Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
17°C
11°C
JUTRI
17°C
11°C
Deli
7338

Spreminja se OPN iz leta 2013

Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec je v petek, 9. novembra, na zadnji seji pred iztekom mandata sprejel štiri leta pričakovane spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta.

Župan Franc Setnikar je v uvodu dejal, da je izredna seja tik pred volitvami sklicana, ker gre za odločanje o temeljnem aktu občine – Občinskem prostorskem načrtu Občine Dobrova - Polhov Gradec – spremembe št. 2 (v nadaljevanju SD OPN2), ki je bil sprejet leta 2013, nekaj sprememb tudi leta 2014, tokrat pa je šlo za obravnavo kar 315 pobud oziroma 502 posegov. Vse te sta občina in izdelovalec akta pregledala, obravnavala, vključila v osnutek akta, kasneje iskala prva soglasja, se usklajevala, pridobivala mnenja in akt skladno z zakonodajo tudi javno predstavljala. Po štirih letih jim je vendarle uspelo SD OPN2 v dobrih 95 % tudi uresničiti in zanj pridobiti vsa pozitivna mnenja nosilcev urejanja prostora ter ga pripeljati do potrditve občinskega sveta.

 

Kaj akt prinaša?

Predstavnica izdelovalca načrta Martina Rotar in Borut Ulčar iz podjetja Regijske razvojne družbe, ki je izdelovalec prostorskega načrta Občine Dobrova - Polhov Gradec, sta povedala, da je do odločitve o spreminjanju OPN iz leta 2013 prišlo tako zaradi individualnih pobud občanov kot občine oziroma lokalne skupnosti, ki zasledujejo cilj zagotavljanja ustreznejših pogojev za nadaljnji razvoj občine. Rešene pobude prispevajo k razvojnim širitvam stavbnih zemljišč in  predstavljajo zaokrožitev obstoječih preselitvenih območij, skladno s cilji prostorskega razvoja občine in uskladitvijo z dejanskim stanjem v prostoru, nekatere uskladitve ali konkretizacije pa odpravljajo nejasnosti besedilnega in izvedbenega dela OPN, iz česar izhaja, da se je v delih spremenil tako strateški kot izvedbeni del občinskega akta, je povedala predstavnica izdelovalca.

Možnost legalizacije in širitve podjetništva, prostor za šport in turizem ter zaokrožena jedra

Poudarjeno je bilo, da je z novim aktom nekaterim podjetnikom, ki že več let čakajo, da svojo dejavnost razširijo, sedaj dana možnost za širitev in razvoj podjetništva v domači občini, prav tako je več kot 250 lastnikom stavb po novem omogočeno, da bodo lahko pridobili gradbeno dovoljenje za legalizacijo ali obnovo stavb. Novi akt na Dobrovi ustrezno ureja namembnost za parkirišče ob Horjulski cesti in predvideva zaokrožitev jedra naselja in s tem možnost dopolnjevanja funkcij občinskega središča vzhodno od obstoječega jedra, poleg tega pa za razvoj trgovsko-storitvenih in obstoječih uspešnih poslovno-proizvodnih dejavnosti predvideva še manjše površine v naseljih Gabrje, Podsmreka, Šentjošt nad Horjulom, Šujica (dolgoročno) in drugje.

Akt ureja tudi prometno ureditev Polhovega Gradca in to z obvozno cesto mimo polhograjske graščine. V hribovitih predelih nad Osredkom pri Dobrovi proti Katarini in pri Butajnovi se v sklopu razvoja turizma in rekreacije v odprtem prostoru kakovostne krajine Polhograjskega hribovja v OPN načrtuje ureditev adrenalinskih parkov in spremljajočih dejavnosti, na območju Zdešarjeve grape na pol poti med Dobrovo in Brezjem pri Dobrovi pa ureditev športno-rekreacijskega in turističnega centra. Seveda pa se načrtuje tudi okoli 20 posegov za razvoj kmetijske dejavnosti, pa naj gre za posodobitev oziroma gradnjo hleva, selitev kmetije, gradnjo stanovanjske hiše za naslednika oziroma naslednico, uvedbo dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali zgolj prerazporeditev stavbnih zemljišč.

Za mnogo obstoječih stavb in skupin stavb oz. poseljenih površin, ki nimajo določenega stavbnega zemljišča in so zunaj poselitvenih območij, ter druge poseljene površine zunaj naselij, ki nimajo določenih stavbnih zemljišč, se je občina uspela uskladiti z nosilci urejanja prostora (ob upoštevanju, da je za območje občine značilen in avtohton razpršen vzorec razporeditve poseljenih površin zunaj poselitvenih območij in si občina prizadeva za ohranjanje poselitve v odročnejših predelih) za razvoj novih delovnih mest v turizmu in dopolnilnih dejavnostih kmetij ter ohranjanje kvalitetne krajinske podobe prostora občine. Ostale načrtovane ureditve obravnavajo predvsem manjše zaokrožitve bodisi za stanovanjsko rabo za lokalno prebivalstvo bodisi druge poslovne, storitvene in turistične dejavnosti majhnega obsega ter evidentiranje obstoječih stavb.

Svetniki soglasno podprli akt

Izredna seja in tridnevni rok za pregled obsežnega gradiva sta nekatere svetnike sicer zmotila, vendar je bil župan jasen, da sta bili javna predstavitev in obravnava akta že marca, od takrat se SD namreč ni spreminjal. Svetniška pripomba se je nanašala tudi na usklajevanje oziroma neobveščanje lastnikov zemljišč glede sprememb namembnosti zemljišč, saj je občina zaradi ohranitve deleža nezazidljivih površin nekaj zemljišč iz zazidljivih morala spremeniti v nezazidljive. Župan je povedal, da so mnogi lastniki sami podali željo za tovrstno spremembo, sicer pa je bil akt javno objavljen in na vpogled vsem, prav tako so bili vsi tudi preko našega medija pozvani, da preverijo usodo svoje nepremičnine. Razprava se je ponovno razvila okoli nove širitve in ureditve centra na Dobrovi, kjer akt predvideva izgradnjo obvozne ceste ali dvig terena z nasipom, in to predčasno ali sočasno z začetkom gradnje novega medgeneracijskega centra Emila Adamiča. Na ta način bi se ustrezno uredila poplavna varnost Dobrove, oba dela pa bi povezali v celoto. S strani župana je bilo tudi tokrat jasno povedano, da zadrževalnika ne bo, saj ga OPN ne predvideva in ni povezan z državnim prostorskim načrtom, v akt je zadrževalnik vrisan zgolj zaradi nadrejenega akta. Po koncu razprave so vsi svetniki stisnili zeleni gumb in akt, s katerim  občina in občani pridobivajo pravico in razvojno priložnost, potrdili.

Nadja Prosen Verbič

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Število glasov: 0

Oglejte si tudi