Logo MojaObčina.si

Dobrova-Polhov Gradec

DANES
23°C
15°C
JUTRI
23°C
15°C
Deli

9. redna seja občinskega sveta v znamenju sprejetja dveh strategij

Člani občinskega sveta Občine Dobrova - Polhov Gradec so se v sredo, 4. marca 2020, zbrali na 9. redni seji, ki jo je sestavljalo deset točk dnevnega reda. 

Sejo občinskega sveta sta odprla pregled prisotnosti ter potrditev zapisnikov 7. in 8. redne seje občinskega sveta. Župan je nato svetnikom v ponovno obravnavo ter sprejem predložil Strategijo razvoja kulture v občini 2020‒2028. Strategija je bila predhodno predstavljena v vseh krajevnih skupnostih v občini na javni predstavi 29. 1. 2020 ter vsem občanom bila dosegljiva na občinski spletni strani. Strategija je bila tako na seji brez zadržkov sprejeta. Strategija, ki predvideva usmeritve na področju kulture za obdobje osmih let, je prvi občinski strateški dokument na svojem področju. Dokument opredeljuje javni interes za kulturo tako, da opredeljuje področja, kjer se zagotavljajo kulturne dobrine kot javne dobrine, načrtuje investicije v javno kulturno infrastrukturo in določa prednostne cilje kulturne politike Občine Dobrova - Polhov Gradec oziroma, kot je zapisano v sami strategiji, velja: »Izhajajoč iz predpostavke, da so kulturne vrednote kot tudi živahnost družbenega in ustvarjalnega življenja v občini temelj kakovosti življenja njenih prebivalcev, si bo Občina Dobrova - Polhov Gradec prizadevala za dinamičen kulturni razvoj, pri čemer bodo učinki kulture vidni tudi na področju izobraževanja, okolja, zdravja, sociale, kot tudi na področju športa.« Konkretneje, med glavne cilje strategija uvršča ohranjanje kulturne dediščine na območju občine, zagotovitev možnosti razvoja programov kulturnih društev, izboljšanje prostorskih pogojev izvajalcev kulturnih programov (tu velja omeniti tudi medgeneracijsko kulturno središče Center Emila Adamiča, ki bo priskrbel dodatne prostore za izvajanje kulturne dejavnosti), posodobitev knjižnic, povezavo kulturne dediščine s turistično ponudbo, obnovo območja Polhograjske graščine in podporo projektu Ljubljana Evropska prestolnica kulture 2025. Že v letu 2019 je bilo za kulturna področja namenjenih 128.640 €. Strategija pa bo zagotovila, da bodo sredstva tudi v prihodnje razdeljena še bolj usmerjeno in načrtno.

Druga strategija, ki so jo svetniki obravnavali in sprejeli, pa je Strategija trajnostnega razvoja destinacije Blagajeva dežela 2020‒2028. Strategija bo tudi na področju turizma omogočila sistematičen razvoj. Panoga je tako v občini kot celi državi ena najhitreje rastočih. Strategija, ki je bila v preteklih mesecih prav tako predstavljena na javni predstaviti, spletni strani ter na sestankih krajevnih skupnosti, je zasnovana s ciljem utrditve znamke Blagajeva dežela, igrivo zaledje Ljubljane na temeljih naravne in kulturno-zgodovinske dediščine kraja, s posebnim poudarkom na izbranih vrednotah, ki bodo potencialnim obiskovalcem predstavile enotno in privlačno podobo destinacije. Te vrednote so sproščenost in mir, bogastvo, lepota in privlačnost narave, edinstvenost in tradicija. Strateški temelji razvoja oz. primarni cilji strategije Blagajeve dežele so privabljanje gostov spomladi, poleti in jeseni, povezovanje s turistično ponudbo Ljubljane in Osrednje Slovenije, snovanje ukrojenih produktov/doživetij za izbrane primarne ciljne goste, jasno opredeljene trženjske smernice in načrtno oglaševanje, strateško širjenje uporabe znamke Blagajeva dežela in arhitekture znamke Blagajeva dežela, dvig kakovostne ravni turističnih doživetij in povečanje števila turističnih ponudnikov (prenočišč, gastronomije, ponudba izposoje koles itd.). Kot temeljne atribute destinacije pa strategija izpostavlja: »Njena posebnost je po eni strani v tem, da se nahaja le streljaj od glavnega mesta Slovenije, druga pa v tem, da skozi njo ne pelje nobena tranzitna, s težkimi vozili obremenjena cesta, kar zagotavlja tako visoko stopnjo miru kot tudi precejšnjo čistost ozračja. S svojo podobo in lastnostmi se lahko poistoveti z atributi zeleno, aktivno in zdravo. Načini življenja na tem področju in zgodovina so jo naredili tudi avtentično in polno lokalnega bogastva.« Strategija pa ne stremi le k privabljanju obiskovalcev, temveč tudi k ustvarjanju prijetnega okolja za domačine, njihovim sobivanjem s turizmom, kar pa odpira vrsto možnosti za zaslužek in sodelovanje.

Nato je bil svetnikom v drugo obravnavo po nekaterih vključenih spremembah podan tudi predlog Odloka o proračunu Občine Dobrova - Polhov Gradec za leto 2020, ki je bil po razpravi sprejet. Župan je poudaril, da proračun upošteva pobude občanov in svetnikov, saj predvideva enakomerno ureditev cest v vseh krajevnih skupnostih (v vsaki po eno cesto), kar so svetniki pozdravili, saj podpirajo razvoj cest tudi na podeželju. Kot je omenil župan, pa proračun namenja sredstva tudi projektom, za katere si občani prizadevajo že dalj časa, so pa njihove želje in želje občinskih organov še vedno večje kot dejanske finančne zmožnosti občine. Župan je povedal, da je v zadnjih desetih letih kar 24 milijonov € proračunskih sredstev bilo namenjenih področju predšolske in šolske vzgoje – sedaj, ko se projekti na tem področju zaključujejo, pa bo še več pozornosti namenjene cestni in vodovodni infrastrukturi. Razprava svetnikov se je dotaknila avtonomije župana pri proračunskem razporejanju sredstev tekom leta. Župan pa je na to odgovoril, da je njegovo odločanje znotraj predpisane zakonodaje, vsa prerazporejanja pa so ob polletju ter koncu leta predstavljena tudi svetnikom.  

Svetniki so v nadaljevanju potrdili Odlok o spremembi in dopolnitvi Odloka o ustanovitvi organa skupne občinske uprave Medobčinskega inšpektorata in redarstva. Ta ureja predvsem financiranje in pa razširjeno delovanje skupne občinske uprave, ki izhaja iz sprememb pogojenih z Zakonom o financiranju občin. Predstavnik MIREDA Dean Stepančič je na seji predstavil omenjeni odlok, ki bo omogočil bolj organizirano delovanje. V nadaljevanju so svetniki sprejeli sklep o ukinitvi javnega dobra na parcelah 3048/18 k.o. Dobrova, parc. št. 2490/27 k.o. Babna Gora, parc. št. 1220/24 k.o. Polhov Gradec in parc. št. 1565/2 k.o. Črni Vrh, saj občina usklajuje zemljiškoknjižno stanje z dejanskim stanjem v naravi. Na predlog Odbora za zdravstvo in socialo je bila odobrena dodelitev enkratne denarne socialne pomoči družini, ki se je znašla v stiski. Svetniki so se seznanili tudi s Poročilom o delu Sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v JAVNI HOLDING Ljubljana d.o.o. Osma točka seje pa je pokrivala predlog Sklepa o imenovanju direktorja JZ Polhograjska graščina. Svetniki so po razpravi kot direktorico potrdili Nino Slano, ki je bila na predhodnih razgovorih izbrana kot najbolj primerna kandidatka, pozitivno mnenje k njenem imenovanju in celotnem postopku izbire pa je podala tudi občinska Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja. Prisotni so nadaljevali razpravo o pomenu javnega zavoda in njegovem finančnem stanju, kjer je župan poudaril predvsem, da je javni zavod pomemben element družbe, sredstva vložena v zavod pa so hkrati sredstva vložena v razvoj turizma. Ta pa veliko doprinese tudi lokalnemu prebivalstvu, ki je v turizem vpeto. Poudarjeno pa je bilo tudi dejstvo, da je vsak javni zavod po definiciji neprofitna organizacija, zato njegove uspešnosti ne moremo meriti z njegovim zaslužkom.

Na koncu seje so bili svetniki pozvani, da postavijo morebitna vprašanja oz. podajo morebitne pobude. Tu je bila ponovno odprta tematika Mačkove štale v središču Črnega Vrha, ki kvari izgled kraja ter hkrati zaradi svoje dotrajanosti ogroža varnost prebivalcev. A kot je poudaril župan, se zadeve že urejajo, ampak bližnjice se ne da ubrati. Izpostavljen je bil tudi problem drogov električne in telekomunikacijske napeljave, saj so drogovi na območju občine v zelo slabem stanju, zaradi česar se večkrat podrejo. Župan je povedal, da mu je težava znana ter da je podjetje Elektro Ljubljana d. d. že pozval k boljšemu vzdrževanju svoje opreme. Svetniki so se zanimali tudi za trenutno stanje nekaterih projektov, predvsem kolesarske poti, Centra Emila Adamiča, poti Zaklete grofice ter izgradnje parkirišča na Dobrovi, podali nekatere predloge ter izpostavili še posamezne lokalne problematike, kot so na primer širitev javne razsvetljave, potreba pa vsaj začasni ureditvi parkirišča pri polhograjski zadrugi, slabe ceste na nekaterih odsekih in druge. 

Glede na obravnave teme je očitno, da je pred nami pestro obdobje, polno zanimivih  in predvsem koristnih projektov. Njihov napredek pa bomo nedvomno lahko spremljali na naslednji seji občinskega sveta. 

 

 

Lucija Rus

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi