Logo MojaObčina.si

Borovnica

DANES
6°C
-3°C
JUTRI
9°C
1°C

Odvajanje in čiščenje odpadne komunalne vode prek male komunalne čistilne naprave

Povprečen Slovenec porabi na dan v povprečju okoli 150 litrov vode. Do nedavnega so bili ljudje navajeni, da so na območjih, kjer ni bilo zgrajenega kanalizacijskega omrežja, zgradili greznice ali pa odplake spustili v bližnji jarek, potok ali gozd. Zaradi čedalje večje skrbi za okolje in čedalje strožjih zahtev in direktiv EU so taka dejanja prepovedana in v nasprotju z zakoni in predpisi. Kljub pospešeni gradnji kanalizacijskega omrežja in spodbujanju občin, da občani gradijo male komunalne čistilne naprave (v nadaljevanju MKČN), še zmeraj skoraj polovica Slovencev uporablja obstoječe pretočne greznice. Gradnja greznic ni več dovoljena, izjemoma je dovoljena gradnja nepretočne nepropustne greznice skladno s 4. odstavkom 21. člena Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, UL RS, št. 98/15, 81/19 (v nadaljevanju Uredba). 

Izpusti iz greznic v naravno okolje namreč niso več dovoljeni, razen pri greznicah obstoječih objektov, za katere je bilo gradbeno dovoljenje izdano pred 14. 12. 2002 ali pa so bili objekti v uporabi pred tem dnem oziroma je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje objekta. Vsebina greznice se mora v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo odvažati in čistiti na ustrezni čistilni napravi. Za odvoz vsebine greznice in ustrezno obdelavo je na območjih občin Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika pristojno Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d. o. o. (v nadaljevanju JP KPV, d. o. o.), ki delo izvaja s pogodbenim izvajalcem EKO PRETOK, d. o. o., ki zagotavlja storitev prevzema blata iz greznic pri uporabniku in prevoz na centralno čistilno napravo Vrhnika, kjer se prevzeto blato očisti.   

Zakonodaja med drugimi obveznostmi nalaga, da se morajo vsa gospodinjstva, kjer je to mogoče, obvezno priključiti na javno kanalizacijsko omrežje. 

Kjer pa priključitev na javno kanalizacijsko omrežje ni mogoča – objekti, ki se nahajajo na območjih, kjer opremljenost z javno kanalizacijo ni predpisana –, morajo lastniki objektov, ki odvajajo komunalno odpadno vodo neposredno ali posredno v vode brez predhodnega čiščenja oziroma obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode ni skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje njihovega objekta, zagotoviti odvajanje in čiščenje odpadne vode skladno z Uredbo najkasneje do 31. decembra 2021.

Objekti, pri katerih je obstoječa ureditev odvajanja in čiščenja skladna s predpisi, ki so veljali v času gradnje, morajo za odpadno vodo, ki nastaja v tem objektu, zagotoviti odvajanje in čiščenje v skladu z Uredbo najkasneje ob prvi rekonstrukciji, medtem ko velja, da morajo vsi lastniki novogradenj na teh območjih vgraditi MKČN. 

Ne gre pa zanemariti tudi dejstva, da so vse greznice, ki so bile zgrajene pred več leti, tudi če so bile zgrajene skladno s takrat veljavnimi predpisi, morebiti že dotrajane ali poškodovane, zato jih je smiselno čim prej nadomestiti z MKČN.

Pri  odvajanju in čiščenju odpadne komunalne vode za občine Borovnica, Log - Dragomer in Vrhnika si v JP KPV, d. o. o., prizadevamo čim prej ustrezno urediti območja vseh treh občin in tako zadostiti zahtevam zakonodaje. Občina Borovnica je svojim občanom letos že ponudila možnost sofinanciranja nakupa in gradnje MKČN, več informacij najdete na https://www.borovnica.si/uradne-objave/razpisi/. 

Če imate pri vašem objektu že vgrajeno MKČN, vas pozivamo, da nam skladno s 28. in 29. členom Uredbe predložite vso potrebno dokumentacijo za to. Če so rezultati analize iztoka ustrezni, vam bomo z naslednjim mesecem od prejetja prvih meritev znižali plačilo okoljske dajatve za 90%. Strošek analize vzorca iztoka in izdelava poročila se giblje med 70 in 100 EUR, izvajajo pa jo za to pooblaščeni izvajalci (seznam pooblaščenih izvajalcev na) http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/tabela/5). Glede na vse zgoraj navedeno vas vabimo, da nam posredujte dokumentacijo o MKČN ali svoje sporočilo – vprašanje na informacijska@kpv.si. Z veseljem vam bomo pomagali znižati strošek okoljske dajatve in pripomoči k čistejšemu okolju.

JP KPV d.o.o.

 

 

 

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi