Logo MojaObčina.si

Kanal ob Soči

DANES
21°C
6°C
JUTRI
16°C
12°C
5978

Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnega prostora v najem

Krajevna skupnost Kanal v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13-ZDU-1G, 50/14, 90/14-ZDU-11, 14/15-ZUJFO in 76/15), Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Uradni list RS, št. 34/11, 42/12, 24/13, 10/14 in 58/2016), Odlokom o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradne objave PN, št. 13/98) ter Statutom Občine Kanal ob Soči objavlja JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO POSLOVNEGA PROSTORA V NAJEM. 

 

 1. 1       Naziv in sedež organizatorja javnega zbiranja ponudb

Krajevna skupnost Kanal, Gradnikova 3, 5213 Kanal.

 

 1. 2       Predmet najema

Nepremičnina, ki se oddaja v najem (Oštarija Matija), v naravi predstavlja poslovni prostor – gostinski lokal –, ki obsega naslednje prostore:

 

Pritličje:

-        lokal                                     v izmeri 29,70 m2,

-        skladišče pijač                  v izmeri 4,90 m2,

-        WC, ženski                          v izmeri 2,70 m2,

-        WC, moški                           v izmeri 3,00 m2.

 

1. nadstropje:

-        lokal                                     v izmeri 28,17 m2,

-        stopnice                             v izmeri 1,53 m2.

 

Mansarda:

-        lokal                                     v izmeri 23,50 m2,

-        garderoba                          v izmeri 5,25 m2.

 

Skupna izmera prostorov je 100,30 m2.

 

Gostinski lokal ima v uporabi tudi letni vrt v izmeri 27,00 m2.

 

Poslovni prostor – gostinski lokal, ki se daje v najem – je na naslovu Trg svobode 21, Kanal, na parc. št. *11 k. o. 2269, Kanal, ki je v izključni lasti Krajevne skupnosti Kanal.

 

Poslovni prostor/gostinski lokal se oddaja v najem brez opreme. Lokal je najemnik dolžan opremiti in usposobiti za obratovanje na lastne stroške. Vsa oprema, ki jo bo najemnik namestil v lokalu, ostane njegova last.

 

Gostinski lokal se odda v najem za namen:         gostinske dejavnosti.

  

 1. 3       Pogoji za udeležbo v postopku javnega zbiranja ponudb

Udeleženci so lahko gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki so v skladu z veljavnimi predpisi registrirani za izvajanje z razpisom določene dejavnosti.

 

 1. 4       Varščina

Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z vplačilom varščine v višini enomesečne izhodiščne najemnine, to je 500,00 €, na TRR Krajevne skupnosti Kanal, št. SI56 0124 4645 0805 608, sklic na št. SI00 3522, pripisan namen Varščina – Oštarija Matija.

 

Ponudba mora vsebovati dokazilo o plačilu varščine, sicer bo ponudba kot nepopolna izločena iz nadaljnjega postopka.

 

Plačana varščina se uspelemu ponudniku brez obresti vračuna v najemnino, neuspelim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 8 dni od izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.

 

Če uspeli ponudnik ne sklene najemne pogodbe ali kasneje odstopi od najema, varščina zapade v korist najemodajalca.

 

 1. 5       Razpisni pogoji

 

Gostinska ponudba ponudnika mora obvezno vsebovati tudi pripravo hrane – toplih jedi (malica, kosilo in večerja po naročilu – »a la carte«). Gostinska ponudba, ki ne vsebujejo priprave takšne hrane oz. sploh ne vsebuje priprave hrane, ne bo upoštevana.

 

Najnižja ponudbena cena – najemnina za poslovni prostor (v skupni izmeri 100,30 m2) skupaj z letnim vrtom (v izmeri 27,00 m2) – znaša 500,00 EUR mesečno (brez DDV).

 

Merila za izbiro najugodnejša ponudnika se upoštevajo po naslednjem vrstnem redu:

-          najvišja ponujena najemnina,

-          najustreznejša gostinska ponudba,

-          drugi kriteriji iz 10. člena Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Uradne objave PN, št. 13/98).

 

Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo najemnino za mesečni najem ponujene nepremičnine, vendar najmanj v višini ponudbene cene, razen tistih ponudnikov, katerih ponujeni znesek najemnine ne bo odstopal za več kot 25 % od najvišjega ponujenega zneska najemnine. V takšnem primeru upošteva komisija tudi nadaljnje kriterije (najustreznejšo gostinsko ponudbo in prednostne pogoje po 10. členu Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem) in lahko na tej podlagi (ob upoštevanju vseh pogojev) izbere tudi drugega ponudnika. Pri oceni kakovosti gostinske ponudbe se upoštevata zlasti raznolikost ponudbe hrane in kakovost hrane, prav tako pa tudi dosedanje reference ponudnika.

 

Izbrani ponudnik nosi tudi:

-          vse stroške tekočega vzdrževanja predmetnega poslovnega prostora,

-          vse stroške uporabe poslovnega prostora (elektrika, vodarina, komunala idr.),

-          stroške nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in

-          druge stroške, za katere se najemodajalec in najemnik dogovorita s pogodbo.

 

Izbrani ponudnik bo moral (na svoje stroške) skleniti ustrezno zavarovanje poslovnega prostora ter zagotoviti vse protipožarne in druge varnostne ukrepe, ki jih je dolžan zagotoviti v skladu z zakonodajo.

 

 

 1. 6       Vrsta pravnega posla in čas, za katerega se poslovni prostor daje v najem

Najemna pogodba za oddajo poslovnega prostora v najem se sklepa za določen čas, in sicer za dobo 10 let.

 

 1. 7       Pogoji najema

Poslovni prostor se daje v najem v stanju, v kakršnem je (po načelu videno – najeto).

 

Najemnik ne sme spreminjati poslovnega prostora.

 

Najemnik najetega prostora ne sme oddajati v podnajem.

 

Najemnik ne bo upravičen do povrnitve kakršnih koli vlaganj v poslovni prostor niti ne pridobi nikakršnih pravic do poslovnega prostora na podlagi vlaganj.

 

 1. 8       Najemnina

Najemnina, ki bo določena v najemni pogodbi, se letno usklajuje z indeksom cen življenjskih potrebščin v RS.

 

Najemnik bo dolžan plačevati najemnino do 15. v mesecu za tekoči mesec.

 

 1. 9       Vsebina ponudbe

Zavezujoča (pisna) ponudba mora vsebovati:

-          podatke o ponudniku (firmo in sedež oz. točen naslov, davčno številko oz. ID za DDV, kontaktno telefonsko številko, številko TRR-ja, na katerega se vrne vplačana varščina v primeru neuspele ponudbe);

-          dokazilo o strokovni usposobljenosti za opravljanje dejavnosti (priglasitveni list FURS in fotokopijo osebne izkaznice (za samostojne podjetnike) oz. izpisek iz sodnega/poslovnega registra (za gospodarske družbe), ki izkazuje dejansko stanje in ne sme biti starejši od 30 dni;

-          opis programa, ki bi potekal v poslovnem prostoru;

-          kratko predstavitev dosedanje dejavnosti ponudnika (reference);

-          dokazilo, da je ponudnik registriran za opravljanje gostinske dejavnosti;

-          pisno izjavo ponudnika, da ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali postopku likvidacije;

-          dokazilo o poravnanih davčnih obveznostih, ki ne sme biti starejše od 15 dni na dan predložitve ponudbe;

-          potrdilo banke, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokade TRR-ja;

-          potrdilo o vplačani varščini;

-          ponudbo o načrtovanem izvajanju dejavnosti (gostinska ponudba, obratovalni čas);

-          izjavo o ponujeni višini mesečne najemnine, ki ne sme biti nižja od ponudbene cene najemnine;

-          izjavo ponudnika, da je seznanjen in da se strinja s pogoji in navedbami v razpisu;

-          izjavo o vezanosti na dano ponudbo najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.

 

 1. 10   Način oddaje javne ponudbe in rok za oddajo ponudbe

Ponudbe z dokazili pošljejo ponudniki PRIPOROČENO na naslov KRAJEVNA SKUPNOST KANAL, Gradnikova 3, 5213 Kanal z obvezno oznako na ovojnici »PONUDBA ZA NAJEM POSLOVNEGA PROSTORA – NE ODPIRAJ«. Na zadnji strani ovojnice morata biti obvezno navedena naziv in naslov ponudnika.

 

Rok za oddajo ponudb je do vključno ponedeljka, 9. 4. 2018.

 

Ponudbe bodo komisijsko odprte po preteku razpisnega roka. Nepopolnih ponudb in ponudb, prispelih po razpisnem roku, komisija ne bo obravnavala. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če ponudba vsebuje vse elemente ponudbe, ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Če ponudba tudi v roku, določenem za dopolnitev, ne bo popolna, ne bo upoštevana.

 

Ponudba mora biti veljavna najmanj 60 dni od oddaje ponudbe.

 

 1. 11   Postopek izbire najugodnejšega ponudnika

Javno odpiranje ponudb bo potekalo v torek, 10. 4. 2018, ob 18. uri na naslovu: Gradnikova 3, 5213 Kanal. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati s pooblastilom ponudnika.

 

Pravočasno prispele ponudbe bo obravnavala komisija za odpiranje ponudb (v sestavi vseh članov Sveta KS), ki bo vse ponudnike obvestila o izboru oz. o nadaljevanju postopka v 15 dneh od dneva javnega odpiranja ponudb.

 

Merila za izbor najugodnejšega ponudnika so navedena v tč. 5 tega razpisa.

 

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih dni po pravnomočnosti sklepa o izbiri s Krajevno skupnostjo Kanal skleniti najemno pogodbo, v nasprotnem primeru se šteje, da je odstopil od namere za sklenitev pravnega posla in se vplačana varščina zadrži, krajevna skupnost pa lahko k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika.

 

Krajevna skupnost si pridržuje pravico, da brez kakršne koli odškodninske odgovornosti do sklenitve pravnega posla prekine, ustavi postopek oddaje v najem ali pa se odloči za ponovitev javnega zbiranja ponudb, ne da bi za to navedla razloge. Ob morebitni ustavitvi postopka se vplačane varščine vrnejo ponudnikom v roku osmih dni po sprejeti odločitvi. Varščina se ne obrestuje.

 

 1. 12   Informacije in ogled poslovnega prostora

Ogled nepremičnine je možen ob predhodni najavi. Za podrobnejše informacije v zvezi z ogledom predmeta javnega zbiranja ponudb kakor tudi za informacije v zvezi s prijavo in izvedbo javnega zbiranja ponudb se obrnite na Ivana Križniča (predsednika KS Kanal) – tel. št. 041 772 577.

 

 1. 13   Javna objava

Javno zbiranje ponudb se objavi na spletni strani Občine Kanal ob Soči, na portalu www.mojaobcina.si ter v prostorih sedeža Krajevne skupnosti Kanal.

 

 

Številka: 3522-0001/2018-1

Kanal, dne 29. 3. 2018

 

Svet Krajevne skupnosti Kanal

Predsednik Ivan Križnič

 

 

 

 

 

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi