Logo MojaObčina.si

Sodražica

DANES
24°C
10°C
JUTRI
26°C
9°C
Avtor: OBČINA SODRAŽICA,

Javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2019

Datum objave: 03. 05. 2019
Številka razpisa: 330-5/19
Sredstva: 1500€
Občina Sodražica na podlagi Odloka o proračunu Občine Sodražica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 14/2019) in 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 - ZIPRS1011, 3/13 in 81/16) objavlja

javni razpis za dodelitev finančnih sredstev iz občinskega proračuna za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sodražica za leto 2019

1. Občina Sodražica razpisuje nepovratna finančna sredstva za ohranjanje in spodbujanje razvoja kmetijstva in podeželja za leto 2019 v višini 1.500,00 EUR. Sredstva se dodelijo ustanovam in društvom, ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja.

2. Upravičenci do finančnih sredstev so pravne osebe (ustanove in društva), ki izvajajo programe izobraževanja in usposabljanja. Prijavitelj mora imeti sedež na območju Občine Sodražica ali območje Občine Sodražica s svojim delovanjem pokriva.

3. Program se mora izvajati na območju Občine Sodražica, vendar morajo biti udeleženci prijavljenega programa večina iz Občine Sodražica.

4. Upravičeni stroški programa so:
- stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije;
- stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede povezane s kmetijskimi dejavnostmi,
- drugi materialni stroški, ki so nastali v zvezi z izvajanjem programa.

5. Razpisna dokumentacija je od dneva objave tega razpisa na voljo na Občini Sodražica ali na spletni strani www.sodrazica.si.

6. Postopek javnega razpisa opravi razpisna komisija, ki jo imenuje župan. V roku prispele prijave bo komisija vrednotila na podlagi naslednjih kriterijev:
1. udeleženci programa
a) osnovnošolska mladina 10 točk
b) uporabniki do 40 let 5 točk
c) uporabniki nad 40 let 3 točke

2. vsebina programa
a) učni program 10 točk
b) preventivni program 5 točk

3. izvajalci programa
a) partnerstvo dveh ali več izvajalcev 5 točk
b) prijavitelj program izvaja sam 0 točk

4. dolgoročni pomen za razvoj kmetijstva v občini Sodražica
a) velik 5 točk
b) opazen 3 točke
c) neopazen 0 točk

7. Razpisno dokumentacijo in dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko ponudniki dobijo na Občini Sodražica, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica, na telefonski št. 83 66 075 pri Petri Marn, ali na e-naslov: obcina@sodrazica.si

8. Upoštevane bodo vse pisne prijave na originalnih obrazcih, ki bodo prispele na sedež občine najkasneje 20. 05. 2019 do 10. ure. Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici, v zgornjem levem kotu mora biti napisan naslov pošiljatelja, v spodnjem desnem kotu pa naslov: OBČINA SODRAŽICA, Trg 25. maja 3, 1317 Sodražica in pripis »NE ODPIRAJ! - KMETIJSTVO 2019«.

9. Prosilci bodo o odobritvi obveščeni v 14-ih dneh po obravnavi vlog.

10. Sredstva bodo upravičencem dodeljena s sklepom župana. Izbrani prosilec bo moral v 30. dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri pristopiti k podpisu pogodbe. V kolikor se v tem času ne bo odzval, se bo štelo, da je odstopil od ponudbe.

11. Upravičencem se sredstva iz proračuna Občine Sodražica izplačajo na podlagi zahtevka, kateremu bodo morala biti priložena dokazila, najkasneje do 30.11.2019. Zahtevek upravičenca bo moral vsebovati naslednjo dokumentacijo:
- dokazila o plačilu obveznosti (račun in potrdilo oz. dokazilo o plačanem računu),
- druga dokazila (poročilo oz. dokazilo o opravljenem usposabljanju)

Številka: 330-5/19                                                                     Župan Občine Sodražica
Datum: 03. 05. 2019                                                                 mag. Blaž Milavec l.r.

Všečkaj objavo