Logo MojaObčina.si

Sodražica

DANES
24°C
10°C
JUTRI
26°C
9°C
Avtor: OBČINA SODRAŽICA,

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 01. 03. 2019
Številka razpisa: 671-2/19
Sredstva: 18000€

Občina Sodražica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 29/17), 6. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) ter Letnega programa športa za leto 2019, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Sodražica, na 3. redni seji dne 28. 02. 2019, objavlja

 

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov športa v Občini Sodražica za leto 2019

 

1. Naročnik javnega razpisa je Občina Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica.

 

2. Iz sredstev občinskega proračuna se bodo sofinancirali naslednji programi:

-      interesna športna vzgoja otrok - 1.700,00 EUR,

-      kakovostni šport - 6.800,00 EUR,

-      športna rekreacija starejših - 500,00 EUR,

-      športne prireditve - 2.000,00 EUR,

-      delovanje društev in klubov - 7.000,00 EUR.

 

3. Popolne in v roku prispele prijave bodo vrednotene na podlagi veljavnega Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sodražica (Ur. l. RS, št. 17/14, 16/15 in 14/18) (v nadaljevanju: Pravilnik) in Letnega programa športa za leto 2017. Pravilnik in Letni program športa za leto 2019 sta prilogi razpisne dokumentacije.

 

4. Skupna vrednost sredstev razpisa je 18.000,00 EUR.

 

5. Dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v letu 2019, upoštevaje plačilne roke, ki jih bodo določali Zakon o izvrševanju proračuna RS in ostali podzakonski predpisi.

 

6. Pogoji sofinanciranja: Na javni razpis se lahko prijavijo športna društva in klubi, ostala društva, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa. Izpolnjevati morajo naslednje pogoje:

-       so registrirani za izvajanje športne dejavnosti v skladu zakonom,

-       imajo sedež v občini Sodražica in izvajajo dejavnost, v katero je vključenih najmanj 60% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,

-       imajo sedež izven občine Sodražica in izvajajo dejavnost na območju občine Sodražica, v katero je vključenih najmanj 80% posameznikov s stalnim prebivališčem v občini Sodražica,

-       Kadar izvajajo kakovostni ali vrhunski šport, ki je posebnega pomena za občino Sodražica, imajo lahko sedež izven občine Sodražica in v svojo dejavnost vključujejo posameznike s stalnim prebivališčem v občini Sodražica.

-       imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,

-       imajo organizirano redno dejavnost in vadbo za določene športne programe,

-       imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih (velja le za športna društva in klube),

-       občini redno dostavljajo programe dejavnosti s področja športa, podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa in druge zahtevane podatke,

-       izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s kriteriji za sofinanciranje programov.

Posamezni izvajalci športnih programov lahko s svojimi programi za proračunska sredstva lokalne skupnosti po posameznih vsebinah, opredeljenih v 4. členu tega pravilnika, kandidirajo na posameznem razpisu le enkrat.

 

7. Vsebina vloge: Vloge za sofinanciranje programov športa za leto 2019 morajo biti oddane izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije in morajo vsebovati vsa potrebna dokazila. Prijavitelji lahko razpisno dokumentacijo dvignejo na sedežu Občine Sodražica, Trg 25. maja 3, Sodražica v času uradnih ur. Razpisna dokumentacija je na voljo tudi na spletni strani občine www.sodrazica.si

 

8. Rok in način prijave: Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih z vsemi zahtevanimi prilogami, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 01. 04. 2019 do 11. ure. Prijave morajo biti oddane spete v mapi, v zaprtih ovojnicah, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis »NE ODPIRAJ! - ŠPORT 2019«.

 

9. Ponudniki bodo o izidu obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci športnih programov bo župan občine Sodražica sklenil pogodbe o sofinanciranju.

 

10. Dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, tel. št. 01 83 66 075 pri Petri Marn.

 

Številka: 671-2/19                                                               Župan Občine Sodražica

Datum: 01. 03. 2019                                                                   Blaž Milavec l.r.

Všečkaj objavo