Logo MojaObčina.si
DANES
14°C
4°C
JUTRI
14°C
4°C

Javni razpis za sofinanciranje programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane za leto 2012

Datum objave: 03. 04. 2012
Številka razpisa: 4101-1/2012
Sredstva: 12 500,00 EUR
Na podlagi 57., 61., 62., in 100. do 120. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. list RS, št. 96/2002, Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. list RS, št. 6/03), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v občini Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št 26/2007), objavlja občina Cirkulane JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV NA PODROČJU LJUBITELJSKIH KULTURNIH DEJAVNOSTI V OBČINI CIRKULANE ZA LETO 2012 I. NAROČNIK: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane II. PREDMET RAZPISA: so programi in projekti na področju kulture, ki zajemajo vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene (vokalne in instrumentalne glasbe), plesne, gledališke in lutkovne, folklorne in etno dejavnosti, filmske, plesne, literarne, likovne in fotografske ter knjižno založniške in več zvrstne dejavnosti, ki bodo izvedeni kot: • prireditve, • redna letna dejavnost kulturnega društva, • založniški projekti, • jubilejna slavnost ali jubilejna razstava, • novoletna ali božična prireditev (koncert, predstava…), • prireditve ob krajevnem, občinskem, državnem prazniku (proslava slovenskega kulturnega praznika…), • gostovanja po Sloveniji ali tujini, • šola ali izobraževalna oblika za potrebe dviga kakovostne ravni društva, • udeležba na območnih, med območnih in državnih srečanjih, • kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega vzgojno izobraževalne programe, • izdaja publikacij povezanih z delovanjem ljubiteljskih kulturnih društev, • druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost. Predmet tega razpisa niso sredstva za investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore za izvajanje kulturnih programov in projektov. III. PRAVICO DO SOFINANCIRANJA LJUBITELJSKIH KULTURNIH PROGRAMOV na tem razpisu imajo pravne in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: • so registrirani za opravljanje kulturno umetniških dejavnosti ter posredovanju kulturnih dobrin (obvezno dokazilo: kopija odločbe o vpisu v register društev), • imajo sedež v občini Cirkulane in delujejo na območju občine Cirkulane, • dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, • imajo potrjen program s strani najvišjega organa društva, • imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini ter ostalo dokumentacijo, ki jo določa zakon, ki ureja društva (velja za društva), • imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti, • delujejo na področju ljubiteljske kulture najmanj eno leto, • vsako leto ob razpisu za tekoče leto oz. najkasneje do konca leta predložijo poročilo o realizaciji programov ter poročilo o doseženih uspehih na tekmovanju za preteklo leto, • da kulturni program ali njegov posamezen del, s katerim predlagatelj kandidira za sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke proračuna občine Cirkulane, • skrbijo za izobraževanje strokovnega kadra, • posamezni izvajalci lahko konkurirajo samostojno ali v okviru zveze kulturnih društev, vendar je odobritev programov omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje le enkrat. IV. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV: Okvirna vrednost sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje kulturnih programov v letu 2012 znaša 12.500,00 EUR. Naročnik bo z izbranimi izvajalci sklenil pogodbo. V. RAZPISNO DOKUMENTACIJO in podrobnejše informacije lahko dobite v času uradnih ur v tajništvu občine Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, in sicer od dneva objave do izteka prijavnega roka ali na spletni strani www.cirkulane.si. VI. ODDAJA PRIJAV: prijave morajo biti podane na razpisnih obrazcih skupaj z dokazili oz. prilogami, ki jih zahtevajo obrazci, poslane pa morajo biti v zapečatenem ovitku na naslov: Občina Cirkulane, Cirkulane 58, 2282 Cirkulane, s pripisom »Javni razpis za sofinanciranje programov kulture 2012 - NE ODPIRAJ« najpozneje do 17.04.2012. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošto s priporočeno pošiljko ali do 13. ure oddana v prostorih občine Cirkulane. VII. DATUM ODPIRANJA PRIJAV: Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo odpiranje prijav opravila 19.04.2012 v prostorih občine Cirkulane. Odpiranje ne bo javno. Pri odpiranju prijav bodo iz nadaljnjega postopka izločene vse prijave: • ki niso bile oddane v razpisanem roku, • ki jih ni predložila upravičena oseba, • ki niso popolne. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog, bo komisija v roku 3 dni od njihovega odpiranja, prijavitelje pozvala, da v roku 5 delovnih dni svoje vloge dopolnijo. V primeru, da prijavitelj v predpisanem roku ne bo dopolnil vloge, bo slednja izločena in s sklepom zavržena kot nepopolna. VIII. SKLEP O IZIDU RAZPISA bodo prijavitelji prejeli v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. IX. POGODBE O SOFINANCIRANJU bodo z izbranimi prijavitelji sklenjene v 30 dneh po končanem postopku. X. PORABA DODELJENIH SREDSTEV: izvajalci morajo dodeljena sredstva porabiti v proračunskem letu, za katerega velja ta razpis. ŽUPAN OBČINE CIRKULANE Janez Jurgec l.r. Datum: 29.03.2012

Všečkaj objavo