Logo MojaObčina.si
DANES
15°C
1°C
JUTRI
12°C
3°C

JAVNI RAZPIS podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Mokronog-Trebelno

Datum objave: 14. 06. 2012
Številka razpisa: 344-2/2011
Občina Mokronog-Trebelno na podlagi Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS, št. 32/93, 30/98 in 127/06), Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07-UPB2 in spremembe), Statuta Občine Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 66/10-UPB) in Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 48/11) objavlja JAVNI RAZPIS podelitev koncesije za izvajanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju občine Mokronog-Trebelno 1. Podatki o naročniku / koncedentu: Občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog telefon: 07 34 98 260 telefaks: 07 34 98 269 matična številka: 2241170 ID za DDV: SI 28624777 transakcijski račun: 0110 0010 0019 934 2. Podatki o objavi koncesijskega akta: Odlok o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe zavetišča za zapuščene živali na območju Občine Mokronog-Trebelno (Ur. l. RS, št. 48/11) 3. Predmet javnega razpisa: Dejavnost, ki je predmet javne službe obsega: - sprejem prijav o zapuščenih živalih, - zagotavljanje potrebne veterinarske pomoči zapuščenim živalim, - zagotavljanje ulova, prevoza, namestitve in oskrbe zapuščenih živali v zavetišču, - skrb za iskanje skrbnikov živali oziroma prodajo ali oddajo živali novim lastnikom, - skrb za ažurno vodenje registra psov, - druge naloge, določene z Zakonom o zaščiti živali ter podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali. 4. Območje izvajanja javne službe: Koncesija se izvaja na območju Občine Mokronog-Trebelno. 5. Začetek in čas trajanja koncesije Koncesija se podeli za dobo petih let od dneva podpisa koncesijske pogodbe z možnostjo podaljšanja. Koncesijsko obdobje začne teči z dnem podpisa koncesijske pogodbe. 6. Pogoji za podelitev koncesije: Na javni razpis se lahko prijavi imetnik zavetišča, ki izpolnjuje naslednje pogoje: • da je fizična ali pravna oseba, registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije, • izpolnjevati mora pogoje, ki jih določajo zakon o zaščiti živali ter drugimi podzakonskimi predpisi, ki podrobneje urejajo zaščito živali. • da ima poravnane davke in prispevke, • ne sme biti v stečajnem postopku, v postopku prisilne poravnave ali likvidacije, • da izkaže kadrovsko in organizacijsko sposobnost za izvajanje koncesije, • da izkaže finančno usposobljenost, • da razpolaga z zadostnim številom oskrbnikov in zadostnim obsegom potrebnih delovnih sredstev, • da predloži cenovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali, • da ima izkušnje na področju dejavnosti, ki je predmet koncesije, • da prevzame odgovornost za škodo, ki bi jo z opravljanjem ali v zvezi z opravljanjem koncesije lahko povzročil tretji osebi, • predložiti mora stroškovno opredeljen izvedbeni program oskrbe zapuščenih živali, • da izpolnjuje morebitne dodatne pogoje vsebovane v javnem razpisu. Podrobnejši pogoji opravljanja javne službe so navedeni v razpisni dokumentaciji. 7. Merila za izbor koncesionarja Izmed prijavljenih kandidatov, ki bodo izpolnjevali pogoje iz razpisa, se izbere cenovno najugodnejši. 8. Način financiranja javne službe Javna služba, ki jo bo izvajal koncesionar, se financira iz proračuna Občine MokronogTrebelno, v skladu s potrjenim izvedbenim programom varstva zapuščenih živali. 9. Način plačila koncesionarja Način plačila se določi v koncesijski pogodbi. 10. Popolnost, pravilnost in pravočasnost prijave na razpis Prijava na razpis je pravočasna, če do 21.06.2012 do 10. ure prispe po pošti oziroma je osebno oddana na Občino Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog.Prijava na razpis je pravilna, če prijavitelj izpolnjuje pogoje za podelitev koncesije. Prijava na razpis je popolna, če vsebuje: - Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 1 razpisne dokumentacije (Prijava); - Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 2 razpisne dokumentacije (Izjava 1); - Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 3 razpisne dokumentacije (Izjava 2); - Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 4 razpisne dokumentacije (Izjava 3); - Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 5 razpisne dokumentacije (Izvedbeni program zavetišča za opravljanje javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali); - Izpolnjen, podpisan in ožigosan obrazec 6 razpisne dokumentacije (Ponudba za celotno oskrbo zapuščenih živali); - Fotokopijo pogodbe, sklenjene z verificirano veterinarsko organizacijo za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali (oz. fotokopije odločbe o podelitvi koncesije za izvajanje storitev zdravstvenega varstva živali, v kolikor je imetniku zavetišča bila podeljena koncesija); - Fotokopijo cenika storitev zdravstvenega varstva živali; - Fotokopijo prometnega dovoljenja vozila za prevoz živali; - Fotokopijo internega akta o veterinarskem – sanitarnem redu zavetišča; - Potrdilo pristojnega organa, da ima imetnik zavetišča poravnane davke in prispevke;- Fotokopijo sklenjenega zavarovanja proti odgovornosti za škodo, ki jo prijavitelj lahko povzroči tretji osebi oz. občini zaradi nevestnega izvajanja oskrbe zapuščenih živali. 11. Rok in način prijave Rok za oddajo prijav je 21.06.2012 do 10. ure. Prepozno prejete prijave se ne bodo upoštevale. Prijavne obrazce z zahtevano razpisno dokumentacijo je potrebno oddati v zaprti kuverti na naslov: občina Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog. Na kuverto se zalepi izpolnjen obrazec 7 razpisne dokumentacije. Javno odpiranje ponudb bo dne 21.06.2012 ob 12.30 uri v sejni sobi Občine MokronogTrebelno. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnost pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom ponudnika. 12. Način in rok za izbor koncesionarja Prijava na razpis mora vsebovati vso dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo izpolnjevali razpisnih kriterijev bodo izločene iz nadaljnje obravnave. Prijavitelji morajo skladno z razpisno dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne reference in druga dokazila iz katerih izhaja usposobljenost prijavitelja. Komisija za izvedbo javnega razpisa, ki jo imenuje župan, bo pripravila predlog za izbiro koncesionarja v 15 dneh po odpiranju ponudb. O izbiri koncesionarja koncedent odloči z upravno odločbo zoper katero je dovoljena pritožba o kateri odloči župan. Zoper dokončno odločbo o izbiri je mogoče začeti upravni spor. 13. Informacije in razpisna dokumentacija Informacije o razpisu in razpisno dokumentacijo dobite na Občini Mokronog-Trebelno, Pod Gradom 2, 8230 Mokronog ali po tel.: 07/34 98 263 (Marijana Jereb) ali elektronskem naslovu marijana.jereb@mokronog-trebelno.si. Številka: 344-2/2011 Datum: 25.05.2012 Župan Anton Maver

Všečkaj objavo