Logo MojaObčina.si

Dobrovnik

DANES
12°C
0°C
JUTRI
16°C
1°C
Avtor: OBČINA DOBROVNIK DOBRONAK KOZSEG,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Dnevi turizma občine Dobrovnik«

Datum objave: 13. 01. 2017
Številka razpisa: 1/ZOT-2017-D
Številka: 1/ZOT-2017-D Dobrovnik, 12.1.2017 JAVNI RAZPIS za sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev »Dnevi turizma občine Dobrovnik« 1. Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje organizacije in izvedbe prireditev ob Dnevu turizma občine Dobrovnik v času od 17. do 18. junija 2017. Izvedba prireditev obsega organizacijsko tehnični in programski del. 2. Vsebina ponudbe: Ponudba, ki jo predložijo ponudniki, mora vsebovati naslednje podatke, dokazila in priloge: - Prilogo št. 1 z vsemi podatki - Dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti Statističnega urada RS, - Fotokopijo potrdila o registraciji oziroma rednega izpiska iz sodnega registra, - Dovoljenje za opravljanje dejavnosti - Izdelan program prireditev s finančno konstrukcijo - Izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev Ponudniki morajo ponuditi celotno organizacijo in izvedbo prireditev. 3. Organizacija in izvedba prireditev obsega: - zagotovitev gostinske ponudbe na prireditvenem prostoru (hrana in pijača – zaželjena iz domačega okolja) - zagotovitev šotora, vključno z postavitvijo in odstranitvijo v velikosti 30 x 12,5 m z dodatnim šotorom za kuhinjo in zunanjim prodajnim prostorom za pijačo ob šotoru ter omarico za elektriko - prijava prireditev ter pridobitev ustreznih dovoljenj - zagotovitev redarske službe in varovanja prireditev, skladno z vsemi varnostnimi predpisi - zagotovitev glasbenega izvajalca za soboto in nedeljo (v dogovoru z naročnikom) z ozvočitvijo ter prijava Sazas in IPF - zagotovitev dodatne količine miz in klopi do zapolnitve šotora - urejenost sanitarij ter zagotovitev odvoza komunalnih odpadkov - oglaševanje (v dogovoru z organizatorjem) - 40 malic za organizatorje ostalih prireditev (maraton, tek okoli jezera) - ostale zahteve, razvidne iz vsebine ponudbe ter obveznosti, ki so potrebne za uspešen in nemoten potek prireditve. 4. Višina sofinanciranja: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik bo ponudniku sofinancirala prireditve v višini 1.500,00 EUR. Zavod za okolje in turizem Dobrovnik ter Občina Dobrovnik bosta poleg višine razpisanih sredstev ponudniku brezplačno zagotovila: - prostor pod nasipom Bukovniškega jezera za postavitev šotora - vodo - elektriko - uporabo obstoječih sanitarij - 30 kompletov miz in klopi - oder - delno obveščanje v sredstvih javnega obveščanja (naše spletne strani, mesečnik, interni kanal, Radio MMR, Radio 105) Pogodbeno dogovorjen znesek sofinanciranja bo izvajalcu zagotovljen po izvedbi prireditev in sicer v roku 30 dni po prejemu končnega vsebinskega in finančnega poročila s priloženimi dokazili (kopije računov najmanj v višini razpisanih sredstev). 5. Merila za izbor ponudnika: Ponudniki so lahko fizične ali pravne osebe, ki so registrirane in imajo ustrezna dovoljenja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa. Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov. Ob izpolnjevanju vseh pogojev iz razpisa bodo pri izbiri ponudbe uporabljena naslednja merila: - program prireditev, ki v celoti izpolnjuje pričakovanja naročnika, upoštevajoč podane pogoje iz razpisa in mnenje strokovne komisije - izkušnje pri organizaciji vsebinsko in po obsegu podobnih prireditev. Po zaključku prireditve poda izvajalec končno vsebinsko in finančno poročilo s priloženimi dokazili. 6. Predložitev ponudbe: Ponudbe morajo ponudniki predati osebno ali poslati na naslov: Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, Dobrovnik 297 in sicer v zaprti ovojnici z oznako »javni razpis – Dnevi turizma« najpozneje do 28.2.2017. Ponudbe, ki bodo predložene pravočasno in bodo pravilno opremljene, bo obravnavala strokovna komisija. Nepravočasne in nepravilno opremljene ponudbe bodo neodprte vrnjene pošiljatelju. S ponudniki, ki bodo predložili popolne ponudbe, lahko strokovna komisija opravi pogajanja. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v osmih delovnih dneh po sprejemu odločitve. Z izbranim ponudnikom se sklene pogodba o sofinanciranju organizacije in izvedbe prireditev. 7. Informacije: Dodatne informacije glede vsebine ponudbe nudi Zavod za okolje in turizem Dobrovnik, telefon št 02/577 68 88 ali 041-349-927. Zavod za okolje in turizem Dobrovnik Priloga št. 1 Priloga: št. 1 PODATKI O PONUDNIKU Osebni podatki: Firma / ime Naslov Matična številka Identifikacijska številka za DDV Številka transakcijskega računa Telefon, mobilni telefon Pooblaščena oseba za podpis pogodbe

Všečkaj objavo