Logo MojaObčina.si

Dobrovnik

JUTRI
16°C
1°C
ČE.
12°C
2°C
Avtor: OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG,

Javni razpis za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2016

Datum objave: 01. 06. 2016
Številka razpisa:
Sredstva: 8 300,00 EUR
1. Naročnik: OBČINA DOBROVNIK, Dobrovnik 297,9223 Dobrovnik 2. Namen razpisa: izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2016. 3. Višina razpoložljivih sredstev: Višina sredstev namenjenih za izbor izvajalcev letnega programa športa v Občini Dobrovnik v letu 2016 je zagotovljena v proračunu občine na PPR 18059001 Programi športa, konto 412 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam v višini 8.300,00 EUR 4. Namen sredstev in upravičenci: Sredstva se bodo namenila za: • interesna športna vzgoja otrok in mladine, • športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju), • športna dejavnost študentov, • kakovostni šport, • vrhunski šport, • športna rekreacija, • šport invalidov, • šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, • delovanje zvez športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezne športne panoge in drugih asociacij v športu ter izvedba njihovih programov, • informatika in založništvo v športu, • propagandna dejavnost v športu, • športne prireditve, • promocija športa in občine s športom, • informiranje o športu v medijih, • mednarodna dejavnost v športu, • izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov, • delovanje društev in zvez. 5. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki: Pravico do sofinanciranja programov športa imajo izvajalci športnih programov, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • da imajo zagotovljene materialne, kadrovske (izvajalce z ustrezno strokovno izobrazbo ali strokovno usposobljene za opravljanje te športne dejavnosti), organizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti, • da so društva registrirana v skladu z Zakonom o društvih • da imajo društva, zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu, svoj sedež v Občini Dobrovnik • da imajo urejeno evidenco članstva za programe, za katere kandidirajo na javnem razpisu ter evidenco o plačani članarini (ne velja za javne zavode iz prejšnjega člena), • da dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, • da imajo poravnane vse obveznosti do Občine Dobrovnik, • da Občini Dobrovnik dostavijo podatke in poročila o realizaciji programov prejšnjega leta in načrt aktivnosti tekočega leta, • da izpolnjujejo ostale pogoje v skladu z merili za sofinanciranje programov. 6. Merila za sofinanciranje programov športa Sredstva za posamezne programe se razdelijo glede na: - merila in kriterije, ki so določeni v Pravilniku - doseženo število točk; - višino razpoložljivih proračunskih sredstev

Všečkaj objavo