Logo MojaObčina.si
DANES
17°C
5°C
JUTRI
12°C
6°C

JAVNI RAZPIS za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2012

Datum objave: 18. 01. 2012
Številka razpisa: 320-0007/2011
Sredstva: 8 000,00 EUR
Na podlagi 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno (Uradni list RS, št. 13/08 in 97/11) in Odloka o proračunu Občine Mokronog-Trebelno za leto 2012 (Uradni list RS, št. 6/11) objavlja Občina Mokronog-Trebelno J A V N I R A Z P I S za sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2012 1. Predmet razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev v Občini Mokronog-Trebelno za leto 2012, z naslednjimi vsebinami: • izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena, • spodbujanje lokalnega prebivalstva za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja, • organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in širšega pomena, • aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka. 1. Upravičenci po tem razpisu: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje pogoje: - so registrirana po zakonu o društvih, - imajo sedež v občini Mokronog-Trebelno, - imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, - majo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma, - izvajajo redno turistično dejavnost na neprofitni ravni, - aktivno delujejo vsaj pol leta pred objavo razpisa, - izpolnjujejo druge pogoje iz tega pravilnika, - za njih ne velja omejitev poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, ki pravi: Naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. 1. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje programov turističnih društev, znaša 8.000,00 €. 1. 4. Merila za dodeljevanje sredstev: I. Redna dejavnost: Višina razpoložljivih sredstev je do 60 % kvote proračunske postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost. Višina točke se določi za vsako proračunsko leto posebej. 1. Redna dejavnost društva – redna dejavnost društva: • dejavnost društva 20 točk – za vsakega člana, ki je plačal članarino • do 50 članov 5 točk • od 51 do 100 članov 10 točk • od101 inveč članov 15 točk – za vsako sekcijo, ki deluje v okviru društva 10 točk 2. Sofinanciranje posameznih aktivnosti – organizacija samostojne prireditve v občini, 50 točk – sodelovanje na turistični prireditvi na območju občine, 20 točk – sodelovanje na turistični prireditvi izven območja občine, 35 točk – organizacija pohoda, 20 točk – ohranjanje starih običajev (priprava jedi, postavitev simbolov … ), 20 točk – izvajanje promocijskih in informativnih aktivnosti lokalnega in širšega pomena 10 točk – organizacija in izvedba izobraževanja članov društva (predavanja, …). 20 točk 3. Strokovno izpopolnjevanje članov društva Za šolanje in strokovno izpopolnjevanje kadrov, ki delajo v društvih na področju turizma, se prizna sofinanciranje s strani občine. Prizna se: • prijavnina za šolanje, seminarje in strokovno izpopolnjevanje 20 točk/udeleženca/6 ur II. Projekti: Višina razpoložljivih sredstev je do 40 % kvote proračunske postavke 14420 namenjene za turistično dejavnost. Projekt se strokovno in finančno ovrednoti na razpisnem obrazcu. Prispele vloge obravnava komisija in pripravi predlog izbire programov in možni obseg sofinanciranja. Upravičeni projekti za sofinanciranje so: • izdaja promocijskega materiala (zloženka, spominek …), • projekti, kot npr. označitev pešpoti, postavitev informativnih tabel, vzdrževanje le-teh …), • čistilne akcije in urejanje okolja na področju celotne občine, • organizacija pohodov z več udeleženci, • organizacija dobrodelne prireditve z več udeleženci. 1. 5. Vloge na javni razpis morajo biti predložene najkasneje do 30. 1. 2012 Prosilci morajo vlogo na razpis posredovati na obrazcu »Vloga za sofinanciranje programov turističnih društev«, skupaj z »izjavo prijavitelja na javni razpis Občine Mokronog-Trebelno v letu 2012«, ki ga dobijo v sprejemni pisarni Občine Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog ali na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.si/. Kontaktna oseba: Marija Sitar, tel. št. 07/34-98-270. 1. Obravnavane bodo le vloge, ki bodo pravilno izpolnjene in oddane na predpisanih obrazcih skupaj s prilogami iz razpisa na naslov: Občina Mokronog-Trebelno, Pod gradom 2, 8230 Mokronog, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«. 1. Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene. 1. Rok za obveščanje o izidu razpisa: Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni s sklepom župana. 1. Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, v občinskem glasilu ODSEV in na spletni strani Občine Mokronog-Trebelno http://www.mokronog-trebelno.si/, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija. Številka: 320-0007/2011 Datum: 07. 12. 2011 Župan Občine Mokronog-Trebelno Anton Maver

Všečkaj objavo