Logo MojaObčina.si
DANES
17°C
5°C
JUTRI
12°C
6°C

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2012

Datum objave: 18. 01. 2012
Številka razpisa: /
Sredstva: 18 000,00 EUR
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v RS (Uradni list RS, št. 24/00), Odloka o proračunu občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 6/11), Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 104/2009) in Letnega programa športa za leto 2012, Občina Mokronog-Trebelno objavlja JAVNI RAZPIS ZA IZBOR IN SOFINANCIRANJE IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V LETU 2012 1. Naziv in sedež naročnika: OBČINA MOKRONOG-TREBELNO, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, telefon 07/34 98 260, faks: 07/34 98 269. 2. Javni razpis se izvaja na podlagi pravnih predpisov, navedenih v uvodu. 3. Predmet javnega razpisa: Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 sofinancirala naslednje programe: 1. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok – interesna športna vzgoja predšolskih otrok 1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok – interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok – športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 1.3. Športna vzgoja mladine – interesna športna vzgoja mladine – športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 2. ŠPORTNA REKREACIJA 3. KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT – kakovostni šport – vrhunski šport 4. ŠPORT INVALIDOV 5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU – izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – športne prireditve – delovanje športnih društev in športne zveze – športni objekti 6. OBRATOVANJE IN UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA – Uporaba objekta 4. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu: – registrirana športna društva, – zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini, – javni zavodi, skladi, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, – javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja. ob pogoju, da izpolnjujejo naslednje pogoje: – imajo sedež v občini in delujejo na območju občine za občane občine, razen invalidskih društev oziroma invalidskih organizacij, ki so zasnovane tako, da združujejo člane na področju regije (upošteva se število članov iz občine oziroma maksimalna višina sofinanciranja opredeljena v letnem programu), – imajo zagotovljene materialne (športna oprema in rekviziti), prostorske pogoje (sklenjene najemne pogodbe), ustrezno usposobljene strokovne delavce in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, – prijavljajo program športa ali projekt, ki je predmet javnega razpisa, in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa, delež lastnih sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov (občina, sponzorstva, donatorstva, volontersko delo, sredstva fundacije za financiranje športnih organizacij, zavoda za šport ...), – imajo urejeno evidenco o članstvu oziroma evidenco o udeležencih programa, – so registrirani in delujejo najmanj eno leto, oziroma v kolikor ne delujejo najmanj eno leto, o sofinanciranju programov odloča za to pristojna komisija. V primeru, da se posamezni program izvaja v Občini Mokronog-Trebelno in je namenjen občanom občine Mokronog-Trebelno, na razpis pa se z enakim programom ne prijavi noben izvajalec s sedežem v občini Mokronog-Trebelno, je za izvajalca tega programa lahko izbran tudi subjekt, ki nima sedeža v Občini Mokronog-Trebelno, izpolnjuje pa ostale pogoje. 5. Merila in kriteriji za izbor: Izbrani programi bodo sofinancirani na podlagi Pravilnika o sofinanciranju letnega programa športa v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 104/2009) ter v Letnega programa športa Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012. 6. Okvirna višina sredstev, ki je zagotovljena v proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa, predvidoma znaša 18.000 EUR, in sicer za posamezna področja: Zap. št. N A M E N ZNESEK V € DELEŽ V % I. ŠPORTNA VZGOJA OTROK, MLADINE IN ŠTUDENTOV 5.580 31,00 1.1. Športna vzgoja predšolskih otrok 600 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok 600 1.2. Športna vzgoja šoloobveznih otrok 3.250 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok 2.500 Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport 750 1.3. Športna vzgoja mladine 1.730 Interesna športna vzgoja mladine 600 Športna vzgoja mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport 1.130 II. ŠPORTNA REKREACIJA 1.000 5,56 III. KAKOVOSTNI ŠPORT IN VRHUNSKI ŠPORT 1.500 8,33 Kakovostni šport 1.500 Vrhunski šport 0 IV. ŠPORT INVALIDOV 50 0,28 V. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU 3.600 20,00 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu 500 Športne prireditve 1.800 Delovanje športnih društev in športne zveze 1.300 Športni objekti 0 VI. OBRATOVANJE IN UPORABA ŠPORTNIH OBJEKTOV ZA IZVAJANJE LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA 6.270 34,83 Uporaba športnih objektov v občini 6.000 Uporaba športnih objektov izven občine 270 SKUPAJ 18.000 € 100 % 7. Obdobje, v katerem morajo biti dodeljena sredstva porabljena: Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. 12. 2012 v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. 8. Prevzem razpisne dokumentacije: Razpisna dokumentacije je na voljo takoj po objavi tega razpisa. Prevzame se jo lahko osebno na Občini Mokronog-Trebelno, kontaktna oseba Mateja Vrabec, ali na internetni strani Občine Mokronog-Trebelno: http://www.mokronog-trebelno.si/, do roka za oddajo vlog. 9. Rok in način predložitve vlog: Vloge na javni razpis je potrebno oddati v zaprti kuverti najkasneje do 30. 1. 2012 do 15. ure, in sicer osebno v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom »VLOGA NA JR ŠPORT 2012, PODROČJE: ________________ (navedba osnovnega razpisnega področja, kot npr.: športna rekreacija)«. Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden naziv in naslov prijavitelja. Vloge, ki bodo prispele po roku, se ne bodo odpirale in bodo vrnjene naslovniku. Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja s pogoji ter kriteriji razpisa. 10. Odpiranje vlog Odpiranje vlog bo 1. 2. 2012 v sejni sobi Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog in ne bo javno. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne dokumentacije. 11. Postopek dodelitve in rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu razpisa: Prijavitelji, ki bodo oddali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi. Vloge, ki ne bodo dopolnjene v pozivnem roku, bodo s sklepom zavržene. S strani strokovne komisije bo opravljeno vrednotenje popolnih vlog po merilih in kriterijih iz javnega razpisa. Komisija predlog posreduje županu, ki izda sklepe o izboru prejemnikov sredstev. Hkrati s sklepom o izboru se pozove prejemnika k podpisu pogodbe o sofinanciranju, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti glede izvedbe programov in projektov ter glede sofinanciranja izbranega programa v skladu s predpisi, ki urejajo porabo proračunskih sredstev. Zoper izdan sklep ni pritožbe v upravnem postopku, je pa dopustna tožba na Upravno sodišče RS v Ljubljani, ki se vloži v roku 30 dni od vročitve sklepa pisno ali ustno na zapisnik pri Upravnem sodišču. Predmet tožbe pa ne morejo biti merila za vrednotenje programov športa. Vložena tožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 45 dni po zaključku razpisa. 12. Kontaktna oseba za dodatne informacije: Mateja Vrabec, telefon 07/ 34 98 266, fax: 07/34 98 269, e-naslov: mateja.vrabec@mokronog-trebelno.si. Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton MAVER

Všečkaj objavo