Logo MojaObčina.si

Luče

DANES
16°C
2°C
JUTRI
16°C
3°C
Avtor: Občina Luče,

Javni razpis za sofinanciranje programov športa v letu 2016

Datum objave: 21. 03. 2016
Številka razpisa: 671-5/2016
Sredstva: 22 000,00 EUR
Na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Luče (Uradni list RS, št. 58/03 in 76/05, v nadaljevanju pravilnik), Meril za vrednotenje in sofinanciranje športnih programov v Občini Luče, št. 0321-2/2014-9, z dne 02.07.2014 (v nadaljevanju pravila) ter Odloka o proračunu občine Luče za leto 2016 (Uradni list RS, št. 6/16), objavlja župan Občine Luče JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMOV ŠPORTA V LETU 2016 I. Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je sofinanciranje sledečih vsebin: - športna vzgoja predšolskih, šoloobveznih otrok, mladine in študentov, - športna rekreativna dejavnost odraslih, - kakovostni šport, - vrhunski šport, - športne prireditve, - športna dejavnost invalidov in upokojencev, - medobčinsko in mednarodno sodelovanje, - razvojne in strokovne naloge v športu, - vzdrževanje in sofinanciranje vzdrževanja športnih objektov in površin, - promocijska dejavnost, - priznanja športnikom in športnim delavcem. II. Razpisni pogoji: Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti v Občini Luče, ki izpolnjujejo naslednje pogoje: - imajo sedež v Občini Luče; - so registrirani za izvajanje športne dejavnosti; - imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih dejavnosti; - imajo vsaj že eno leto pred prijavo na razpis organizirano redno vadbo članov; - imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini; - redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih. III. Rok in način prijave: Rok za oddajo prijave je 11.04.2016 do 15.00 na sedežu občine oz. priporočeno po pošti na naslov Občina Luče, Luče 106, Luče. Obravnavane bodo vloge, ki bodo na Občino Luče prispele do 15. ure. Prijava na razpis mora biti dostavljena na razpisnih obrazcih naročnika, z vsemi zahtevanimi prilogami. Razpisni obrazci so na voljo na sedežu Občine Luče ter spletni strani www.luce.si. Prijava mora vsebovati: - Obrazec 1; za tem obrazcem je potrebno predložiti: • Seznam članov in podatke o višini zbrane članarine za leto 2016, • Poročilo o delu za preteklo leto skupaj s finančnim poročilom. - Obrazce 2.1 do 2.11; za vsak posamezni program oz. vsebino je potrebno izpolniti ustrezen obrazec. Se pravi: kolikor je prijavljenih programov, toliko mora biti obrazcev. V primeru, da želi posamezni vlagatelj v okviru posameznega programa prijaviti več vsebin, mora biti za vsako posamezno vsebino izpolnjen ustrezen obrazec od 2.1 do 2.11. V odvisnosti od vsebine posameznega programa se uporabi ustrezen obrazec od 2.1 do 2.11. - Obrazec 3 ni potrebno izpolnjevati ampak ga je potrebno samo parafirati na vsaki strani in priložiti vlogi. Prijava mora biti podana v zaprti kuverti in jo je potrebno poslati na naslov: Občina Luče, Luče 106, 3334 Luče, v levem spodnjem kotu pripis "Javni razpis – Šport 2016" ali oddati na sedežu občine. Odpiranje vlog bo opravila komisija na sedežu naročnika. Odpiranje vlog ni javno. IV. Postopek obravnave prijav: Prejete vloge bo ovrednotila strokovna komisija na podlagi pravilnika ter meril. V primeru nepopolne vloge bodo vlagatelji pozvani k dopolnitvi vloge. Rok za dopolnitev vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge se izločijo iz postopka javnega razpisa. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na javni razpis. Z izbranimi izvajalci bo Občina Luče sklenila pogodbo o sofinanciranju športnih programov za leto 2016. V. Objava razpisa: Razpis se objavi na spletni strani www.luce.si, objava razpisa se objavi na oglasni deski Občine Luče ter pošlje po gospodinjstvih na območju Občine Luče.

Všečkaj objavo