Logo MojaObčina.si

Jesenice

JUTRI
14°C
8°C
NED.
16°C
4°C
2194

Poročilo s 6. redne seje Občinskega sveta

Jesenice, 20. junij – Občinski svet občine Jesenice se je danes sestal na svoji  6. redni seji, ki je zadnja predvidena seja do meseca septembra. Med pomembnejšimi točkami seje sta bili informacija o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice ter prva obravnava predloga Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019–2023.

 

Jeseniški svetnice in svetniki so na začetku seje najprej obravnavali informacijo o možnosti širitve bolnišnične dejavnosti s prostorsko programsko preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice. Pri obravnavi omenjene točke na seji je sodeloval tudi direktor Splošne bolnišnice Jesenice dr. Janez Poklukar. V preteklosti je bilo večkrat zaslediti težnje po vzpostavitvi oziroma gradnji nove regijske bolnišnice za območje celotne Gorenjske, izhajajoč iz navedb, da zdajšnja Splošna bolnišnica Jesenice (v nadaljevanju SBJ), ki po besedah vodstva bolnišnice prerašča v regijsko bolnišnico, zaradi starosti in lege v prostoru ne omogoča prostorske širitve. SBJ je v letu 2018 sprejela Strategijo SBJ za obdobje 2018–2025, v kateri je med drugim, zaradi izpolnjevanja standardov in smernic v bolnišnični dejavnosti ter demografskih kazalnikov, izpostavljena potreba po gradnji nove regijske bolnišnice, ki bi pokrivala zdravstvene storitve za območje celotne Gorenjske. V strategiji so, glede na razvoj oziroma povečan obseg zdravstvenih storitev opredeljene osnovne zahteve za gradnjo nove bolnišnice.  Dejstvo je, da se ob naraščanju potreb po zdravstvenih storitvah SBJ srečuje s problemom pomanjkanja ustreznih prostorov. Hkrati smo mnenja, da na območju občine Jesenice, tudi v neposredni bližini bolnišnice, obstajajo ustrezne prostorske danosti, ki omogočajo prostorsko širitev bolnišnice in predstavljajo osnovo za nadaljnji razvoj bolnišničnih dejavnosti na Jesenicah. Za namen potrditve stališča Občine Jesenice je bila izdelana Prostorsko programska preveritev umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice, s katero je bila obdelana zdajšnja širša lokacija SBJ in potencialne lokacije za širitev bolnišnice ali gradnjo nove regijske bolnišnice. Programsko prostorska preveritev je bila pripravljena kot strokovna podlaga, dokument pa obsega analizo stanja prostora in variantne rešitve umestitve bolnišnice. V okviru treh možnosti je na območju občine Jesenice mogoče ohraniti bolnišnično dejavnost in izpolniti pogoje z ustreznim načrtovanjem objektov, pri čemer SBJ postane regijska bolnišnica. Prva možnost širitve je na obstoječi lokaciji, druga možnost je na območju Plavškega travnika II (območje Vrbje pod naseljem Hrušica), tretja možnost pa je novogradnja na Dobravskem polju. Ministrstvo za zdravje je s Prostorsko programsko preveritvijo umestitve regijske bolnišnice na območju občine Jesenice in zahtevo Občine Jesenice, da bolnišnična dejavnost ostane in se razvija na območju jeseniške občine, seznanjeno. Občina Jesenice ne pristaja na selitev ali ukinitev bolnišnice na Jesenicah, je pa pripravljena aktivno sodelovati pri njenem razvoju in preoblikovanju v regijsko bolnišnico.

Svetniki in svetnice so v nadaljevanju na seji po skrajšanem postopku sprejeli tri predloge odlokov. Prvi je bil predlog Odloka o dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega vzgojno–izobraževalnega zavoda Glasbena šola Jesenice. S predlagano dopolnitvijo se v enem od členov doda nov odstavek, ki opredeljuje lokacije, na katerih Glasbena šola Jesenice izvaja dejavnost izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja na področju kulture in umetnosti. Kot lokaciji se poleg sedeža zavoda tako dodajata tudi dislocirani enoti v občini Kranjska Gora in občini Žirovnica.  Drugi je bil predlog Odloka o dopolnitvi odloka o dodeljevanju sredstev za izobraževanje v občini Jesenice. Odlok ureja postopek dodeljevanja finančnih sredstev, postopek določitve meril, namenjenih za sofinanciranje Letnega programa izobraževanja v občini Jesenice ter pogoje za kandidiranje na javnem razpisu.  V skladu z Odlokom se denarna pomoč za izobraževanje, na podlagi izvedenega javnega razpisa, lahko nameni fizičnim osebam s stalnim bivališčem v občini Jesenice, ki so zaposleni v jeseniškem javnem zavodu za pridobitev izobrazbe 1.,2. ali 3. bolonjske stopnje in je izobraževanje posameznika v interesu delodajalca; fizičnim osebam s stalnim bivališčem v občini Jesenice, ki so se udeležili tečaja, seminarja, tekmovanja v znanju, strokovne ekskurzije ali druge dopolnilne izobraževalne oblike in je bilo izobraževanje v interesu javnega zavoda, v katerem so zaposleni, ali pa je bilo izobraževanje povezano z njihovim izobraževanjem (kolikor je vlagatelj učenec, dijak ali študent), ter študentom Fakultete za zdravstvo Angele Boškin, s stalnim prebivališčem v občini Jesenice, ki so vpisani v redni ali izredni študij 2. bolonjske stopnje. S spremembo odloka pa med upravičence do denarnih pomoči za druge oblike in izobraževanja in usposabljanja vključujemo tudi fizične osebe, ki so imele v času udeležbe na tečajih, seminarjih, tekmovanjih v znanju, strokovnih ekskurzijah ali drugih dopolnilnih izobraževalnih oblikah, status brezposelne osebe in so bile prijavljene v evidenci brezposelnih oseb na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje. Tretji predlog odloka, sprejet po skrajšanem postopku, je bil predlog Odloka o spremembi in dopolnitvi odloka o ustanovitvi javnega zavoda »Vrtec Jesenice«. Odlok se dopolnjuje v delu, ki se nanaša na izvajanje javno veljavnih programov za otroke posebnimi potrebami, s čimer urejamo pravno formalne pogoje za izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke. Hkrati se v odloku spreminja tudi sedež zavoda, saj mora Vrtec Jesenice v enoti Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a, kjer ima trenutno uprava vrtca svoj sedež, urediti razdelilno kuhinjo. Sedež uprave Vrtca Jesenice se zato seli v enoto Angelce Ocepek na Cesto Cirila Tavčarja 21.  

Na seji je bil sprejet tudi predlog Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem – 6. dopolnitev Načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem v lasti Občine Jesenice za leto 2019. Z omenjeno dopolnitvijo Občina Jesenice načrtuje odprodajo premoženja, ki ni potrebno za opravljanje nalog Občine, v naravi pa predstavlja stavbno zemljišče ob stanovanjski stavbi na Stranski poti ter manjšo travnato površino med cesto in reko Savo Dolinko v k.o. Podmežakla.

V prvi obravnavi je Občinski svet sprejel tudi predlog Strategije za mlade v občini Jesenice za obdobje 2019–2023. Strategija na področju mladih in mladinske politike na lokalni ravni je mehanizem oziroma instrument podpore mladinskega dela in mladinske politike. Namen strategije je vzpostaviti dolgoročno sistemsko podporno okolje za razvoj mladinskih politik in mladinske dejavnosti v občini Jesenice ter s tem zagotoviti pogoje za uspešno integracijo mladih v posamezne dele življenja lokalne skupnosti, predvsem pa spodbuditi čim hitrejše osamosvajanje mladih in njihovo aktivno družbeno participacijo v lokalnem okolju. Osnovni cilj je oblikovati in izvajati ukrepe, ki bodo nudili oziroma zagotavljali podporno in privlačno okolje za mlade, v katerem bodo mladi prepoznali priložnost, da si lahko ustvarijo življenje in razvijejo svoje potenciale. Pripombe in predlogi iz razprave na seji bodo preučeni in pred drugo obravnavo strategije smiselno oziroma po potrebi vključeni v sam dokument.

Svetnike in svetnice so se na seji nazadnje seznanili še z informacijo o Letnem poročilu JEKO d.o.o. Jesenice za leto 2018, ki ga je predstavil direktor podjetja Uroš Bučar. Iz letnega poročila izhaja, da je podjetje JEKO, d.o.o. v preteklem poslovnem letu 2018 poslovalo stabilno in zaključilo poslovno leto s pozitivnim poslovnim rezultatom, ki je bil pozitiven za obe občini, kjer podjetje izvaja storitve (občina Jesenice in občina Žirovnica). Podjetje izvaja devet dejavnosti, ki so posamezno poslovale pozitivno oziroma negativno. Med tistimi, ki so poslovale pozitivno, sta dejavnost odlaganja odpadkov in dejavnost oskrbe z zemeljskim plinom, med tistimi, kjer je podjetje v letu 2018 beležilo izgubo, pa so proces zbiranja odpadkov, dejavnost odvajanja odpadne vode ter pokopališka dejavnost. Kljub temu je bilo skupaj ustvarjenega 578.448 € dobička, od tega glavnina na območju občine Jesenice v višini 532.848 € in v višini 45.600 € na območju občine Žirovnica.

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi