Logo MojaObčina.si
DANES
27°C
16°C
JUTRI
26°C
16°C
Oceni objavo

S K L E P o potrditvi oddelkov, povečanju števila otrok v oddelkih in sprejetju sistemizacije v Enoti vrtec Dobje za šolsko leto 2021/2022

OBČINA DOBJE

OBČINSKI SVET

          

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/0898/09 – ZIUZGK, 36/1062/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/0858/0964/09 – popr.65/09 – popr.20/1140/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/1546/1649/16 – popr.25/17 – ZVaj in 123/21), Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/1447/1743/18 in 54/21), 24. in 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) in 15. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 81/18) je Občinski svet Občine Dobje na 14. redni seji dne 19. 8. 2021 sprejel

 

 

 

S K L E P

o potrditvi oddelkov, povečanju števila otrok v oddelkih in sprejetju sistemizacijev Enoti vrtec Dobje za šolsko leto 2021/2022

 

 

1.      člen

Sprejme se sklep o potrditvi:

·         dveh oddelkov prvega starostnega obdobja (od tega en homogen oddelek prvega starostnega obdobja in en heterogen oddelek prvega starostnega obdobja),

·         dveh heterogenih oddelkov drugega starostnega obdobja,

·         enega kombiniranega oddelka

 

za šolsko leto 2021/2022, kot izhaja iz predloga Enote vrtec Dobje št. 136 a/2021 z dne 16. 8. 2021.

 

2.      člen

Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja dvaindvajset otrok in v kombiniranem oddelku sedemnajst otrok. V kombiniranem oddelku je lahko največ sedem otrok prvega starostnega obdobja. Za vsake tri otroke drugega starostnega obdobja manj se lahko poveča število otrok prvega starostnega obdobja za enega otroka.

 

Glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v Občini Dobje se določi, da se število otrok v oddelkih, naštetih v 1. členu sklepa, poveča za največ dva otroka v oddelku za šolsko leto 2021/2022.

 

 3. člen

Daje se soglasje k sistemizaciji delovnih mest v Enoti vrtec Dobje za šolsko leto 2021/2022, kot izhaja iz predloga Enote vrtec Dobje št. 136 a/2021 z dne 16.8.2021.

 

Delovno mesto

Delež delovnega mesta

podravnateljica vrtca

0,40

vzgojitelj predšolskih otrok

4,60

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja

6,00

svetovalni delavec

0,20

organizator prehrane in organizator zdravstveno-higienskega režima

0,16

računovodja

0,35

tajnik

0,35

kuhar

0,60

dietni kuhar

0,20

pomočnik kuharja

1,00

hišnik

0,15

perica

0,16

čistilka

0,50

 

 

   3.člen

Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema na občinskem svetu in se uporablja od 1.9.2021.

                                                                                                        

 

 

Številka: 602-0005/2021

Dobje, 19.8.2021

 

                   Župan občine Dobje

Franc Leskovšek

 

 

 

 

Vročiti:

-          Enota vrtec Dobje

-          Arhiv, tu.

 

 

Oglejte si tudi