Logo MojaObčina.si

Radovljica

JUTRI
5°C
-5°C
SRE.
5°C
-6°C
2463

Občinski projekti ob nadgradnji železniške proge

Občina Radovljica bo v okviru nadgradnje železniške proge na odseku med Podnartom (Ovsišami) in Lescami  v sodelovanju s Slovenskimi železnicami in Direkcijo RS za infrastrukturo izvedla naslednje glavne skupne posege na trasi:

  • ukinitev štirih nivojskih prehodov čez železniško progo na območju radovljiške občine (na območju naselja Ovsiše, naselja Podnart in dva na območju naselja Zaloše),
  • izgradnja novih podvozov za promet osebnih in tovornih vozil ter peš promet v Podnartu in v Zalošah,
  • izgradnja nadomestnega cestnega priključka do objektov Podnart 15 in 16 zaradi ukinitve nivojskega prehoda čez železniško progo,
  • izgradnja nadomestne makadamske javne poti med ukinjenima nivojskima prehodoma čez železniško progo na območju Zaloš,
  • novogradnja nadvoza čez železniško progo na Cesti svobode pri železniškem postajališču v Radovljici z utrditvijo brežine in ureditvijo javnega parkirišča,
  • ureditev podhoda za pešce na območju Poljske poti v Radovljici,
  • ureditev ločenih pasov za kolesarje in pešce skozi železniški nadvoz ob regionalni cesti v Lescah v okviru projekta gradnje kolesarskih povezav Radovljice z zalednimi naselji,
  • obnova in dograditev občinske komunalne infrastrukture na območju železniške proge.

Naštete občinske investicije se bodo tako kot nadgradnja železniške proge izvajale kot vzdrževalna dela v javno korist. Glavni terminski načrt njihove izvedbe pa je še v usklajevanju s Slovenskimi železnicami in posameznimi izvajalci del državnega projekta nadgradnje železniške proge na odseku Podnart (Ovsiše) – Lesce.

Ocenjena vrednost izgradnje cestne in komunalne infrastrukture, ki se navezuje na investicije Slovenskih železnic in Direkcije RS za infrastrukturo, znaša 3,5 milijona evrov. Občina bo sredstva zagotovila v proračunih v obdobju 2020–2023.

Za projekt navezovalne ceste do novega podvoza in nadomestne javne poljske poti pri naselju Zaloše je občina že pridobila projektno dokumentacijo za izvedbo. Gradnjo nove nadomestne makadamske javne poti na območju Zaloš bo Gorenjska gradbena družba začela v naslednjem tednu, pot pa bo prvenstveno namenjena kot obvozna cesta mimo naselja Zaloše za potrebe tovornega prometa v času nadgradnje železniške proge.

Izdelana je tudi projektna dokumentacija navezovalne ceste do novega podvoza na Ovsišah, katere izvedba je predvidena kot kesonska gradnja, to pomeni da bo cesta izvedena v podvozu na način, ki bo preprečeval udor talne vode v podvoz, kajti najnižja točka ceste v podvozu je nižja od vodostaja potoka Lipnica. Navezovalna cesta je višinsko načrtovana tako, da je preprečeno poplavljanje podvoza tudi v primeru dviga vodostaja Lipnice in Save na nivo stoletnih voda.

Projektna dokumentacija nadomestnega cestnega priključka do objektov Podnart 15 in 16 je v sklepni fazi, pridobiti je treba še pozitivno mnenje Slovenskih železnic za manjši odmik ceste od železniške proge, kot je bilo z njihove strani podano v projektnih pogojih.

Projektanti nadvoza čez železniško progo na Cesti svobode pri železniškem postajališču v Radovljici trenutno usklajujejo dokončno obliko urbane opreme nadvoza (odbojnih in varovalnih ograj ter cestne razsvetljave) z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Zavod je pred mesecem dni potrdil obliko mostne konstrukcije, s čimer je omogočena izdelava armaturnih in opažnih načrtov za nadvoz, ki so osnova za začetek gradnje novega nadvoza, saj je po predlaganem terminskem planu izvajalca nadgradnje železniške proge Riko d.o.o. predvidena odstranitev obstoječega nadvoza v mesecu decembru tega leta. Zaradi prekinjene prometne povezave na Cesti svobode do starega mestnega jedra Radovljice in pokopališča v Radovljici iz južne smeri je predvidena začasna odprava zapore na Linhartovem trgu za vsa motorna vozila, razen za tovorni promet. Predvidoma bo gradnja novega nadvoza končana najkasneje do konca junija 2021, ko mora izvajalec končati dela na železniški progi in bo promet po železnici ponovno stekel. Izvajalec nadgradnje železniške proge bo nato nadaljeval še z zaključnimi deli na ostali železniški in cestni infrastrukturi, ki naj bi bila predvidoma v celoti zaključena v marcu 2022. 

Na območju železniškega postajališča v Radovljici se bodo sočasno z nadgradnjo železniške proge še v tem mesecu začela tudi dela, povezana s projektom gradnje kanalizacije in obnove vodovoda na Spodnjem Lancovem, in sicer zaradi izvedbe navezave na kanalizacijski sistem Radovljica. V sklopu nadgradnje železniške proge pa je na območju železniškega postajališča Radovljica predvidena prestavitev potniškega perona na južno stran proge in sočasna odstranitev obstoječega stopniščnega objekta. Ob novem južnem peronu nameravajo Slovenske železnice zgraditi parkirišče P&R, občina pa sočasno urediti obstoječe manjše parkirišče na severni strani železniške proge.

Ureditev dostopov do novega podhoda za pešce na območju Poljske poti v Radovljici je predvidena v letu 2022. Projektna dokumentacija bo dokončana in predana v naslednjem letu. 

Ob zapori proge tudi gradnja kolesarske steze in hodnika za pešce ob regionalni cesti med krožiščema z Boštjanovo ulico in Gorenjsko cesto

Javno naročilo za gradnjo kolesarske povezave je v zaključni fazi. Projekt kolesarske povezave med upravnim središčem Radovljica in železniško postajo v Lescah zajema ureditev manjkajočih odsekov, in sicer obojestranske ločene kolesarske steze in pločnika ob regionalni cesti med krožiščem z Gorenjsko cesto in krožiščem z Boštjanovo ulico ter ureditev obojestranskega pomožnega kolesarskega pasu in pločnika na Železniški ulici.

Izvedba del bo potekala v dveh sklopih. V prvem sklopu je zajeta gradnja kolesarske steze in hodnika za pešce ob regionalni cesti med krožiščema z Boštjanovo ulico in Gorenjsko cesto z delno rekonstrukcijo regionalne ceste. V tem okviru bosta izvedena dva preboja za ločeno vodenje pešcev in kolesarjev skozi železniški nadvoz, kar pomeni izvedbo dveh manjših predorov na obeh straneh ceste pod železniško progo.

Delno rekonstrukcijo in obnovo regionalne ceste bo v dogovoru z občino sočasno izvajala Direkcija RS za infrastrukturo, občina pa bo ob tem na rekonstruiranem cestnem odseku zgradila še novo fekalno kanalizacijo, za katero je pridobljeno gradbeno dovoljenje. Vsa ostala dela se izvaja v sklopu vzdrževalnih del v javno korist.

Začetek del je predviden še v letošnjem letu, zaključek pa oktobra 2021.

V drugem sklopu gradnje kolesarske povezave, načrtovane v letu 2022, bo zajet odsek Železniške ulice do železniške postaje v Lescah.

Pričakovani stroški izvedbe kolesarske povezave znašajo 2,4 milijona evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 1,4 milijona evrov.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi