Logo MojaObčina.si

Ajdovščina

JUTRI
34°C
19°C
TOR.
34°C
19°C

Krediti za spodbujanje investicij

Občina Ajdovščina obvešča, da je na svoji spletni strani www.ajdovscina.si objavila Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v Občini Ajdovščina za leto 2019.

Izvleček javnega razpisa

1.    Predmet javnega razpisa:

Je dodelitev sredstev, namenjenih za subvencioniranje obrestne mere za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina.

2.    Namen javnega razpisa:

Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v novo ali obnovo proizvajalnih in storitvenih zmogljivosti ter opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in katero tudi dejansko opravlja ter s tem posledično tudi ohranjanje ali odpiranje novih delovnih mest ter krepitev gospodarstva v občini Ajdovščina.

Kreditna sredstva s subvencionirano obrestno mero se bodo odobrila za investicijska vlaganja za naslednje namene:

–       za nakup, urejanje in komunalno opremljanje zemljišč za gradnjo poslovnih prostorov,

–       za nakup, gradnjo ali investicijsko vzdrževanje poslovnih ali proizvodnih prostorov,

–       za nakup nove ali generalno obnovljene proizvajalne in storitvene opreme,

–       za nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje).

3.    Oblika pomoči – državna pomoč: 

Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu predstavljajo državno pomoč na podlagi pravila de minimis, v skladu z Uredbo Komisije (EU) 1407/2013 z dne 18. 12. 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (Uradni list EU L 352, 24. 12. 2013).

 Skupni znesek pomoči de minimis, dodeljen istemu enotnemu podjetju, ne sme presegati 200.000 € v kateremkoli obdobju zadnjih treh proračunskih let, ne glede na obliko ali namen pomoči ter ne gleda na to, ali se pomoč dodeli iz sredstev države, občine ali Unije (v primeru podjetij, ki delujejo v komercialnem cestnem tovornem prevozu, znaša zgornja dovoljena meja pomoči 100.000 €).

4.    Upravičenci:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju občine Ajdovščina.

Pri nakupu premičnin se za lokacijo šteje sedež podjetja oziroma stalno bivališče samostojnega podjetnika posameznika.

5.    Pogoji za dodelitev sredstev:

Popolne vloge na razpis morajo biti pripravljene v skladu z navodilom za pripravo vloge, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Investicija, ki je predmet vloge, mora predstavljati zaključeno celoto, mora biti skladna z vso tangirano zakonodajo ter mora biti okoljsko sprejemljiva in energetsko učinkovita.

6.    Merila za dodelitev sredstev:

Strokovna komisija bo opravila strokovni pregled vlog praviloma enkrat mesečno ter jih ocenila na podlagi pogojev, ki so opisani v razpisni dokumentaciji. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi kredita s subvencionirano obrestno mero obveščeni najkasneje v roku 30 dni od dneva oddaje popolne vloge. Vloge bodo obravnavane po vrstnem redu, kot bodo vložene, pri čemer se šteje dan in ura oddaje vloge oziroma zadnje dopolnitve vloge (velja poštni žig).

Vloge, ki ne bodo izpolnjevale pogojev, bodo zavrnjene, nepopolne vloge ali vloge, ki bodo vložene po porabi sredstev, pa zavržene. Pritožbe zoper sklep obravnava arbitražna komisija, ki jo imenuje župan.

7.    Višina sredstev:

Po tem javnem razpisu so za subvencioniranje obrestne mere za najete kredite zagotovljena sredstva v višini 84.417 €. Obrestna mera za kreditojemalce je EURIBOR + 0 %, odplačilna doba kredita je 5 oziroma 10 let, odvisno od višine kredita ter namena kredita.

Višina kredita je odvisna od vrste investicije ter višine zaprošenega kredita.

Višina kredita ne sme presegati 50 % predračunske vrednosti upravičenih stroškov posamezne investicije in 10 % skupne kreditne mase oz. največ 75.000 €, razen v primeru, če strokovna komisija ugotovi upravičenost in gospodarnost investicije

8.     Upravičeni stroški:

Upravičeni stroški so navedeni v razpisni dokumentaciji. DDV ni upravičen strošek.
9.    Rok koriščenja kredita:

Rok koriščenja kredita je od objave razpisa do pokoriščenja celotne kreditne mase oziroma najkasneje do 30. 11. 2019.

Upravičenci so dolžni v roku 45 dni od pravnomočnosti sklepa o dodelitvi državne pomoči (kredita s subvencionirano obrestno mero) Občino Ajdovščina pisno obvestiti ali bodo sklenili kreditno pogodbo in koristili odobrena kreditna sredstva, sicer se šteje, da odobrenih sredstev ne bodo koristili.

10.  Dokumentacija javnega razpisa:

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih strani Občine Ajdovščina. Pridržujemo si pravico, da morebitne spremembe in dopolnitve razpisa objavimo kot popravek na spletni straneh, največ 15 dni pred zaključkom razpisa.

Dodatne informacije lahko zainteresirani upravičenci dobijo na Oddelku za gospodarstvo in razvojne zadeve Občine Ajdovščina (Janez Furlan, tel. št. 05 365 91 26, v času uradnih ur organa) ali na Območni obrtno – podjetniški zbornici v Ajdovščini (Marko Rondič, tel. št. 05 364 49 00).

11.  Prijava na razpis in rok za oddajo vlog:

Vloge morajo prispeti na naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina od 25. 2. 2019 dalje do najkasneje 15. 11. 2019 do 12.00 ure oziroma do porabe sredstev kreditne mase.

Interesenti oddajo vlogo s zahtevanimi prilogami na posebnem obrazcu – vlogi, ki ga natisnejo iz spletne strani www.ajdovscina.si. Pisne vloge z oznako: »NE ODPIRAJ, PRIJAVA NA RAZPIS – PODJETNIŠTVO« in z naslovom pošiljatelja na hrbtni strani v zgornjem delu ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti ovojnici.

Celotno besedilo javnega povabila s podrobnejšimi podatki, pogoji in navodili je objavljeno na spletni strani Občine Ajdovščina: http://www.ajdovscina.si  v rubriki »javni razpisi«.

 

Všečkaj objavo

Oceni objavo

Oglejte si tudi