Logo MojaObčina.si

Sodražica

DANES
24°C
10°C
JUTRI
26°C
9°C
Avtor: OBČINA SODRAŽICA,

Javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 03. 05. 2019
Številka razpisa: 320-2/19
Sredstva: 4000€
Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev Občini Sodražica za leto 2019

1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za investicije in investicijsko vzdrževanje infrastrukture društev ali drugih prostovoljni in neprofitnih skupin občanov, ki delujejo na območju Občine Sodražica in vključujejo (tudi) občanke in občane Občine Sodražice (nadalje: društva), za leto 2019 v višini 4.000,00 EUR oz. naložbe v objekte, opremo ali drugo infrastrukturo društev, ki je namenjena širši javnosti.

2. Pogoji za kandidiranje: društva, ki imajo v lasti ali v upravljanju objekte, opremo ali drugo infrastrukturo športnorekreacijske, turistične ali podobne narave.

Društva morajo imeti sedež na območju občine oziroma redno delujejo na območju občine in vključujejo občanke in občane občine (npr. pokrivajo to območje preko koncesije). Sredstva so namenjena projektom, ki predstavljajo naložbe v to infrastrukturo. Za vse operacijo morajo kandidati predložiti predpisana veljavna dovoljenja. Objekti, oprema ali druga infrastruktura mora biti tudi v prihodnje (najmanj pet let) javno dostopna oz. dostopna uporaba širši javnosti pod enakimi pogoji.

3. Skozi razpis se podpre eden ali več projektov, ki ustrezajo razpisnim pogojem, pri čemer bodo imeli prednost projekti, pri katerih bo sofinanciranje bistvenega pomena za izvedbo. Upoštevali se bodo projekti, ki bodo izvedeni po odobritvi do najkasneje 30.11.2019.

4. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.

5. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.

6. Upravičencem se bodo sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačala na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila. Sredstva se bodo nakazala 30 dni po pridobitvi popolnega zahtevka.

7. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si

8. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 03. 06. 2019 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis »NE ODPIRAJ! – INFRASTRUKTURA DRUŠTEV 2019«.

9. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni najkasneje v 14-ih dneh po obravnavi vlog.


Številka: 320-2/19                                          Župan Občine Sodražica
Datum: 03. 05. 2019                                          mag. Blaž Milavec l.r.

Všečkaj objavo