Logo MojaObčina.si

Mirna Peč

DANES
32°C
16°C
JUTRI
35°C
17°C
2815

Celovita energetska prenova in rekonstrukcija objekta na Trgu 8

Občina Mirna Peč na podlagi 32., 33. in 34. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06; v nadaljevanju: ZJZP) kot javni partner objavlja predmetni poziv promotorjem, s katerim poziva morebitne promotorje k podaji vlog o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva za projekt »Celovita energetska prenova in rekonstrukcija objekta na Trgu 8 v Mirni Peči«.

Zainteresirane promotorje vabimo, da oddajo vlogo o zainteresiranosti za izvedbo javno-zasebnega partnerstva, ki mora biti v celoti pripravljena v skladu s predmetnimi pozivom, ZJZP, Pravilnikom o vsebini upravičenosti izvedbe projekta po modelu javno zasebnega partnerstva (Uradni list RS, št. 32/07), Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) ter ostalimi zakonskimi in podzakonskimi akti, navedenimi v točki 2.3..

Cilj javnega partnerja je manjša poraba energije v objektu z izvedbo celovite energetske obnove in adaptacije objekta v okviru predvidenih ukrepov, navedenih v nadaljevanju.

Splošne informacije o javnem pozivu

 Ime projekta: Javno-zasebno partnerstvo za izvedbo projekta »Celovita energetska prenova in rekonstrukcija stare osnovne šole Mirna Peč«

Vrsta postopka: Poziv promotorjem na podlagi 32., 33. in 34. člena ZJZP v okviru predhodnega postopka javno-zasebnega partnerstva.

Kratek opis predmeta poziva: V okviru projekta je predvideno javno-zasebno partnerstvo za izvedbo celovite energetske prenove in rekonstrukcije objekta v Občini Mirna Peč. Projekt (predvidoma) zajema obnovo in sanacijo sledečega objekta:

  • številka stavbe 1298, katastrska občina 1451 Mirna Peč, ki se nahaja na parceli z ID znakom 660/9;

Variante:  Variantne vloge so dopustne v skladu s pravnimi podlagami in dokumentacijo naročnika.

Promotorji lahko zastavijo vprašanja v zvezi s postopkom in ostalimi elementi projekta pri kontaktni osebi iz točke 2.1 te dokumentacije oziroma na elektronski naslov natasa.rupnik@siol.net.

Skrajni rok za postavitev vprašanj je 28.12.2021 do 12:00 ure. Javni partner bo pojasnila, navezujoča se na zastavljena vprašanja, podal in objavil na spletni strani Občine Mirne Peč najkasneje do dne 30.12.2021 do 12:00 ure.

Ogled objekta, ki je predmet tega poziva, je možen po predhodni najavi, ki mora biti podana pri kontaktni osebi iz poglavja 2.1 te dokumentacije do dne 28.12.2021.

Ogled se bo vršil z vsakim potencialnim promotorjem ločeno, po predhodnem urniku, ki bo posredovan vsakemu potencialnemu promotorju, ki bo zaprosil za ogled.

Končni rok za oddajo vlog je 7.1.2022 do 12:00 ure.

Vloge morajo, ne glede na način dostave (osebno ali po pošti), do vložišča v prostorih Občine Mirne Peč prispeti do zgoraj navedenega roka, sicer se bodo štele za prepozno prejete (prejemna teorija).

Pred potekom roka za oddajo vlog lahko promotor v pisni obliki kadarkoli spremenil ali umakne že oddane vlogo. Po izteku roka za oddajo vlog, promotorji ne morejo več spreminjati ali umakniti vlog.

Javno odpiranje vlog bo potekalo na naslovu Občine Mirne Peč, Trg 2, 8216 Mirna Peč, dne 7.1.2022 ob 12:00 uri.Več informacij najdete v priponki.

Všečkaj objavo


Oceni objavo


Oglejte si tudi