Logo MojaObčina.si

Ivančna Gorica

DANES
28°C
10°C
JUTRI
30°C
16°C
1691

Javna elektronska dražba 1-2021 za prodajo nepremičnin v Dečji vasi

Občina Ivančna Gorica na podlagi prve alineje prvega odstavka 49. člena, tretjega in četrtega odstavka 50. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18 – v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in 13., 14. in 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. Uradni list RS, št. 31/18 – v nadaljevanju Uredba) razpisuje

JAVNO ELEKTRONSKO DRAŽBO 1-2021
za prodajo nepremičnin v Dečji vasi.

Občina Ivančna Gorica želi s prodajo navedenih nepremičnin usmeriti gradnjo na novem zazidalnem območju ter omogočiti iskalcem gradbenih parcel osnovne pogoje za gradnjo individualnih hiš. Predmetna javna dražba je namenjena gradnji individualnih enodružinskih stanovanjskih hiš.
Prodajajo se nepremičnine (en dražitelj lahko kupi le eno nepremičnino) na območju OPPN Zagradec – Dečja vas, ki leži jugozahodno od Dečje vasi, ob regionalni cesti proti Ambrusu, na severnem delu se stika z vasjo. Južno od območja OPPN so gozdne površine, na vzhodu in severu je Dečja vas in kmetijske površine ob njej, na zahodu območje meji na regionalno cesto proti Ambrusu ter na drugi strani ceste na kmetijske površine ob Grintovcu.

Načrtovana pozidava se navezuje na obstoječe javno cestno omrežje (na regionalno cesto R3-649/2915 Zagradec–Ambrus–Žvirče ter s peš povezavo na lokalno cesto v Dečji vasi) in na ostalo obstoječe javno infrastrukturno omrežje.

Skladno z OPPN gre za zaključeno območje prostostoječe stanovanjske pozidave, na katerem so objekti koncipirani obojestransko vzdolž dostopne ceste, ki se na južnem delu OPPN priključuje na regionalno cesto Zagradec – Ambrus – Žvirče.

Skladno z OPPN so je na vsaki nepremičnini, ki je predmet javne dražbe predvidena izgradnja prostostoječe enodružinske hiše z vso potrebno infrastrukturo.

Zasnova pozidave naselja se oblikuje obojestransko vzdolž dostopne ceste. Med dostopno in regionalno cesto se na zahodni strani območja OPPN zgradi 10 stanovanjskih hiš, vzhodno vzdolž dostopne ceste pa še 6 stanovanjskih hiš.

Posamezni objekti se skladno z OPPN umestijo tako, da se zagotovijo ugodna osvetlitev objektov ter čim bolj smotrna in funkcionalna razmestitev objektov ter ureditev zunanjih površin – dostopov, dvorišč in parkirnih površin. Terenski prehodi se urejajo pretežno z brežinami in ozelenitvami, mestoma tudi z opornimi zidovi. Podrobnejše določbe glede območja, pogojih za zunanje ureditve, stanovanjskih objektih so predpisani v Odloku o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Zagradec – Dečja vas (Uradni list RS, št. 10/15) in na spretni strani Občine Ivančna Gorica pod zavihkom Prostorski akti, kjer je pod Sprejeti akti, Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) navedena povezava OPPN pod Dečjo vasjo – neposredna povezava: https://prostor.ivancna-gorica.si/.

Občina Ivančna Gorica želi s prodajo navedenih nepremičnin usmeriti gradnjo na novem zazidalnem območju ter omogočiti iskalcem gradbenih parcel ustrezne pogoje za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš. Nepremičnine, ki so predmet prodaje, z označenimi zaporednimi številkami od 1 do 15 so razvidne iz PRILOGE 3.

Vse nepremičnine imajo sledečo komunalno opremljenost: cesta, elektrika, vodovod, kanalizacija, javna razsvetljava.

Priloge:
Besedilo elektronske dražbe (.docx 126KB)
Priloga 1 k javni dražbi (.docx 7.0MB)
Priloga 2 - služnosti (.docx 112KB)
Priloga 3 - Skica št. nepremičnin (.pdf 118KB)
Priloga 4 - Izjava pred sklenitvijo pogodbe (.docx 156KB)

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi