Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
3°C
-1°C
JUTRI
4°C
0°C

Župan bo naredil vse, da zadrževalnika ne bo

Dobrova, 16. maj – Na pobudo petih občinskih svetnikov je v občinski sejni sobi potekala 2. izredna seja občinskega sveta Občine Dobrova – Polhov Gradec, katere tema je bila izključno obravnava državnega prostorskega načrta za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v občini Dobrova - Polhov Gradec.

Dopis direkcije Republike Slovenije za vode, ki je bil nedavno poslan občini, Krajevni skupnosti Dobrova in krajanom naselja spodnji Razori, je dvignil veliko prahu. Informacije o izvajanju projekta Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice, ki so jih državni uradniki v dopisu navajali, so presenetile mnoge. V njem so naslovnike obvestili, da jim je uspelo pridobiti odločitev o podpori, s katero naj bi bilo zagotovljeno financiranje za pospešitev dejavnosti za pripravo in izvedbo projekta. Čeprav je Slovenija novembra 2017 z odločitvijo  pridobila 28,5 milijona evropskih sredstev za protipoplavne ukrepe v porečju Gradaščice, to še zdaleč ne zadošča niti za izvedbo vseh ukrepov, ki jih je treba izvesti v 1. fazi, kaj šele za celoten projekt, ki je ocenjen na 50,5 milijona evrov. Sredstva so bila odobrena za izvedbo 1. faze.  

Kljub temu dopis direkcije, kot že navedeno, govori o pospešitvi dejavnosti pri pripravi in izvedbi projekta, ki ga avgusta 2013 sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu za zagotavljanje poplavne varnosti jugozahodnega dela Ljubljane in naselij v Občini Dobrova - Polhov Gradec deli v tri etape. Toda dopis navaja, da je zaradi različne stopnje pripravljenosti dokumentacije predvidena delitev izvedbe projekta zgolj na dve fazi. Prva vključuje etapo 1A (ureditev Malega Grabna, Kozarij, Gradaščice na območju MOL, razbremenilnik 6a s pripadajočimi ureditvami), etapo 1B (ureditve na območju Občine Dobrova Polhov Gradec - Dolenja vas, Božna in Male vode, ureditev Gradaščice na Šujici) in že pripravljalni del etape 2, ki obsega izgradnjo suhega zadrževalnika Razori z ureditvijo Gradaščice na območju zadrževalnika. V 2. fazi pa se bo nadaljevala etapa 2 z odkupom zemljišč, gradnjo in nadzorom. 

Številne dvome in pomisleke, vezane na pridobitev dokumentacije za gradnjo novega medgeneracijskega centra na Dobrovi, pa je povzročil odstavek v dopisu, ki pravi: "Glede na nasprotovanje javnosti in občine k umestitvi zadrževalnika v prostor, je bil v postopku umeščanja zmanjšan zadrževalni prostor na minimum, ki je potreben za dosego cilja … Ključna prilagoditev v fazi umeščanja je bila znižanje v. v. nasipa od prvotnega načrtovanega, kot tudi odmik trase nasipa od ceste Dobrova Šujica, da se je s tem sprostil prostor za širitev centralnega dela Dobrove in pozidavo, ki bo možna ko bo zadrževalnik zgrajen in območje ne bo več poplavno ogroženo."

Svetniki zahtevali izredno sejo

Občinski svetniki Andreja Grabner, Marjan Pograjc, Matjaž Dolinar, Irma Kavčič in Anton Potočnik so konec aprila občinski upravi predali zahtevo za sklic izredne seje, ki so jo 16. maja obiskali vsi svetniki in številni drugi občani. V obrazložitvi so navedli, da gre pri projektu izgradnje suhega zadrževalnika Razori za obravnavanje ene najbolj perečih vprašanj občanov v zadnjih desetih letih, ki mu nasprotujeta tako občina oziroma občinski svet kot tudi Krajevna skupnost Dobrova, proti gradnji pa so se odločili tudi občani na referendumu. Zato je prav, da se volja vseh teh upošteva in se vso zainteresirano javnost o aktivnostih v zvezi s projektom tudi ustrezno obvešča. Predlagali so dnevni red in predloge sklepov, da se občinski svet seznani z vsemi dosedanjimi dejavnostmi v postopkih priprave in sprejemanja državnega prostorskega načrta, informacijami, ki jih navaja prej omenjeni dopis ministrstva, ter se do sprejema načrta dejavnosti za preprečitev izgradnje zadrževalnika ustavijo tudi vsi postopki sprejemanja novih prostorskih načrtov občine (OPN) in pridobivanja dokumentacije za projekt medgeneracijskega centra na Dobrovi.  

Župan: "Nobena stvar ni izpogojevana."

Župan Franc Setnikar je občinskim svetnikom ter navzoči zainteresirani javnosti predstavil vse dosedanje aktivnosti, ki jih je kot župan opravil, ter vse tiste, ki so jih občinski svet, delovna skupina  in občinska uprava izvedli v postopkih priprave projekta protipoplavne ureditve porečja Gradaščice ter sprejemanja državnega prostorskega načrta za območje občine Dobrova - Polhov Gradec. Preletel je celoten vrstni red dogodkov in dokumentov v obdobju 2004–2018, kar so svetniki prejeli tudi zapisano na trinajstih straneh. Župan je ob tem poudaril, da se morajo vsi zavedati dejstva, da so vsi – občina, občinski svet, delovna skupina, krajevna skupnost, civilna iniciativa – proti zadrževalniku in da za vse veljajo določila uredbe iz leta 2013, ki v 36. členu navaja, da se z gradnjo 2. etape prične po izvedenih ukrepih 1. etape. Sicer pa po mnenju župana za izvedbo 2. etape ni zagotovljenih sredstev, saj vsota kohezijskih sredstev, kot prej omenjeno, ne zadošča niti za 1. etapo. To je dopolnil z zagotovilom, da bodo še naprej zahtevali, da se po opravljeni 1. etapi opravijo evalvacije in preračuni, ali je 2. etapa sploh še potrebna, ter zaključil, da se bo občina z vsemi pravnimi sredstvi zavzemala, da se zadrževalnika ne zgradi. Če bo treba, pa bodo šli celo tako daleč, da lahko ogrozijo celoten projekt Protipoplavna ureditev porečja Gradaščice.

Župan zavrača očitke

Svetniki so župana prosili za pojasnilo glede navedb direkcije za vode, ki v dopisu govori o prilagoditvah zadrževalnika. Župan je dvom o pogajanjih zavrnil ter pojasnil, da so bili pri snovanju idejnega projekta za medgeneracijski center pozorni na vse morebitne dodatne pogoje države, zato so predvideli ustrezen odmik od meje državnega prostorskega načrta. Pomislek glede povezovanja je bil povezan tudi z dejstvom, da je suhi zadrževalnik že vrisan v osnutek občinskega prostorskega načrta občine, kar pa je župan prav tako ovrgel, in sicer z argumentom, da morajo biti vsi nadrejeni prostorski akti vrisani v podrejene akte. Svetniki so opomnili tudi na krajane spodnjih Razori, ki opozarjajo, da lahko izvajanje etape 1A ogrozi njihova življenja in premoženje. Župan je postregel z odgovorom, da občina že ukrepa, in sicer je imela z omenjenimi krajani sestanek, v zvezi s problematiko pa je pristojne na direkciji pozvala, naj krajanom predstavijo rešitve, ki bodo zagotavljale tudi protipoplavne ureditve v tem naselju. S strani svetnikov je bilo podano tudi opozorilo, da se je treba zavedati, da je črpanje kohezijskih sredstev v naši državi slabo, zato je mogoče pričakovati močan pritisk na črpanje in izvajanje tega projekta. Neuspešno pozivanje organov in neustrezno ukrepanje, ki tudi tokrat lahko privede do neželenega rezultata, sta bila očitka nekaterih svetnikov, a župan je opomnil, da občina ni prekrškovni organ in nima zadostnih pooblastil, da bi lahko ukrepala.

"Vsi smo proti zadrževalniku"

Pestra in v nekaterih pogledih burna razprava pa je postregla s složnim razpletom, soglasno sprejetim sklepom: "Občinski svet občine Dobrova - Polhov Gradec na osnovi na referendumu izražene volje krajanov KS Dobrova nasprotuje izgradnji suhega zadrževalnika Razori in nalaga županu, da poišče vse pravne in druge možnosti za preprečitev le-tega ter pridobi pravno mnenje v zvezi dopisom MOP z dne 17. 4. 2018 glede na veljavno Uredbo. Župan v roku meseca dni občinskemu svetu predstavi plan aktivnosti za preprečitev izgradnje suhega zadrževalnika Razori in morebitni rebalans za zagotovitev potrebnih sredstev." Sklep občini nalaga eno, kako pa bo ravnala in zgodbo peljala država, pa bo pokazal čas.

Nadja Prosen Verbič

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi