Logo MojaObčina.si
DANES
13°C
2°C
JUTRI
13°C
2°C

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2018

Datum objave: 04. 01. 2018
Številka razpisa:
Sredstva: 55 141,00 EUR
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Gorišnica (Uradno glasilo slovenskih občin 3/11) za leto 2018, objavlja JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V OBČINI GORIŠNICA ZA LETO 2018 1. Predmet javnega razpisa in višina razpisanih sredstev Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja športnih programov v občini Gorišnica v letu 2018 za dejavnost športnih društev 55.141 EUR, za zavode s področja vzgoje in izobraževanja 2.375 EUR. Proračunska sredstva so zagotovljena na proračunski postavki 18059001 Programi športa. Razpisane so naslednje vsebine športnih programov:  športna vzgoja otrok in mladine:  interesna športna vzgoja mladine  športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport  kakovostni šport,  programi zveze športnih društev 2. Razdelitev proračunskih sredstev Proračunska sredstva bodo razdeljena v skladu s sprejetim Proračunom občine Gorišnica za leto 2018, ki je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin oziroma na vpogled na sedežu Občine Gorišnica, Gorišnica 83/A, Gorišnica. 3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci Na razpisu za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo izvajalci športne dejavnosti in sicer:  športna društva in klubi, registrirani po Zakonu o društvih;  zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja ali panoge;  zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. Športna društva in njihova združenja imajo pod enakimi pogoji pri izvajanju športnih programov v občini Gorišnica prednost pred drugimi izvajalci programov športa. Izvajalci, ki kandidirajo na razpisu, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:  da se pravočasno prijavijo na javni razpis na osnovi razpisne dokumentacije;  da imajo sedež v občini Gorišnica in v njej pretežno izvajajo svojo športno dejavnost;  da so najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa;  da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih programov;  da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu, razen v primeru, ko kandidirajo s programi razvojnih in strokovnih nalog v športu;  da imajo urejeno evidenco o članstvu, o plačani članarini in o registriranih tekmovalcih, če so registrirani po Zakonu o društvih;  da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje dejavnosti na področju športa.  da izvajalci kolektivnih športov igrajo domače tekme na območju občine Gorišnica Izvajalci, ki v letu 2017 niso v celoti izpolnili pogodbenih obveznosti, z enakimi programi ne morejo kandidirati na javnem razpisu za leto 2018. 4. Obdobje za porabo sredstev: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31.12.2018. 5. Razpisni rok: Rok za prijavo je 30 (trideset) dni po objavi. 6. Način dostave predlogov Pri prijavi za sofinanciranje posameznih vsebin in programov mora predlagatelj predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 3. točke razpisa. Vlogo je potrebno poslati na naslov: Občine Gorišnica, Gorišnica 83/A, 2272 Gorišnica, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni razpis ŠPORT 2018 – NE ODPIRAJ«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure na Občino Gorišnica. 7. Navedba oseb, pooblaščenih za dajanje informacij: Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo kandidati na občini Gorišnica, Gorišnica 83/A, 2272 Gorišnica. Kontaktna oseba: Renata Petek, telefon 02-743-11-16, e-naslov: racunovodstvo@gorisnica.eu. 8. Obravnava vlog in rok, v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa: Pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na osnovi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v občini Gorišnica in Letnega programa športa v občini Gorišnica za leto 2018. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku osem (8) dni po sprejeti odločitvi strokovne komisije za izbor vsebin športnih programov. Z izbranimi izvajalci bo župan Občine Gorišnica sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih programov. Razpisna dokumentacija je dosegljiva na spletni strani občine Gorišnica pod rubriko Obrazci-vloge. Gorišnica, 04.01.2018 Občina Gorišnica

Všečkaj objavo