Logo MojaObčina.si
DANES
17°C
1°C
JUTRI
22°C
3°C
1232

S 3. seje občinskega sveta

Po predstavitvi osnutkov proračunov za leti 2023 in 2024 je občinski svet na včerajšnji seji o obeh dokumentih opravil splošno razpravo. Osnutka so svetniki sprejeli, od danes, 26. januarja, do 15. februarja 2023 pa bosta v javni razpravi. Objavljena sta na občinskih spletnih straneh, v tiskani obliki pa na voljo v glavni pisarni Občine Radovljica.

Pri pripravi proračunov sta župan in občinska uprava sledila predvsem naslednjim izhodiščem: zagotavljanje sredstev za zakonske obveznosti, nadaljevanje oziroma dokončanje začetih investicij, izvedba investicij, ki se sofinancirajo z nepovratnimi sredstvi, vzdrževanje občinskega premoženja ter zagotavljanje sredstev za pokrivanje obratovalnih stroškov, na katere ima velik vpliv dvig cen energentov.

V proračunu za leto 2023 je načrtovanih 24,7 milijona evrov prihodkov in 28,3 milijona odhodkov, za leto 2024 pa 23,3 milijona prihodkov in 24,9 milijona evrov odhodkov. V letu 2023 je predvidena namenska zadolžitev za 2 milijona, v letu 2024 pa za 1,6 milijona evrov, in sicer za investicije, ki so načrtovane v proračunu, za uravnoteženje proračuna v letu 2023 pa je vključen tudi ocenjen prenos v višini 1,6 milijona evrov. Predvideni investicijski odhodki v letu 2023 predstavljajo približno 42 odstotkov vseh odhodkov, v letu 2024 pa 33 odstotkov odhodkov.

Med večjimi investicijami, ki so prednostno vključene v oba proračuna, so investicije, ki so ali bodo sofinancirane z nepovratnimi sredstvi:
-          dokončanje izgradnje komunalne infrastrukture na spodnjem Lancovem,
-          izgradnja komunalne infrastrukture v Kamni Gorici,
-          dozidava vrtca Radovljica z dozidavo in prenovo kuhinje ter izgradnja razvojne ambulante,
-          nadaljevanje obnove Klinarjeve hiše v Kropi,
-          vzdrževanje Kulturnega doma v Kropi ter
-          zaključek prve faze rekonstrukcije kopališča v Radovljici.

Ostale večje investicije, ki so vključene v proračuna, so:
-          obnova ceste na Lipce v Lescah ter ureditev javnih površin, izgradnja meteorne kanalizacije in javne razsvetljave v Kamni Gorici,
-          sanacija brežine ter priprava konservatorskega načrta za obnovo Plečnikovih paviljonov ter
-          pridobitev projektne dokumentacije in izgradnja javnih sanitarij na avtobusni postaji v Radovljici.

Občinska proračuna sta deloma pripravljena kot participativna - pri odločanju o porabi proračunskih sredstev za projekte v višini 200 tisoč evrov v posameznem letu sodelujejo tudi občani. Glasovanje o prejetih in že potrjenih projektnih predlogih je predvideno med 20. in 24. februarjem 2023. V proračun bodo v okviru razpoložljivih sredstev uvrščeni tisti projekti, ki bodo prejeli največ glasov.

Občinski svet je obravnaval in sprejel Osnutek Odloka o sedmih spremembah in dopolnitvah Prostorskega reda Občine Radovljica, s katerim se po predpisanem kratkem postopku Zakona o prostorskem načrtovanju prevzema namenska raba, kot je določena v veljavnem prostorskem aktu Občine Bled. Gradivo bo do 1. februarja 2023 objavljeno na spletni strani Občine Radovljica.

Občinski svetniki so potrdili tudi Osnutek Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje prostorske enote LE 08 – Lesce Lipce. S sprejemom tega OPPN se bo spremenila namenska raba iz proizvodnih v osrednje površine, območje se bo največ v 30 % deležu namenilo stanovanjskim stavbam z oskrbovanimi stanovanji, lahko pa tudi hotelskim, gostinskim, poslovnim in upravnim stavbam, trgovini in storitveni dejavnosti, izobraževanju in znanstvenoraziskovalnemu delu in za zdravstveno oskrbo, dovoljena je gradnja garaže. Celotno gradivo OPPN je objavljeno na spletni strani Občine Radovljica. Javna razgrnitev bo potekala še do 17. februarja 2023, v tem času se zbirajo pripombe in predlogi, kot je določeno v objavljenem javnem naznanilu.

S sprejetimi spremembami Pravilnika o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih članov Občinskega sveta Občine Radovljica so svetniki namesto dosedanjih 70 evrov po novem upravičeni do predloga za porabo sredstev v višini do 80 evrov bruto mesečno na člana svetniške skupine oziroma samostojnega člana občinskega sveta.

Občinski svet je sprejel Sklep o povprečni gradbeni ceni za kvadratni meter koristne stanovanjske površine in povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za leto 2023 in Sklep o vrednosti točke za izračun občinske takse v občini Radovljica za leto 2023. Povprečna gradbena cena za kvadratni meter koristne stanovanjske površine v stanovanjski gradnji brez stroškov komunalnega urejanja stavbnega zemljišča in brez cene zemljišča na dan uveljavitve tega sklepa znaša 1.317,79 evrov. Povprečni stroški komunalnega urejanja stavbnih zemljišč na območju občine Radovljica za povprečno stopnjo opremljenosti na dan uveljavitve tega sklepa za objekte in naprave individualne rabe znašajo 96,33 evrov na kvadratni meter, za objekte in naprave kolektivne rabe pa 85,33 evrov na kvadratni meter koristne stanovanjske površine. Vrednost točke za izračun občinske takse v Občini Radovljica za leto 2023 je določena v višini 0,04473528 evrov.

Podporo svetnikov je dobil tudi Sklep o potrditvi cene storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radovljica. S tem je potrjena cena za izvajanje storitev obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radovljica v višini 53,80 evrov brez DDV ponudnika Navček, pogrebne storitve d.o.o.. Navedenemu ponudniku se podeli koncesija za opravljanje obvezne občinske gospodarske javne službe 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radovljica. Koncesijska pogodba bo podpisana po zaključenem postopku izbora koncesionarja. O podpisu koncesijske pogodbe in začetku izvajanja 24-urne dežurne pogrebne službe v občini Radovljica bo občina obvestila javnost.

Po novi rekordni turistični sezoni, ki je zaznamovala preteklo leto, je občinski svet potrdil tudi novo strategijo razvoja turizma turistične destinacije »Radolca, pristno sladka« za obdobje 2023-2028. Njene temeljne usmeritve so nadgrajevanje kakovosti, trajnostni razvoj in usmerjanje turističnih tokov prek celega leta in na območju celotne destinacije. Strategija je razvojni strateški dokument, ki bo v prihodnjih letih podlaga javnemu zavodu, lokalni skupnosti in vsem ostalim deležnikom na področju turizma v prizadevanjih za nadaljnji razvoj kakovostne turistične ponudbe, promocijo, ohranjanje in upravljanje mednarodno konkurenčnega in prepoznavnega turističnega območja, tudi v okviru širših povezav na vseh ravneh, kot denimo v okviru Slovenske turistične organizacije, Julijskih Alp, Združenja zgodovinskih mest in UNWTO Best tourism villages.

Občinski svet je izdal še soglasje k Programu dela Razvojne agencije Zgornje Gorenjske za leto 2023, sprejel okvirni časovni in vsebinski plan sej občinskega sveta za leto 2023 in v imenovanjeza Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje kot predstavnika uporabnikov predlagal Saša Gašperina.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi