Logo MojaObčina.si

Kidričevo

DANES
12°C
-2°C
JUTRI
12°C
8°C
Deli

CELOVITA ENERGETSKA PRENOVA JAVNIH OBJEKTOV V LASTI OBČIN DORNAVA, KDRIČEVO, POLJČANE, SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH IN TRNOVSKA VAS

 

Občine Dornava, Kidričevo, Poljčane, Sveta Trojica v Slovenskih goricah in Trnovska vas so sklenile medsebojno pogodbo, s katero so izkazale interes, da se za izvedbo projekta celovite energetske prenove pridobijo evropska sredstva iz Kohezijskega sklada v okviru »Operativnega programa Evropske kohezijske politike za obdobje 2014-2020«, 4. prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije ter pametna omrežja«, tematskega cilja 4 »Podpora prehodu na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih«, prednostne naložbe 4.1 »Spodbujanje energetske učinkovitosti, pametnega ravnanja z energijo in uporabe obnovljivih virov energije v javni infrastrukturi, vključno z javnimi stavbami in stanovanjskim sektorjem«.

V projekt celovite energetske prenove so bili vključeni sledeči objekti:

-Občina Kidričevo - objekt Osnovna šola Cirkovce,

-Občina Poljčane – objekt Osnovna šola Kajetana Koviča,

-Občina Sveta Trojica v Slovenskih Goricah – objekt Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica ter Poslovna stavba Sveta Trojica,

-Občina Trnovska vas – objekt Osnovna šola Destrnik – PŠ Trnovska vas

Vsi ti Javni objekti, so energetsko potratni zaradi neustreznega ovoja stavbe, stavbnega pohištva, izolacije ipd. ter so energetske naprave v veliko primerih že zelo iztrošene in potrebne zamenjave. Stroški rabe energije in vzdrževanja tako iz leta v leto naraščajo tudi zaradi dotrajanosti ogrevalnih sistemov. Zastareli sistemi predstavljajo poleg energetske neučinkovitosti tudi nezanesljivo delovanje in potencialno možnost požarno varstvenih nevarnosti. Slabo energetsko stanje objektov in neučinkoviti sistemi nadzora in regulacije povečujejo toplotno neugodje za uporabnike, neenakomerno porazdelitev toplote.

Izvedli so se razširjeni energetski pregledi teh stavb in na osnovi le teh izdelali potrebni ukrepi za energetsko sanacijo ter ocenili stroški izvedbe vseh ukrepov.

 

Občine so sprejele Koncesijski akt o javno zasebnem partnerstvu pri izvedbi tega projekta.

Izvedel se je javni razpis za podelitev koncesije za izvedbo projekta za obdobje 15 let. Na javni razpis se je prijavila družba PETROL d.d., Dunajska c. 50, 1000 Ljubljana, ki je bila tudi izbrana.

S PETROL d.d. je bila dne 7.6.2018 sklenjena koncesijska pogodba. PETROL d.d., kot koncesionar, se je obvezal, da bo izvedel ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v objektih, zagotavljal prihranke energije in standarde udobja.

Ocenjena vrednost celotne energetske prenove javnih objektov je bila ocenjena na 2.050.521,10 EUR. Vložek zasebnega partnerja  je znašal 1.027.311,07 EUR, sredstva občin 1.023.210,03 EUR.

Občine so na osnovi javnega razpisa Ministrstva za infrastrukturo in sklenjene pogodbe z dne 10.7.2018  pridobila kohezijska sredstva v višini 713.911,68 EUR.

V mesecu juliju 2018 so se pričela dela na energetski sanaciji objektov in končala

31.10.2018.

Na objetih so se opravila sledeča dela:

OŠ Cirkovce:

-energetsko upravljanje

-toplotna izolacija fasade,

-izolacija podstrešja, stropa, strehe,

-menjava stavbnega pohištva,

-zamenjava dotrajanih žlebov in odtočnih cevi,

-izdelava odkapne pločevine robnih vencev in delilnih zidov,

-zamenjava strelovoda,

-izvedba in barvanje južne fasade objekta,

-barvanje historičnih vhodnih vrat,

-izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko voda—voda,

-implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo,

-prenova razdelilca - sekundarni del,

-prenova notranje razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in  LED reflektorji),

-vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje,

-energetsko upravljanje.

OŠ Kajetana Koviča Poljčane:

-izolacija podstrešja, stropa,

-sanacija toplotnih mostov,

-menjava stavbnega pohištva,

-zamenjava dotrajanih žlebov,

-odvodnjavanje objekta,

-sanacija sanitarne vode,

-vgradnja oljnega kotla,

-izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda,

-implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo,

-prenova razdelilca - sekundarni del,

-energetska sanacija prezračevanja,

-vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje,

-energetsko upravljanje.

OŠ in vrtec Sveta Trojica:

-izolacija podstrešja, strehe,

-izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda,

-implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo,

-vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje,

-energetska sanacija prezračevanja,

-prenova notranje razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji)

-prenova razdelilca - sekundarni del-i-energetsko upravljanje.

Poslovna stavba Sveta Trojica:

-izolacija podstrešja, stropa,

-ioplotna izolacija fasade,

-menjava stavbnega pohištva,

-dodatni gradbeni ukrepi, ki so pogoj za izvedbo energetske sanacije,

-hidroizolacija ravne strehe,

-AB plošča in robni nosilec ter bet. stopnic na podstrešju,

-zamenjava dotrajanih žlebov in odtočnih cevi ter obrob,

-izvedba strelovoda,

-izvedba novega RF dimnika,

-izolacija poševne strehe,

-menjava kritine  Zamenjava notranjega stavbnega pohištva,

-barvanje obstoječega stavbenga pohištva,

-popravilo in barvanje obstoječe in popravljene fasade,

-popravilo obstoječih tal v objektu, polaganje in saniranje keramike na tleh in stenah,

-popravilo in dodatno polaganje parketa,

-izvedba drenaže kleti,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

-energetska sanacija prezračevanja,

-izvedba notranjih predelnih sten,

-izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda,

-implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo,

-vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje,

-prenova razdelilca - sekundarni del,

-prenova notranje razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji),

-energetsko upravljanje.

OŠ Destrnik-PŠ Trnovska vas:

-izolacija podstrešja, strehe,

-prenova stavbnega ovoja,

-vgradnja novih zunanjih senčil,

-zamenjava 4 oken,

-dodatna namestitev senčil na južni, severni in zahodni fasadi,

-zamenjava dveh dotrajanih senčil,

-razširitev napušča ravne strehe nad vhodom vrtca,

-hidroizolacija celotne ravne strehe in izvedba pohodnega sloja,

-prestavitev nadstreška nad izzidkom vrtca,

-razširitev klančin na severni strani,

-izgradnja novega sistema ogrevanja s toplotno črpalko zemlja-voda,

-implementacija merilne opreme s pripadajočo krmilno-komunikacijsko tehnologijo,

-vgradnja termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje,

-prenova notranje razsvetljave (zamenjava z novimi LED svetili, LED sijalkami in LED reflektorji),

-energetsko upravljanje.

 

Po končnih delih na projektu Celovita energetska sanacija stavb v lasti občin znaša vrednost investicije 2.254.933,63 EUR. Od tega je vložek PETROLA d.d. v višini 1.276.122,05 EUR, vložek občin 264.899,90 EUR in sredstva kohezijskega sklada 713.911,68 EUR.

Z izvedbo investicije je zagotovljeno:

-         višje bivalno in delovno ugodje za vse uporabnike objektov (zaposleni, učenci, otroci, ostali uporabniki objektov);

-         povečanje energetske učinkovitosti objektov, kar pomeni:

  • znižanje transmisijskih izgub skozi zunanje stene objektov,
  • znižanje transmisijskih izgub skozi strehe objektov,
  • znižanje transmisijskih izgub skozi stavbno pohištvo objektov,
  • z namestitvijo termostatskih ventilov na radiatorje bodo optimizirani sistemi ogrevanja v objektih,
  • prenove kotlovnic oziroma vgradnja novih kotlovnic bodo optimizirale proizvodne sisteme toplote, prisoten pa bo tudi prehod na okolju prijazen in cenovno ugodnejši energent, z vzpostavitvijo daljinskega nadzora in upravljanja kotlovnic pa bo zagotovljeno optimalno delovanje le-teh in hitro odpravljanje morebitnih nepravilnosti v delovanju,

-         uvedba obnovljivih virov energije v objekte,

-         vsi navedeni ukrepi bodo zagotovili nižjo rabo energije glede na obstoječe stanje in

-         prihranek pri stroških za energijo.

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi