Logo MojaObčina.si
DANES
27°C
16°C
JUTRI
28°C
16°C
Oceni objavo

Prva izredna seja Občinskega sveta Občine Bovec

Prvo izredno sejo je po pooblastilu župana Občine Bovec Valterja Mlekuža vodil Občinski svetnik Danijel Krivec. Prisotnih je bilo vseh 12 svetnikov.

Pred sprejetjem dnevnega reda je predlagatelj Lista za Posočje-Bovec umaknil točko 1.13 Sklep o pripravi Odloka o financiranju  strokovne pomoči  političnim  strankam,  listam  in svetnikom Občine Bovec.

Svetnik Miha Sotlar je predlagal umestitev točke 3 – Obravnava predlogov in dopolnitev proračuna in pripravo za prvo branje, kar so svetniki soglasno potrdili.

1.1 Sprejem 73.a člena Poslovnika Občine Bovec;

Predlog člena v gradivu

Predsedujoči je predlagatelja opozoril, da statistične podatke, ki jih omenja v predlogu za spremembo omenjenega člena, ni podal Statistični urad RS, temveč neka nevladna organizacija. To je z odgovorom SURS-a dokazoval tudi župan Občine Bovec Valter Mlekuž.

Sklep: svetniki so skupaj s pobudami spremembo soglasno potrdili kot primerno za nadaljnjo obravnavo.

1.2 Sprejem 73. b člena Poslovnika Občine Bovec;

Predlog člena v gradivu

Sklep: svetniki so skupaj s pobudami spremembo soglasno potrdili kot primerno za nadaljnjo obravnavo.

1.3 Sprejem 73 c. člena Poslovnika Občine Bovec;

Predlog člena v gradivu

Sklep: svetniki so skupaj s pobudami spremembo soglasno potrdili kot primerno za nadaljnjo obravnavo na Statutarno pravni komisiji.

1.4 Sprememba 27. člena Poslovnika Občine Bovec;

Predlog člena v gradivu

Sklep: svetniki so skupaj s pobudami spremembo soglasno potrdili kot primerno za nadaljnjo obravnavo na Statutarno pravni komisiji.

1.5 Sprejem 27. a člena Poslovnika Občine Bovec;

Predlog člena v gradivu

Sklep: svetniki so besedilo predloga potrdili kot primerno za nadaljnjo obravnavo.

1.6 Navodilo – Sklep o zagotavljanju obveznega sodelovanja domačih ponudnikov storitev in blaga pri javnih naročilih Občine Bovec in pravnih oseb v večinski lasti ali upravljanju Občine Bovec;

Predlog v gradivu

Sklep: točko dnevnega reda se zamrzne, na način, da svetniki v nadaljevanju skupaj dorečejo besedilo, ki bo sledilo intenciji predlagatelja in bo tudi v skladu z veljavno zakonodajo. Imenuje se začasno delovno telo, ki bo predelalo in pripravilo prečiščeno besedilo k vsem točkam.

1.7 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o turistični in promocijski taksi v Občini Bovec;

Predlog v gradivu

Točko dnevnega reda se zamrzne.

Predlog predlagatelja je bil, da točke 1.6, 1.7, 1.9 in 1.10 zamrznejo, odločanje pa se prestavi na drug termin, kar so svetniki tudi potrdili.

1.8 Participativni proračun – sprememba Statuta Občine Bovec;

Predlog v gradivu

S spremembo 110 člena Statuta so se strinjali vsi razpravljavci oziroma liste in stranke in so podprli uvedbo participativnega proračuna. Strinjali so se tudi s tem, da se zanj nameni do največ 1% vrednosti predvidenega proračuna za posamezno leto.

Sklep: Predlog se obravnava na Statutarno pravni komisiji in se pripravi prečiščen predlog za drugo branje, kar so svetniki soglasno potrdili.

1.9 Sklep o pripravi Odloka o razdelitvi sredstev Triglavskega narodnega parka v Občini Bovec – univerzalni temeljni prihodek in o razdelitvi sredstev iz 4. odstavka 11. člena Zakona o Triglavskem narodnem parku;

Točko dnevnega reda se zamrzne

1.10 Odlok o zagotavljanju sofinanciranja  investicij  za dostop do pitne  vode prebivalcem,  ki nimajo dostopa do pitne vode;

Točko dnevnega reda se zamrzne

1.11   Odlok o zagotavljanju sofinanciranja  komunalnih  storitev  pri  ravnanju  z  odpadki,  ki vsebujejo azbest;

Odlok v gradivu

Uprava Občine Bovec je predlagala, da se pripravi Pravilnik v podobnem besedilu, kot ga ima Občina Tolmin, glede na to, da imata Občini istega izvajalca. Pravilnik naj predvideva začasno odlagališče v Bovcu in odvoz Komunale na deponijo za azbest.

Sklep: svetniki so soglasno podprli predlog, da je primeren za nadaljnjo obravnavo na Statutarno pravni komisiji.

1.12   Sklep o pripravi  spremembe Statuta  Občine Bovec  in pripravi drugih aktov z  namenom imenovanja mlade županje in mladega župana ter ustanovitve komisije za mlade in ustanovitve parlamenta za mlade;

Predlog spremembe Statuta Občine Bovec v gradivu

Občina Bovec z javno objavo pozove vse mlade od 12. do 25 leta in z njimi pripravi posvet, da podajo svoja mnenja in izrazijo pripravljenost sodelovanja. Občina Bovec pripravi do 1. 6. 2023 vse potrebne akte, ki zagotovijo prve korake za aktivno vključevanje mladih v lokalno politiko. Predlog so svetniki podprli soglasno.

1.14  Sklep o pripravi Odloka o financiranju glavarine za delo krajevnih  skupnosti;

Predlog Odloka v gradivu

Vsi so se strinjali, da zneski že zadnjih 15 let niso bili ažurirani, zato je smiselno predlagati višjo glavarino.

Predlog predlagatelja je, da se določi znesek na prebivalca s stalnim bivališčem v posamezni Krajevni skupnosti, sredstva pa bodo namenjena Krajevnim skupnostim.

Sklep: predlog so svetniki potrdili kot primernega za nadaljnjo obravnavo na Statutarno pravni komisiji.

2. Spremembe in dopolnitve Odloka o preoblikovanju javnega zavoda Sončni Kanin v Sončni Kanin d.o.o.;

Predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za spremembe Odloka je v gradivu

Sklep: Predlagano spremembo Odloka o razmerju v Nadzornem svetu Sončnega Kanina so svetniki potrdili za primerno za nadaljnjo obravnavo.

Imenovanje članov nadzornega sveta, ki jih imenuje Občina Bovec:

UROŠ ZUPAN 11 za 1 vzdržan (PREDLOG POTRJEN)

GORAN KAVS 6 za 6 proti (PREDLOG NI POTRJEN)

MARKO GORJANC 7 za 5 proti (PREDLOG POTRJEN)

3. Obravnava predlogov in dopolnitev proračuna in pripravo za prvo branje.

Sklep: Naslednjo sejo Občinskega sveta Občine Bovec se skliče v ponedeljek, 20. 3. 2023. Na seji bodo svetniki ponovno obravnavali Proračun Občine Bovec za leto 2023 z dodatki in spremembami v prvem branju.

4. Vprašanja, pobude in predlogi;

5. Razno

GRADIVO K VSEM TOČKAM

zapisal in foto: MILAN ŠTULC

Oglejte si tudi