Logo MojaObčina.si
DANES
24°C
14°C
JUTRI
24°C
14°C
Oceni objavo

Kako je prišlo do gradnje kolesarske povezave Borovnica–Breg

Med strateškimi prioritetami prejšnje razvojne strategije osrednjeslovenske regije je bila tudi izgradnja kolesarske infrastrukture. Na podlagi Celovite prometne strategije Občine Borovnica na eni ter s strani Direkcije RS za infrastrukturo in barjanskih občin izdelanega načrta Barjanskega kolesarskega omrežja na drugi strani je Občina Borovnica preko Dogovora za razvoj osrednjeslovenske regije uspela zagotoviti 622.050 evrov za izgradnjo kolesarske povezave med Borovnico in Bregom pri Borovnici. Občina Borovnica se je odločila, da bo vsa razpoložljiva evropska razvojna sredstva, ki jih na osnovi deleža prebivalstva omogoča Dogovora za razvoj osrednjeslovenske regije, investirala za vzpostavitev varne infrastrukture za kolesarje in pešce na prometno najmanj varnem in zelo obremenjenem odseku regionalne ceste R3-642/1146 Vrhnika–Borovnica–Podpeč.

Dela na izgradnji 2 km dolge povezave, od katere 1,3 km poteka, pretežno kot kolesarski pas na desni in kot kolesarska steza na levi strani vozišča (gledano iz Borovnica proti Bregu), 700 metrov med mostovoma čez Borovniščico na Mejačevi ulic in Ljubljanski cesti pa kot kolesarska cesta, so se začela v začetku septembra 2022. Ob tem se pripadajoči odsek regionalne ceste tudi v celoti rekonstruira, vozišče pa bo po končani rekonstrukciji širše in bistveno bolj kakovostno, kar bo izboljšalo kakovost vožnje in prometno varnost tudi za voznike motornih vozil.

Prvotno je bila predvidena izgradnja kolesarske povezave od P+R pri železniški postaji Borovnica kot intermodalnega prometnega vozlišča do meje z občino Brezovica, za kar sta bili izdelani tudi idejna zasnova in DIIP. Pri izdelavi projektne dokumentacije se je izkazalo, da ustrezne in s Pravilnikom o načrtovanju kolesarskih površin skladne povezave ne bo mogoče zgraditi brez sočasne rekonstrukcije pripadajočega dela regionalne ceste. Zaradi finančnih in časovnih omejitev se je med pripravo PZI dokumentacije izkazalo, da v danih časovnih in finančnih okvirih ne bo mogoče zgraditi celotne povezave. Med drugim tudi zaradi tega, ker bi morala DRSI zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste tudi pri nadaljevanju gradnje proti meji z občino Brezovica.

Za odsek med križiščem regionalne ceste in Ulice bratov Debevec in odcepom za gasilski dom na Bregu je že bila izdelana projektna dokumentacija rekonstrukcije ceste, ki pa je predvidevala izgradnjo hodnika za pešce oz. pločnika, za kar pa ne bi bilo mogoče pridobiti evropskih sredstev. Prav tako so bila s strani DRSI indikativno že načrtovana sredstva za rekonstrukcijo omenjenega odseka. Občina Borovnica je zato naročila spremembo projekta izgradnje pločnika ob »Brežanki« v gradnjo kolesarske povezave ob »Brežanki, z nadaljevanjem do P+R pri ŽP Borovnica.

Za primer, da bi na ravni osrednjeslovenske regije po potrditvi projektov v dogovoru za razvoj regije evropska sredstva ne bi bila v celoti razdeljena, je naročila izdelavo PZI dokumentacije za odsek med odcepom za gasilski dom na Bregu in občinsko mejo in sicer v dveh delih (do Pako h. š. 32 in od tam do meje z občino Brezovica). Tako bi občina – v primeru, da bi DRSI sočasno zagotovila tudi sredstva za rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste – lahko kandidirala za preostanek evropskih razvojnih sredstev. Vendar do tega ni prišlo, saj je bilo na ravni regije pripravljenih dovolj kakovostnih projektov za črpanje vseh predvidenih evropskih sredstev.

Tako je na izvedbeni ravni ostalo pri gradnji kolesarske povezave med P+R pri ŽP Borovnica in odcepom z regionalne ceste za gasilski dom na Bregu pri Borovnici. Na pobudo civilne iniciative občanov, ki živijo ob Brežanki, prišlo do manjših sprememb projekta, med katerimi velja omeniti izgradnjo otoka za umirjanje prometa pri vstopu v naselje Breg iz smeri Borovnice.

Še pred samo gradnjo je bilo potrebno z vsemi lastniki zemljišč, na katere se posega zaradi gradnje, skleniti pogodbe o služnosti z naknadnim odkupom po izvedbi, odkupiti zemljišča v lasti Direkcije RS za vode ter pridobiti pozitivna mnenja SŽ Infrastruktura d. o. o., Elektro Ljubljana d. d., JP KPV d. o. o., Direkcije RS za vode, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Zavoda RS za varstvo narave in drugih soglasodajavcev. Nekatere podrobnosti projektnih rešitev je bilo potrebno prilagoditi njihovim zahtevam, v prvi vrsti zahtevam za zaščito dvoživk. Odsek med mostovoma čez Borovniščico pa je bilo potrebno naknadno uskladiti še s predpisanimi zahtevami Direkcije RS za vode za zmanjšanje poplavne ogroženosti. Ne glede na to, da gre za relativno kratko kolesarsko povezavo je bilo njeno umeščanje v prostor in pridobivanje soglasij za njeno izvedbo zelo zahtevno.

Poskrbeti je bilo potrebno tudi za recenzijo celotne projektne dokumentacije za izvedbo, recenzirano dokumentacijo pravočasno posredovati na Direkcijo za infrastrukturo, na Ministrstvo za infrastrukturo pa vlogo za sofinanciranje projekta s sredstvi RS in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Pred tem je bilo potrebno z Direkcijo za infrastrukturo skleniti še sporazum o sofinanciranju, saj je morala slednja v celoti zagotoviti sredstva za rekonstrukcijo pripadajočega dela regionalne ceste. Po izpolnitvi zahtev za dopolnitev vloge za sofinanciranje kolesarske povezave s sredstvi RS in ESRR so bili izpolnjeni pogoji, da je DRSI lahko izvedla postopek javnega naročila za izbor izvajalca, ki je vseboval tudi naročilo za zamenjavo cevi dotrajanega vodovodnega omrežja na pripadajočem odseku regionalne ceste. Slednje je predmet posebne pogodbe med Občino Borovnica in DRSI in ni sestavni del operacije izgradnje kolesarske povezave, ki jo sofinancira ESRR.

Postopek izbora najbolj ugodnega ponudnika je DRSI končala v aprilu 2022 in 12. 5. 2022 je bila v sejni sobi Občine Borovnica slovesno podpisana pogodba za ureditev kolesarske povezave »Barjansko kolesarsko omrežje« na območju občine Borovnica, odsek Borovnica–Breg med predstavniki Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, Občino Borovnica in izvajalcem del podjetjem Komunalne gradnje d. o. o..

Predvidoma bi morala biti dela zaključena konec maja 2023, vendar je zaradi sočasne rekonstrukcije odseka železniške proge LjubljanaDivača med Preserjami in Borovnico prišlo do časovnega zamika. Da je ne bi poškodovala oz. »obrabila« težka tovorna vozila, ki sodelujejo pri rekonstrukciji proge, bo vrhnja plast asfalta, na kateri bodo seveda zarisane tudi talne prometne oznake, položena šele v začetku oktobra 2023.

S tem bo gradnja končana in upamo, da jo bodo s pridom v čim večjem številu uporabljali tako kolesarji kot pešci. In da bodo pri tem znali in hoteli upoštevati drug drugega ter izkazati potrebno pozornost šibkejšim udeležencem v prometu. (ob)Oglejte si tudi