju.

 

Investicijski program je priloga in sestavni del tega sklepa.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 3

 

Glede na sprejeti rebalans proračuna občine je  Osnovna šola Kidričevo pripravila rebalans finančnega načrta JVIZ Osnovna šola Kidričevo za leto 2023.

 

Odbor za družbene dejavnosti ugotavlja, da je rebalans  obrazložen in zelo dobro pripravljen, prav tako je tudi usklajen s proračunom občine.

 

Člani odbora na Rebalans finančnega načrta niso imeli pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k rebalansu finančnega načrta Osnovne šole Kidričevo za leto 2023.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 4

 

Osnovna šola Cirkovce je prav tako pripravila rebalans finančnega načrta za leto 2023.

 

Odbor ugotavlja, da Osnovna šola Cirkovce še vedno ni pripravila finančnega načrta šole za leto 2023, zato ne moremo podati soglasja k rebalansu finančnega načrta.

 

Gospod Potočnik je predlog, da se počaka na ugotovitve izredne revizije, ki se bo izvajala v šoli.  

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval rebalans finančnega načrta Osnovne šole Cirkovce za leto 2023. Odbor soglasja k rebalansu finančnega načrta Osnovne šole Cirkovce za leto 2023 ne more podati, saj ni podal soglasja k finančnemu načrtu za leto 2023. Odbor za družbene dejavnosti bo o dokumentu odločal, po izvedeni reviziji poslovanja šole, in njenih ugotovitvah.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

 

 

 

Ad. 5

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval rebalans II programa dela, poslovnega in  finančnega načrta Osnovne šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj. Odbor ugotavlja, da je rebalans usklajen s proračunom občine. Pripomb odbor ni imel.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti daje soglasje k rebalansu II programa dela, poslovnega in finančnega načrta za leto 2023, Osnove šole dr. Ljudevita Pivka Ptuj.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 6

 

Osnovna šola  Kidričevo je podala predlog za novo ekonomsko ceno programa vrtca za šolsko leto 2023/2024. Sam predlog je dobro predstavljen in obrazložen.

 

Cena programa se povečuje za I. starostno skupino za 0,5 % in za  II. starostno skupino za 4 %.

 

Člani odbora na podan predlog niso imeli pripomb.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da sprejme cene programa vrtca v Poslovni enoti Kidričevo za šolsko leto 2023/2024, in sicer znaša cena programa v

 

I.                    Starostno obdobje  595,33 eur

II.                  Starostno obdobje463,36 eur

 

Odbitek prehrane na dan 2,17 eur

 

Cene pričnejo veljati s 1.10.2023.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 7

 

Osnovna šola Cirkovce je poslala predlog za potrditev razmejevanja stroškov med šolo, vrtcem in tržno dejavnostjo za šolsko leto 2023/2024.

 

45. člen Zakona o vrtcih in 39. člen Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Cirkovce določata, da ima javni zavod kot interne aktive Statut in pravila s katerimi se urejajo vprašanja, pomemba za delo in poslovanje zavoda.

 

Osnovna šola Cirkovce ima kot interni akt Pravilnik o razporejanju stroškov po stroškovnih mestih, ki natančno določa, kako se stroški razporejajo med šolo, vrtcem in tržno dejavnostjo. Pravilnik je sprejel svet zavoda, ker pa ima pravilnik finančni vpliv na proračun, mora pred sprejemom podati soglasje občina ustanoviteljica.

 

Sestavni del pravilnika je tudi tabela 2, ki se spreminja vsako leto glede na število vpisanih otrok v šolo, število otrok kot najvišji normativ otrok v oddelkih, ki ga sprejme občinski sveta in tržno dejavnost.

 

Osnovna šola Cirkovce, si je pridobila soglasje k tabeli 2 nazadnje za šolsko leto 2019/2020, za kasnejša šolska leta pa si osnovna šola soglasja ni pridobila oziroma je pri razmejevanju stroškov upoštevala število otrok, iz tega šolskega leta.

 

Pri pregledu tabele odbor ugotavlja, da se število pripravljenih obrokov tržne dejavnosti »malice/kosila zaposleni in zunanji ne ujema s finančnim načrtom Osnovne šole Cirkovce za leto 2023, ker navajajo, da je število obrokov za to dejavnost 30.

 

Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu, da se poda soglasje k tabeli 2 za šolsko leto 2023/2024, vendar pogojno. Pravilnost izračuna naj preveri izredna revizija. Če bo prihajalo do odstopanj pri ugotovitvi revizije, mora Osnovna šola Cirkovce, popraviti stroške v finančnih knjigah. Pravilnost prikazovanja razmejevanja stroškov namreč vpliva na izračun ekonomske cene programov vrtca, na izračun cene malice in kosila za tržno dejavnost (zaposleni in drugi).

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da poda pogojno soglasje k spremembi tabele 2, ki je sestavni del Pravilnika o razporejanju stroškov po stroškovnih mestih v Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2023/2024.

 

Pravilnost izračuna razmejevanja stroškov, šola, vrtec, tržna dejavnost, se naj preveri v postopku revizije. V primeru  ugotovljenih nepravilnosti pri izračunu razmejevanja stroškov, Osnovna šola Cirkovce  v poslovnih knjigah popraviti vse ugotovljene nepravilnosti na pravilna stroškovna mesta.

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 8

 

Osnovna šola Cirkovce je podala predlog  za potrditev spremembe normativa v oddelku II. starostnega obdobja od 5. do 6. let v poslovni enoti vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce, in sicer predlaga, da se število otrok v tem oddelku poveča za enega otroka.

 

Občinski svet Občine Kidričevo, je sprejel Sklep o potrditvi normativov in vrste oddelkov v enoti Vrtca pri Osnovni šoli Cirkovce za šolsko leto 2023/2024, na svoji 5. redni seji, dne  11.5.2023.

 

Na predlog Osnovne šole Cirkovce je občinski svet takrat potrdil število otrok v tem oddelku od 17 – 23 otrok. Šola je takrat predlagala, občinski svet pa temu sledil, da je število otrok v oddelku nižje za enega otroka zaradi prejete odločbe o usmeritvi otroka.

 

Osnovna šola Cirkovce sedaj predlaga, da se število otrok poveča za enega otroka, saj so pričakovali izpis enega otroka, kar pa se ni zgodilo. Ker je s tem prišlo do povečanega števila otrok v oddelku, šola predlaga, da se spremenijo normativi v tem oddelku.  Šola še navaja, da so se s staršem otroka, kateremu je bil z odločbo določen znižan normativ, o povečanju normativa dogovorili in ti s tem tudi soglašajo. Odbor za družbene dejavnosti ob tej obrazložitvi ne vidi zadržka, da soglasja ne bi podal.

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti predlaga občinskemu svetu Občine Kidričevo, da sprejme Sklep o  potrditvi spremembe  normativa v enoti Vrtca pri Osnovni šoli  Cirkovce za šolsko leto 2023/2024, in sicer

 

Normativi za homogene oddelke:

 

od 5. do 6. leta                 17 – 24 otrok

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

 

 

Ad. 9

 

Odbor za družbene dejavnosti je obravnaval poročila o izvedbi spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2023.

 

Upoštevajoč merila in kriterije za ugotavljanje upravičenih stroškov izvajalcem spremljajočih prireditev, je odbor za družbene dejavnosti ugotovil, da so upravičenih stroški posameznih izvajalcev spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku sledeči:

 

Gasilska zveza Kidričevo

 

- Stroške za prehrano  1.756,00 eur

- stroški pokalov               583,00 eur

- sodniški stroški              300,00 eur

Skupaj                              2.639,00 eur

 

ŠD Lovrenc na Dr. polju

 

- stroški za prehrano      416,00 eur

- pokali                                   54,90 eur

- sodnik                                170,00 eur

- mize + šanki                    230,00 eur

Skupaj                                  870,90 eur

 

Združenje za medsosedko pomoč Strojni krožek Dravsko polje

 

- prehrana                                      212,00 eur           

- priznanje                                          95,00 eur

- muzej Pangea in muzikanti       50,00 eur

Skupaj                                             357,00 eur

 

Društvo podeželskih žena in deklet občine Kidričevo

 

- stroški za prehrano      268,00 eur

- kape + majice                 273,00 eur

Skupaj                                  541,00 eur

 

Društvo upokojencev Lovrenc

 

- prehrana   196,00 eur

 

NTK Cirkovce

 

- prehrana          182,00 eur   

- pokali                 146,40 eur

- žogice                  50,00 eur

Skupaj                  378,40 eur

 

SKLEP: Odbor za družbene dejavnosti sprejme, da se organizatorjem spremljajočih prireditev ob občinskem prazniku v letu 2023, prireditve sofinancirajo v višini:

 

Gasilski zvezi Kidričevo                                               2.693,00 eur

Športnemu društvu Lovrenc na Dr. polju                870,90 eur

Združenju za medsosedsko pomoč

SK Dravsko polje                                                               357,00 eur

Društvu podeželskih žena in deklet                          541,00 eur

Društvu upokojencev Lovrenc na Dr. polju            196,00 eur

NTK Cirkovce                                                                      378,40 eur

 

Sklep je bil soglasno sprejet.

 

Ad. 10

 

Gospa Iva Cizerl Ferčec je vprašala, ali obstaja kakšna možnost sofinanciranje šolanja mladega nadarjenega učenca na violini.

 

Gospa Zdenka Frank je povedala, da občina ne mora financirati fizičnih oseb. Ima pa dijak možnost pridobitve žepnino za katero je ravnokar odprt javni razpis.

 

 

Seja je bila zaključena ob 21. uri.

 

 

 

Zdenka Frank;                                                                                                  Bogdan Potočnik;

 

zapisnik sestavila                                                                                            predsednik

                                                                                                                              odbora za družbene dejavnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oglejte si tudi