Logo MojaObčina.si

Dobje

DANES
10°C
3°C
JUTRI
11°C
5°C
761

Objava prostega strokovno-tehničnega delovnega mesta za določen čas

Na podlagi sedmega odstavka 57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – uradno prečiščeno besedilo, 65/08, 69/08 – ZTFI-A, 69/08 – ZZavar-E in 40/12 – ZUJF) in 25. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19 – ZPosS in 81/19), objavlja Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini prosto strokovno-tehnično delovno mesto za določen čas 12 mesecev


Administrator V (m/ž)


Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednji pogoj:

-          končano srednje tehniško in drugo strokovno izobraževanje/srednjo strokovno izobrazbo oziroma srednje splošno izobraževanje/srednjo splošno izobrazbo.

Delovno področje:

-          izvajanje nalog pisarniškega poslovanja,

-          oblikovanje in vodenje baz podatkov,

-          sodelovanje pri materialnem poslovanju,

-          organiziranje in koordiniranje poslovnih stikov, sestankov in dogodkov ter druge organizacijsko-tehnične naloge občine,

-          skrb za spletno stran občine,

-          prevzem, urejanje, razvrščanje, klasifikacija, odprema, arhiviranje, ipd. dokumentarnega gradiva,

-          organiziranje sej občinskega sveta in drugih delovnih teles občine,

-          druge naloge po navodilu župana ali tajnika občine.

Zaželeno je, da imajo kandidati za zaposlitev delovne izkušnje:

-          s področja organizacijsko-tehničnih nalog in baz podatkov,

-          poznavanja programa Glavna pisarna,

-          delo s strankami,

-          poznavanja in uporabe programov Word, Excel,….


Prijavo na prosto delovno mesto se vloži z obrazcem, ki je priloga tega razpisa, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami. Prijava mora vsebovati pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna raven in naziv poklica ter datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi Europass življenjepis.


Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za čas povečanega obsega dela, predvidoma do 31. 12. 2021, brez preizkusne dobe. Izbrani kandidat bo delo opravljal na strokovno-tehničnem delovnem mestu administrator V. Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planin.


Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »administrator V« v roku 3 delovnih dni po objavi na spletni strani Zavoda Republike Slovenija za zaposlovanje in spletni strani Občine Dobje na naslov: Občina Dobje, Dobje pri Planini 26, 3224 Dobje pri Planini. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcinadobje@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. 


Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v osmih dneh po zaključenem postopku izbire. Informacije v zvezi z javnim natečajem daje ga. Lidija Čadej, tel. št. 03 746 60 34.


V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni zaženske in moške.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi