Logo MojaObčina.si
DANES
2°C
-2°C
JUTRI
1°C
0°C
Oceni objavo

S 7. seje občinskega sveta

Radovljiški občinski svet je sprejel Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za širitev kmetije Jelenc na Prezrenjah, ki je bil potrjen na 5. seji občinskega sveta v maju 2023 in se v primerjavi z osnutkom ne spreminja. Dokument omogoča širitev obstoječe kmetije in gradnjo novega kmetijskega objekta (hleva) s pripadajočimi zunanjimi in infrastrukturnimi ureditvami, ki služijo načrtovani gradnji. Obenem se za potrebe širitve in posodobitve kmetije omogoča ohranitev obstoječih objektov kmetije, ki so deloma že zgrajeni izven območja stavbnih zemljišč ter določajo pogoji za posege na teh objektih.

Občinski svet je sprejel tudi Odlok o prvih spremembah in dopolnitvah Občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje osrednjih površin LE 76 – Lesce, za Trato. Osnutek je bil prav tako sprejet meseca maja 2023. Na območje se umešča dodaten stanovanjski objekt na mestu zelenih površin, spremembe pa se nanašajo tudi na mnenja nosilcev urejanja prostora. Tudi ta dokument se v primerjavi z osnutkom bistveno ne spreminja.

Svetniki so sprejeli tudi Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje prostorske enote LE 08 – Lesce Lipce, katerega osnutek so potrdili na 3. seji v mesecu januarju letos. Na območju, kjer se trenutno nahajajo obstoječi proizvodno – skladiščni objekti, bo, s sprejetim aktom, omogočena umestitev centra dobrega počutja. Center bo namenjen različnim dejavnostim, in sicer prepletu zdravstva, wellnessa, gostinstva, športa, poslovnih dejavnosti, v omejeni velikosti trgovini in bivanju z urejenim parkiranjem v kletnih prostorih. Z dokumentom se načrtuje tudi rekonstrukcija obstoječega cestnega priključka z državne ceste in izvedba dostopne ceste znotraj območja OPPN. V primerjavi z osnutkom se je dokument spremenil tako, da je z omejitvijo dodana možnost umestitve stanovanjskih stavb (ne le oskrbovanih stanovanj), dodatno je omejeno umeščanje trgovskih stavb, natančneje so definirani pogoji za oblikovanje, oglaševanje, dostop do območja in do sosednjih zemljišč in določena klasifikacija dopustnih gostinskih stavb.

Občinski svet je po skrajšanem postopku sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne, ki s spremembo odloka v ustanovitveni akt vključuje novo lekarniško enoto na Golniku.

Sprejeti Sklep o določitvi cen programov vrtcev določa povišanje cen, ki bodo od 1.11.2023 v povprečju višje za 7 odstotkov. Nova cena je bila oblikovana na podlagi predhodno izvedene revizije cene, vzrok povišanja pa je predvsem v dvigu stroškov živil, materiala in storitev, kjer glavnina odpade na stroške energentov ter dvigu stroškov plač, ki predstavljajo glavnino cene programa. Mesečna cena na otroka za:

-        oddelek prvega starostnega obdobja bo 6 odstotkov višja in bo znašala 648,45 evra,

-        oddelek drugega starostnega obdobja 7 odstotkov višja in bo znašala 498,21 evra,

-        za oddelek tri do štiriletnih otrok in kombinirani oddelek pa 8 odstotkov višja in bo znašala 547,52 evra.

Občina iz proračuna financira razliko med polno ceno programa in plačili staršev. Starši, ki plačujejo 35 odstotkov polne cene, bodo v povprečju plačevali dobrih 13 evrov več na mesec kot doslej.

Občinski svet je potrdil Akcijski načrt ukrepov za trajnostni razvoj destinacije Radol'ca za obdobje 2023 – 2026, ki vsebuje ukrepe za izboljšanje trajnostnega turizma v destinaciji. Zajema tista področja, kjer je destinacija najbolj šibka in na katerih je potrebno izboljšanje stanja. V letu 2020 je Občina Radovljica vstopila v Zeleno shemo slovenskega turizma in uspela pridobiti zlati znak. Pri ponovni presoji, ki je bila spomladi 2023, je destinacija prejela srebrni znak. Akcijski načrt vsebuje pripombe Slovenske turistične organizacije v postopku ocenjevanja. Občina je bila najbolje ocenjena na področju kulture in tradicije, kjer je prejela vse možne točke, bolj skromno pa je bilo ocenjeno področje poslovanja turističnih podjetij. Izboljšave so potrebne tudi na področju destinacijskega managementa in okolja ter podnebja, zato je tem področjem v akcijskem načrtu namenjenega več poudarka.

Za predstavnico Odbora za gospodarstvo v Svetu Javnega zavoda Turizem in kultura Radovljica so svetniki imenovali Alešo Mušič.

Oglejte si tudi