Logo MojaObčina.si
DANES
25°C
12°C
JUTRI
27°C
16°C
Oceni objavo

Participativni proračun 2024

PREDLAGAJ
Imate idejo ali predlog za izvedbo projekta? Predlagajte ga, opišite njegovo izvedbo in ga finančno ovrednotite. V kolikor komisija oceni da je vaš predlagan projekt primeren za izvedbo, bo projekt uvrščen v glasovanje.
Od 15.05.2024 00:00 do 30.06.2024 23:59.

ODDAJ PREDLOG

GLASUJ
V fazi glasovanja občanke in občani glasujejo, kateri projekti se bodo izvedli. Skladno s pravili ima vsak občan omejene možnosti glasovanja (za svoje območje, glede na znesek projektov...). Izvedejo se projekti z največ prejetimi glasovi.
Od 05.08.2024 00:00 do 23.08.2024 23:59.


SPREMLJAJ
Po uradni objavi rezultatov, je v vsakem trenutku mogoče spremljati izvedbo izglasovanih projektov. S klikom na projekt si lahko ogledate status izvedbe, morebitne dodane fotografije, opis...
Od 01.09.2024 00:00.


KAJ JE PARTICIPATIVNI PRORAČUN

Participativni proračun je sistem razporejanja dela proračunskega denarja tako, da pri odločanju o njegovi porabi sodelujejo neposredno občani občine. Občanom je na ta način omogočeno, da sami predlagajo in odločajo, kateri projekti so zanje pomembni in bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti bivanja v občini.


NAMEN IN CILJI PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA

S participativnim proračunom želi Občina Bovec občane vključiti v proces soodločanja pri razporejanju dela proračunskega denarja, pridobiti projektne predloge po meri občanov ter hkrati izboljšati učinkovitost porabe skupnih sredstev, krepiti participacijo v domačem okolju ter izboljšati kakovost življenja v občini.

Z javnim pozivom želi Občina Bovec pridobiti projektne predloge na območju celotne občine, ki bodo v naslednji fazi izbrani na podlagi glasovanja občanov. Projekti z največ glasovi bodo do zapolnitve sredstev v tekočem proračunskem letu tudi izvedeni.


VIŠINA SREDSTEV

Za izvedbo postopka participativnega proračuna je v proračunu Občine Bovec za leto 2024 namenjenih 80.000 EUR z DDV.


ODDAJA PREDLOGOV

 Občani lahko oddajo projektne predloge na predpisanem obrazcu:

  • preko spletne aplikacije,
  • po pošti na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec,
  • osebno v sprejemno pisarno Občine Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec, v času uradnih ur.


Obrazec za oddajo projektnega predloga po pošti ali osebno, je dostopen na spletni strani https://obcina.bovec.si in v sprejemni pisarni Občine Bovec v času uradnih ur. Vsakemu gospodinjstvu pa je obrazec poslan tudi po pošti. V primeru oddaje projektnega predloga na tiskanem obrazcu bo predlog v aplikacijo vnesla občinska uprava.

Projektni predlogi morajo biti oddani do 30. 6. 2023.

Vse v roku prejete projektne predloge bo, evidentirala občinska uprava. Predlogi, posredovani po izteku zgoraj navedenega roka, se bodo zavrgli.


POGOJI ZA KANDIDIRANJE NA JAVNEM RAZPISU

 Projektni predlog mora ustrezati naslednjim pogojem:

  • da je nosilec projekta lahko Občina Bovec,
  • da bo projekt lahko izveden na območju občine Bovec,
  • da projektni predlog ni uvrščen v proračun Občine Bovec.


NAČIN IZVEDBE IZBORA PROJEKTOV

Pravočasno prispele predloge bo najprej pregledala občinska uprava, končno potrdila pa strokovna komisija, katero imenuje župan. Preverjanje skladnosti in izvedljivosti projektnih predlogov ter njihovo morebitno usklajevanje s predlagatelji bo potekalo od 1. 7. do 28. 7. 2024.

Najprej bo občinska uprava preverila prejete predloge, če ustrezajo pogojem za kandidiranje na javnem razpisu in so tudi vsebinsko izvedljivi. Pri tem bo še posebej preverila časovni, ekonomski oz. finančni, zakonodajni in zemljiško-knjižni vidik. Po preverjanju projektov bo občinska uprava pripravila poročila in ustrezna pojasnila za vsak posamezen prejeti projekt.

Strokovna komisija bo na podlagi poročil občinske uprave glede primernosti posameznih projektov pripravila in potrdila seznam skladnih in izvedljivih projektnih predlogov.


GLASOVANJE

Po potrditvi seznama projektnih predlogov bo na spletni strani Občine Bovec in v medobčinskem glasilu objavljeno vabilo za glasovanje s seznamom projektnih predlogov, ustreznih za glasovanje.

Glasovanje o projektnih predlogih bo potekalo od 5. 8. 2024  do 23. 8. 2024 in sicer:

  • na spletni strani Občine Bovec do 23. 8. 2024 do 24.00
  • na sedežu Občine osebno od 5. 8. do 23. 8. 2024, vsak dan med 900 do 1100  ob sredah pa tudi od 1300 do 1600


Natančnejša navodila o glasovanju bo vsebovalo vabilo na glasovanje.

Za glasovanje v aplikaciji bo treba vnesti kodo, ki jo bodo občani, skupaj z vabilom za glasovanje, prejeli po pošti. Kodo bo potrebno vnesti tudi na glasovnice oddane na sedežu občine. Vsak upravičenec bo imel pri glasovanju za oddajo 1 glas.

Izglasovani projekti bodo javno objavljeni in do višine sredstev participativnega proračuna uvrščeni v proračun, ki ga bo župan posredoval občinskemu svetu v obravnavo in sprejem. Uradni rezultati glasovanja se bodo objavili v spletni aplikaciji na spletni strani Občine Bovec.


UMESTITEV IZGLASOVANIH IN IZBRANIH PROJEKTOV V PRORAČUN

Po izvedbi glasovanja in pridobitvi uradnih rezultatov glasovanja strokovna komisija razvrsti izglasovane projektne predloge glede na število prejetih glasov, ter jih potrdi kot izbrane glede na razpoložljiva sredstva.

Glede na izid glasovanja se po vrstnem redu potrdi toliko projektnih predlogov, dokler skupna vrednost projektov nezapolni ali preseže predvidenega zneska v višini 77.500 EUR. Projektni predlogi se razvrstijo tako, da si sledijo od tistega z največ prejetimi glasovi, do tistega z najmanj prejetimi glasovi. Če imata dva ali več projektnih predlogov enako število glasov in obeh oziroma vseh ni mogoče potrditi za izvedbo, o tem, kateri projektni predlog bo izveden, odloči strokovna komisija.

Strokovna komisija pripravi predlog projektov za uvrstitev v proračun Občine Bovec najkasneje v 30-tih dneh po končanem glasovanju.

Oglejte si tudi