Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
18°C
11°C
JUTRI
21°C
11°C

OBVESTILO o začetku postopka za spremembo namenske rabe zemljišč

Občina Dobje obvešča lastnike zemljišč na območju Občine Dobje, da se pričenja postopek sprememb namenske rabe zemljišč in je bil sprejet Odlok o določitvi takse za obravnavanje zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje (Ur. l. 54/2021).

Ta odlok določa višino takse za obravnavanje tistih zasebnih potreb glede prostorskega razvoja, ki predstavljajo pobudo za spremembo namenske rabe prostora v občinskem prostorskem načrtu Občine Dobje, ki jo plačujejo vlagatelji pobud.

Višina takse za posamezno pobudo za spremembo namenske rabe prostora iz prejšnjega odstavka znaša:

– za spremembo osnovne namenske rabe prostora: 70,00 evrov,

– za spremembo podrobnejše namenske rabe prostora: 50,00 evrov.

V kolikor se vloga nanaša na več parcel, se za posamezno pobudo šteje pobuda dana za spremembo namembnosti na enovitem zaokroženem območju v okviru ene enote urejanja prostora.

V primeru, da se predlog spremembe nanaša na več območij zemljišč, ki se medsebojno ne stikajo, se za vsako območje izpolni ločen obrazec:

-        IZ NESTAVBNEGA V STAVBNO ZEMLJIŠČE (npr. v območja stanovanj, proizvodnih dejavnosti, itd.),

-        IZ STAVBNEGA V NESTAVBNO ZEMLJIŠČE (npr. v kmetijska, gozdna zemljišča, itd.),

-        DRUGO (npr. med stavbnimi zemljišči).

Za pobudo za spremembo v primarno rabo (gozdna, kmetijska, vodna) se taksa ne plača. Zavezanec za plačilo takse je vlagatelj pobude.

OBVEZNE PRILOGE POBUDNIKA:

-        V primeru pobude za spremembo samo dela parcele je potrebno obvezno priložiti fotokopijo katastrskega načrta parcele in na njem označiti del na katerega se nanaša sprememba.

-        V primeru pobude za gradnjo poslovnega, obrtnega ali industrijskega objekta je obvezno priložiti vrsto objekta namembnost in opis dejavnosti. Če dejavnost lahko povzroča vplive na okolje (hrup, vode, zrak) je potrebno priložiti oz. vlogo kasneje dopolniti z oceno vpliva na okolje.

-        Pobude, ki se nanašajo na dejavnost v sklopu kmetije, dopolnilne dejavnosti, se priloži mnenje pristojne kmetijske službe.

-        Dokazilo o plačilu takse za obravnavo zasebnih pobud.

NAVODILO ZA VLOŽITEV:

Vlogo s prilogami lahko oddate  v GLAVNO PISARNO OBČINE DOBJE, ali pošljete po pošti na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini, ali po e-pošti na naslov obcinadobje@siol.net.

Zadnji rok oddaje vloge je 31. 5. 2021. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka na pošti s priporočeno pošiljko.

Vloga je dosegljiva pri Občinski upravi Občine Dobje in na spletni strani www.dobje.si.  Zainteresirani jo lahko v  tem roku dvignejo tudi v tiskani obliki pri Občinski upravi Občine Dobje, Dobje pri Planini 26, Dobje pri Planini.

                                                                                            Župan Občine Dobje

                                                                                            Franc Leskovšek


Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi