Logo MojaObčina.si

Dobje

JUTRI
32°C
15°C
PON.
36°C
14°C
Avtor: Občina Dobje,

JAVNI POZIV političnim strankam, drugim organizacijam občanov ter občanom za predlaganje kandidatov za člane in namestnike članov Občinske volilne komisije Občine Dobje

Datum objave: 23. 06. 2022
Številka razpisa: 011-0001/2022

Zakon o lokalnih volitvah (ZLV) (Uradni list RS, Uradni list RS, št. 72/93, 7/94, 33/94, 70/95, 51/02, 73/03 - odl. US, 54/04 - ZDoh-1, 72/05 - ZLS-M, 72/05, 121/05, 70/06 - odl. US, 46/07 - odl. US, 54/07 - odl. US, 60/07, 45/08, 83/12, 68/17, 93/20 - odl. US – v nadaljevanju: ZLV) v 35. členu določa, da Občinsko volilno komisijo sestavljajo predsednik in trije člani ter njihovi namestniki. Predsednik volilne komisije in njegov namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali člani volilne komisije in njihovi namestniki se imenujejo po predlogih političnih strank, drugih organizacij občanov v občini ter občanov.


V skladu z 38. členom ZLV mandat članov občinske volilne komisije, ki jo imenuje občinski svet občine, traja štiri leta. Sedanja Občinska volilna komisija Občine Dobje je bila imenovana s Sklepom o imenovanju občinske volilne komisije Občine Dobje Št. 040-0001/2014 z dne 18. julija 2014 (Uradni list RS, št. 62/2014 ), in nato s Sklepom o podaljšanju mandata št- 040-0002/2018 z dne 17.8.2018,  do konca lokalnih volitev v letu 2018.

Občinsko volilno komisijo v skladu z določbami ZLV in Statuta Občine Dobje imenuje občinski svet na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.

Na podlagi navedenega Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja poziva politične stranke, druge organizacije občanov ter občane Občine Dobje, da do vključno 30. 6. 2022 do 14.00 ure posredujejo predloge kandidatov za člane in namestnike članov občinske volilne komisije. Predloge pošljite na naslov: Občina Dobje, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini.


V predlogu mora predlagatelj posredovati naslednje podatke o kandidatih:

-       ime in priimek,

-       rojstne podatke,

-       podatke o prebivališču,

-       podatke o izobrazbi in

-       soglasje kandidata k predlogu kandidature.


Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo za nov mandat pripravila predlog sestave komisije za obravnavo in potrditev na Občinskemu svetu Občine Dobje.

Ta javni poziv se objavi na spletni strani Občine Dobje.

 Rok za oddajo predlogov prične teči od objave tega poziva in se zaključi 30.06.2022 ob 14.00 uri.

 

Oddaja in dostava predlogov:

Podan predlog mora vsebovati zgoraj navedene vsebine. Predlog predlagatelji pošljejo ali osebno v zaprti kuverti dostavijo na naslov:

OBČINA DOBJE

OBČINSKI SVET OBČINE DOBJE

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Dobje pri Planini 26

3224   Dobje pri Planini

 

 

OBRAVNAVANI BODO SAMO POPOLNI PREDLOGI, KI BODO PRISPELI NA SEDEŽ KOMISIJE DO 30.06.2022 DO 14. URE. PREDLOGI PRISPELI PO TEM DATUMU OZ. URI SE BODO ŠTELI KOT PREPOZNI IN NE BODO OBRAVNAVANI.

 

 

Za komisijo pripravila.

Občinska uprava občine Dobje

Andreja Gradič

 

Predsednik komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

David Salobir

l.r.

Všečkaj objavo